پایان نامه رایگان درباره وفاداری مشتری، عرضه کننده، خرید مجدد

وفاداری و خرید های مکرر و هم به تمایلات مشتری نسبت به عرضه کننده مربوط میشود (سانزو،۲۰۰۷۳۴:)

رویکردهای اولیه در مورد وفاداری مشتری برتکرار خرید یا احتمال خرید مجدد محصول متمرکز است اما بتدریج انتقاداتی از سوی پژوهشگرانی از قبیل دی و همکارنش صورت گرفت مبنی بر اینکه تکرار خرید ممکن است در نتیجه فقدان انتخابهای جایگزین

دیدگاهتان را بنویسید