پایان نامه با کلید واژگان لوینسون، تکالیف،، مدل،،

شناختی در نقطه G از مدل، جهت پیش بینی این که چه کسی احتمال افسردگی بیشتری دارد، بسیار مهم می شوند.
با ارجاع به نقطه B، در مدل مذکور با دو عامل مواجه می شویم که در تحقیق لوینسون گزارش شده اند و می توانند مستقیما الگوهای رفتاری را بر هم زنند. شکست در تکمیل تکالیف، معیار مستقیمی از رفتار آشفته می باشد، و مطمئنا تغییری را در

دیدگاهتان را بنویسید