پایان نامه با کلید واژگان عوامل روانی اجتماعی

دانلود پایان نامه

پذیری شخصی و عوامل فشارزای بیرونی را شرح می دهد. برخی از مطالعات هم چنین نقش ژن هایی که ممکن است هم ایجاد نشانه های افسردگی و هم وقایع منفی را تحت تاثیر قرار دهند را بررسی کرده اند (شین،۲۰۰۱).
عوامل روانی اجتماعی بسیاری وجود دارند که هم ویژگی جوانان مبتلا به افسردگی و هم پیش بینی کننده اختلال بعدی هستند که منعکس کننده خود

دیدگاهتان را بنویسید