پایان نامه رایگان با موضوع عزت نفس

پنداره منفی که شامل عزت نفس پایین، طرد همسالان و فقدان روابط خانوادگی ایمن هستند (بروسلی و گلادسون۷۱، ۲۰۰۱، لوینسون و همکاران، ۱۹۹۴، رین هرز و همکاران، ۱۹۹۹، به نقل از هوسن،۲۰۰۲).
رفتارهای مشکل زای دوره کودکی از قبیل رفتارهای اضطرابی- افسرده۷۲ و کناره گیری نیز با شروع افسردگی در نوجوانی همراه است (کاسپی و همکاران، ۱۹۹۶ با

دیدگاهتان را بنویسید