پایان نامه با کلید واژگان فعالیت های اجتماعی

باشند که به نظر می رسد همه آن ها با حل موثر مشکلات در شرایط فشارزا ناسازگار باشند. این عوامل به تولید رویدادهای زندگی که آغازگر چرخه ای از افسردگی باشد، کمک می کنند. مثلا، اضطراب در نوجوانان ممکن است به فرار از مدرسه و اجتناب از فعالیت های اجتماعی یا شکست در انجام تکالیف یا فقدان فعالیت های لذت بخش اجتماعی منجر شود که به عنوان

دیدگاهتان را بنویسید