پایان نامه رایگان با موضوع خودآگاهی

اعتبار توالی فرضی رویدادها مفید خواهد بود (همان منبع).
اندازه گیری نقطه D (افزایش خودآگاهی) به ویژه در تحقیقات طولی مشکل تر از موقعیت های فوری آزمایشگاهی است، ولی گزارش شده است که دو متغیر این جنبه از مدل را کسب کرده اند. واضح ترین آن ها خودآگاهی است که با روش خودسنجی اندازه گیری شده و پیش بینی کننده احتمال افزایش افسردگی می

دیدگاهتان را بنویسید