پایان نامه درمورد بهبود عملکرد، پرسش نامه، جدول داده

توسط نهاد مربوطه

3- عنصر سوم: مدیریت عملکرد
با مشخص نمودن ابعاد مدیریت عملکرد و مؤلفه های ذیل سئوالات این عنصر نیز در پرسشنامه گنجانده شد:
* طراحی نظام جامع ارزیابی عملکرد
* تأسیس نهادی ویژه ارزیابی و نظارت بر عملکرد
* تعریف عملکرد، تعیین و تبیین ابعاد آن
* شفاف‌سازی اهداف برنامه‌ها و در نتیجه تعریف بهتر نحوه ارزیابی عملکرد برنامه‌ها
* تعریف و طراحی دقیق شاخص های عملکرد در بخش های دانشگاه با همکاری کارکنان و مدیران مجموعه
* برقراری ارتباط بین شاخص‌ها و اهداف
* تعریف دقیق و روشن چگونگی ارزیابی عملکرد
* ارزیابی دقیق وکامل از عملکرد تمامی بخش های دانشگاهی
* ارائه گزارش در مورد اطلاعات عملکردی به مخاطبان مربوطه
* تأکید بر رابطه مستقیم اطلاعات عملکردی و میزان تخصیص منابع بودجه ای هر بخش
* مشاوره های تخصصی پیرامون بهبود عملکرد
* ایجاد عناصر انگیزشی برای مدیران به منظور بکارگیری اطلاعات عملکردی درراستای بهبود عملکرد و تدوین بودجه آتی مانند تفاهم نامه های عملکردی، نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، …

جدول3-3) سئوالات ارائه شده در پرسشنامه برای عنصر مدیریت عملکرد
ردیف
شرح
درجه اهمیت

بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
18
تعریف روشن عملکرد و ارزیابی عملکرد

19
تعریف روشن مدل ارزیابی عملکرد

20
تأسیس واحدی ویژه نظارت بر عملکرد بخش ها و ارزیابی آن ها

21
طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد

22
بیان ارتباط شاخص های ارزیابی و اهداف مورد نظر

23
ارائه مشاوره های مناسب در حین انجام ارزیابی

24
ارائه مشاوره های تخصصی جهت بهبود عملکرد پس از هر گونه ارزیابی

25
ایجاد عوامل انگیزشی جهت اجرای مناسب شیوه ارزیابی توسط پرسنل

26
ارائه گزارش های مناسب از نتایج ارزیابی به مسئولین مربوطه

27
لزوم انجام خودارزیابی بخش های دانشگاه از دسترسی به اهداف مشخص شده

28
تدوین چارچوب یکسان و مشخص جهت انجام خودارزیابی بخش ها

4- عنصر چهارم: پایش و اشراف
به منظور طراحی سئوالات مربوط به این عنصر نکات ذیل مورد توجه قرار گرفت و بر اساس آن چهار سئوال زیر در پرسشنامه قرار گرفت:
* کنترل و نظارت سیستم بودجه ریزی عملیاتی
* تهیه و نصب زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری لازم جهت اجرای بودجه ریزی عملیاتی
* مستند سازی و ثبت گزارشات دوره ای از نحوه عملکرد سیستم
* تلاش در جهت تهیه به موقع و کامل گزارشات مدیریتی همچون تفریغ،
* عیب یابی سیستم و تلاش در جهت رفع نواقص اجرایی
جدول3-4) سئوالات ارائه شده در پرسشنامه برای عنصر پایش و اشراف
ردیف
شرح
درجه اهمیت

بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
29
مستندسازی و ثبت و ضبط گزارش های دوره ای از مراحل بودجه ریزی

30
تهیه گزارش تفریغ بودجه و ارسال به بخش های مربوطه

31
تدوین گزارش نحوه عملکرد بخش ها

32
تهیه و نصب زیرساخت های نرم افزاری لازم جهت انجام بودجه ریزی

33
عیب یابی سیستم و ارائه گزارشات مناسب جهت رفع نواقص

5- عنصر پنجم: نظام پاسخگویی و تشویق
با توجه به اهمیت نظام پاسخگو نمودن مدیران در برابر عملکرد خود و در مقابل تشویق مدیران در مدل بودجه ریزی عملیاتی، مؤلفه های زیر مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به آن سئوالات ذیل طراحی گردید.
* ایجاد تفاهم نامه های عملکردی بین مدیران ارشد و مدیران اجرایی
* ارزیابی مدیران بر اساس تفاهم نامه های عملکردی
* برقراری توازن میان اختیارات و میزان پاسخگویی مدیران
* پاسخگو نمودن مدیران در برابر نتایج عملکرد
* پاسخگو نمودن مدیران در برابر میزان دستیابی به اهداف تعیین شده
* تأکید بر دقت مدیران در خصوص ارائه گزارشات عملکردی خواسته شده
* کیفیت و صحت اطلاعات منعکس شده در گزارشات مدیران
* سرعت مدیران در تدوین و ارائه گزارش
* به موقع بودن گزارشات مدیران
* سهولت دستیابی به گزارشات مدیران برای نهاد درخواست کننده گزارش
* اعطای اختیارات بودجه ای به مدیران
* ایجاد نظام کارای حقوق، دستمزد و پاداش بر مبنای عملکرد
* تقدیر شایسته از مدیران در صورت دستیابی به اهداف تعیین شده
* ارائه مشاوره های تخصصی با هدف پوشش عیوب و رفع نواقص اجرایی مدیران

جدول3-5) سئوالات ارائه شده در پرسشنامه برای عنصر نظام پاسخگویی و تشویق
ردیف
شرح
درجه اهمیت

بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
34
پاسخگو نمودن مدیران در برابر مسئولیت و نتایج ارزیابی

35
دقت مدیران در پاسخگویی

36
سرعت مدیران در ارائه گزارش های مربوطه

37
به موقع بودن گزارشات ارائه شده از سوی مدیران

38
سهولت و عدم مشکل در دستیابی به گزارشات مدیر برای نهاد مربوطه

39
کیفیت و صحت گزارشات ارائه شده از سوی م
د
یر

40
ایجاد تفاهم نامه های عملکردی بین مدیران ارشد و مدیران جهت بهبود عملکرد

41
پاسخگویی مدیران بر اساس تفاهم نامه های عملکرد

42
اعطای اختیارات بودجه ای به مدیران در چارچوب مصوب دانشگاه

43
برقراری توازن بین اختیارات و پاسخگویی مدیران

44
تقدیر شایسته از دستاوردها و ستودن موفقیت های مدیران در دستیابی به اهداف بودجه

45
وجود نظام کارای حقوق، دستمزد و پاداش بر مبنای عملکرد در دانشگاه

46
ارائه مشاوره های تخصصی جهت پوشش عیوب و نواقص کار

6- عنصر ششم: سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت
با عنایت به این که این سیستم یک سیستم حرفه ای و مختص هزینه یابی می باشد پاسخ دهندگان طلاعات چندانی در این خصوص نداشتند. لذا سئوالات زیادی از این عنصر طراحی نگردید. تنها توضیحات مختصری در خصوص شیوه مذکور به پاسخ دهندگان داده شده بود و تعداد چهار سئوال در پرسشنامه گنجانده شد.

جدول3-6) سئوالات ارائه شده در پرسشنامه برای عنصر هزینه یابی بر مبنای فعالیت
ردیف
شرح
درجه اهمیت

بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
47
وجود سیستم دقیق محاسبه بهای تمام شده بر اساس فعالیت در دانشگاه

48
محاسبه هزینه های اجرای برنامه ها بر اساس هزینه مستقیم و غیر مستقیم

49
محاسبه بهای تمام شده خدمات یا فعالیت از طریق جمع هزینه مستقیم و غیر مستقیم

50
وجود سیستم گزارش گیری مالی بر اساس فعالیت در دانشگاه

7- عنصر جانبی مدل: حسابرسی عملکرد
این عنصر همان طور که در توضیحات مدل نیز ذکر گردید از عناصر اصلی مدل نمی باشد. هدف از ذکر حسابرسی عملکرد در مدل، به این منظور است که در این مدل محیط مطلوب اجرای مدل محیطی است که حسابرسی از دانشگاه بر اساس عملکرد بخش های دانشگاه و در مجموع عملکرد دانشگاه می باشد.
به منظور بررسی نظرات مسئولین دانشگاه در خصوص این موضوع، تعداد سه سئوال نیز در باره این موضوع در پرسشنامه طراحی گردید تا بدان پاسخ داده شود.

جدول3-7) سئوالات ارائه شده در پرسشنامه برای عنصر حسابرسی عملکرد
ردیف
شرح
درجه اهمیت

بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
51
انجام حسابرسی در دانشگاه بر اساس حسابرسی عملکرد

52
پاسخگو نمودن دانشگاه در قبال سازمان حسابرس بر اساس دستیابی به اهداف مورد نظر

53
حسابرسی فعالیت های دانشگاه بر اساس صرفه اقتصادی و اثربخشی فعالیت ها

3-8) روایی و پایایی پرسش نامه
روایی عبارت است از میزانی که ابزار مورد نظر آن چه را برای اندازه گیری آن تخصیص یافته است، اندازه گیری می کند. در واقع روایی به معنی دار بودن تفسیر نتایج آزمون یا پرسش نامه مربوط است و به کاربرد مورد نظر آزمون اختصاص دارد.(خوی نژاد، 1385: 349) در این پژوهش برای سنجش روایی پرسشنامه، روایی صوری پایان‌نامه از طریق ارائه آن به خبرگان و دریافت نظرات مثبت آن ها مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شد.
پایایی عبارت است از همسانی ابزار در اندازه گیری آن چه اندازه می گیرد. در واقع پایایی درجه ای است که بر اساس آن ابزار اندازه گیری در افراد مشابه، در زمانی دیگر نتایج مشابهی را حاصل می شود.
مقصود از پایایی آن است که اگر ابزار اندازه گیری رادر یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد.(خاکی،1382:)
پایایی مفهومی است آماری که بر همبسته بودن بین دو مجموعه از نمره ها مبتنی است و معرف اندازه گیری انجام شده به وسیله ابزار مورد نظر با گروهی از آزموندنی ها می باشد. ضرایب پایایی ممکن است ارزش هایی بین صفر تا یک داشته باشد. در این پژوهش از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.
برای سنجش پایایی پرسش نامه، با استفاده از نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ برای آن محاسبه گردید که در ادامه ذکر گردیده است.

Reliability

Case Processing Summary

N
%
Cases
Valid
31
100.0

Excluded(a)
0
.0

Total
31
100.0

a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha
N of Items
.965
53

-9) روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این روش جهت تحلیل داده ها و آزمودن فرضیات از سه آزمون استفاده شده است.
3-9-1) آزمون علامت یک نمونه ای(Sign Test)
این آزمون وقتی به کار می رود که می خواهیم از جامعه متقارن پیوسته ای، نمونه ای بگیریم به طوری که احتمال این که عددی کوچکتر از میانگین و یا بزرگ تر از آن باشد 2/1 است. در این آزمون می خواهیم صحت فرض0 µ= µ را که آن را فرض آزمون صفر می نامیم و µ میانگین نمونه است، را با توجه به نمونه n تایی، آزمون کنیم. روش بدین صورت است که اگر تعداد نمونه کم باشد، هر یک از مقادیر را از میانگین مورد ادعا، 0µ کم می کنیم، اگر تفاضل مثبت بود علامت “+” و اگر منفی بود علامت “-” می نویسیم و اگر تفاضل صفر باشد، آن نمونه را حذف می کنیم. هر نمونه 2/1 شانس دارد که به آن علامت + داده شود، بنابراین تعداد علامت های مثبت توزیع دوجمله ای با پارامترهای n و np دارد که در آن P=1/2 است.
اما اگر تعداد نمونه زیاد باشد، یعنی np و nq هر دو بزرگ تر از 5 باشد، می توان به جای توزیع دو جمله ای از تقریب نرمال استفاده کرد. در این صورت آماره آزمون عبارت خواهد بود از:

x تعداد پاسخ های بزرگ تر از 3، p شانس هر نمونه برای گرفتن علامت مثبت یا منفی می باشد. (آذر و مؤمنی، 1380: 252)
مقدار بحرانی: مقدار بحرانی را مطابق p،n،? C از جدول احتمال های تجمعی دو جمله ای محاسبه می نماییم. اگر z کوچک تر یا مساوی مقدار بحرانی باشد، فرض صفر تأیید می شود و اگر بزرگتر از مقدار بحرانی باشد فرض صفر رد می شود.
3-9-2) آزمون فریدمن
هنگام استفاده از آزمون فریدمن، تمامی k تیمار به گونه ای تصادفی به n بلوک تخصیص می یابند. بعداز آن که مشاهدات برای هر ترکیب تیمار- بلوک ثبت شدند، داده ها در یک جدول دوبعدی که در آن هر سطر بیانگر یک بلوک و هر ستون بیانگر یک تیمار است، نمایش داده می شوند. بنابراین جدول داده ها متشکل از n سطر و k ستون است. در هر سطر( بلوک) داده ها رتبه بندی می شوند. در این صورت آزمون فریدمن به دنبال تحلیل مجموع رتبه های ستون ها(تیمارها) است، روش آن شبیه به آزمون مجموع رتبه ها( آزمون U یا کروسکال- والیس) است.
فرض صفری که آزمون فریدمن به دنبال آزمون است عبارتست از:
توزیع احتمال k تیمار مشابه است: H0
و فرضیه مخالف آن به صورت زیر است:
دست کم توزیع دو تیمار یکسان نیست: H1
آماره آزمون

Author: mitra5--javid

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *