پایان نامه رایگان با موضوع واندازه، (C)، دانست.، الگوهایی

دیرپا (G) به جای الگوهایی که پس از یک رویداد پیشایند اولیه، ظهور می کنند در نظر گرفت. با این وجود، در این بررسی رویدادها در بستر چنین پیشایندهایی اندازه گیری شدند و چنین آشفتگی های رفتاری را می توان ناشی از کاهش تقویت مثبت و افزایش احتمال واکنش منفی یا سایر تجربیات (C) دانست.
سنجش واندازه گیری مستقیم عامل C در بین افراد مورد

دیدگاهتان را بنویسید