پایان نامه با کلید واژگان مشکلات رفتاری، خودآگاهی

باشد. علاوه بر این، درونی کردن مشکلات رفتاری (که در این مطالعه تحت عنوان، نوسان رفتاری اضطراب حالت، نگرانی، مشکلات خواب و خود بیمار انگاری تعریف شده است) را می توان به عنوان مسائلی در نظر گرفت که در برگیرنده خودآگاهی فزاینده می باشد. بنابراین، آن ها را می توان مبین تمایل واکنش در مقابل رویدادهای فشارزا دانست که از طریق گرایش به

دیدگاهتان را بنویسید