دانلود پایان نامه درمورد کاربری اراضی، سنجش از دور، برداشت داده

دانلود پایان نامه

……………………………………………دوازده
فهرست اشکال……………………………………………………………………………………………………………………………………….سیزده
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول:مقدمه 2
1-1- طرح موضوع 2
1-3-اهمیت مطالعه موضوع و اهداف 5
1-4- روش شناسی و محتوای پایان‌نامه 6
فصل دوم: بررسی منابع………………………………………………………………………………………………………………………………….7
2-1- مقدمه 8
2-2-مزایای تولید نقشه های موضوعی با استفاده از داده های ماهواره ای 8
2-3-منابع داده های سنجش از دور 9
2-4- ویژگی های پوشش گیاهی 11
2-5- روش انجام مطالعات صحرایی 11
2-5-1- جمع آوری داده های صحرایی جهت تهیه نقشه خطر آتش 11
2-6- پیش پردازش تصاویر ماهواره ای 14
2-6-1- تصحیح هندسی 14
2-6-2- پردازش و بارِزسازی تصاویر ماهواره ای 16
2-6-3- تصاویر رنگی کاذب 16
2-6-4- آنالیز مؤلفه های اصلی (PCA) 17
2-6-5- شاخص های پوشش گیاهی 18
2-6-6- فیوژن کردن تصویر 20
2-6-7- روش های طبقه بندی 21
2-6-7-الف- طبقه بندی نظارت شده…………………………………………………………………………………………………………..21
2-6-7-ب- طبقه بندی نظارت نشده…………………………………………………………………………………………………………….21
2-6-7ج-طبقه بندی ترکیبی(هیبرید)…………………………………………………………………………………………………………….22
2-7- برازش مدل رگرسیونی…………………………………………………………………………………………………………………………….22
2-8- برآورد صحت نقشه های موضوعی حاصل از دور سنجی……………………………………………………………………………….24
2-9- صحت نقشه حاصل از طبقه بندی .24
2-10- مطالعات انجام شده در داخل و خارج کشور 25
2-10-1مطالعات انجام شده در خارج کشور 25
2-10-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور 31
فصل سوم: مواد و روش ها…………………………………………………………………………………………………………………………..35
3-1- مشخصات منطقه 35
3-1-1-موقعیت جغرافیایی …………………………………………………35
3-1-2- رژیم بارندگی و اقلیمی منطقه ……..35
3-1-3- تعداد روزهای یخبندان 37
3-1-4- باد 37
3-1-5- وضعیت زمین شناسی و پستی و بلندی های منطقه 37
3-1-6- کاربری اراضی 38
3-2- مطالعه پهنه بندی خطر آتش سوزی با سنجش از دور 40
3-2-1- انتخاب منطقه مورد مطالعه 40
3-2-2- ابزار و داده های مورد نیاز برای مطالعه 40
3-3- روش انجام مطالعات میدانی 41
3-3-1- جمع آوری داده های میدانی 41
3-4- پیش پردازش و پردازش داده های ماهواره ای 45
3-4-1- تصحیح هندسی و زمین مرجع نمودن تصاویر 45
3-5-2- جداسازی منطقه مورد مطالعه بر روی تصویر 45
3-4-2- استخراج اطلاعات رقومی 45
3-4-3- بارزسازی تصاویر 46
3-4-5-الف- تعیین بهترین ترکیب باندی برای تصاویر رنگی کاذب………………………………………………………………….46
3-4-5-ب- آنالیز مؤلفهی اصلی………………………………………………………………………………………………………………….46
3-4-5-ج- فیوژن تصاویر…………………………………………………………………………………………………………………………..46
3-4-5-ه- تعدیل هیستوگرام………………………………………………………………………………………………………………………46
3-5- طبقه بندی تصاویر………………………………………………………………………………………………………………………………… 47
3-5-1- طبقه بندی نظارت شده 47
3-5-2- طبقه بندی نظارت نشده 47
3-5-3- طبقه بندی ترکیبی(هیبرید) 47
3-6-تهیه نقشه کاربری اراضی……………………………………………………………………………………………………………………………47
3-6-1- سایه و ابر …………….48
3-7-تهیه نقشه پوشش گیاهی 48
3-7-1- محاسبه شاخص پوشش گیاهی 48
3-8- آنالیز رگرسیون و تعیین مدل 48
3-8-1- اعمال مدل رگرسیونی بر داده های ماهواره ای و تولید نقشه 49
3-9- ارزیابی صحت نقشه های تولید شده 49
فصل چهارم: نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………………….50
4-1- نتایج پردازش و پیش پردازش تصاویر 50
4-1-1- نتایج پیش پردازش تصویر……………………………………………………………………………………………………………….50
4-2- نتایج حاصل از پردازش تصاویر ماهواره ای برای تهیه نقشه کاربری اراضی 52
4-2-1- تهیه بهترین ترکیب رنگی………………………………………………………………………………………………………………………52
4-2-2- آنالیز تجزیه مؤلفه اصلی 53
4-2-3- فیوژن تصاویر 53
4-2-4- تعدیل هیستوگرام 54
4-2-5- طبقه بندی تصاویر 55
4-2-5-الف- طبقه بندی نظارت نشده 55
4-2-5-ب- طبقه بندی نظارت شده 55
4-2-4-ج- طبقه بندی به روش هیبرید 55
4-3-نتایج حاصل از طبقه بندی تصاویر 61
4-4- پوشش گیاهی منطقه و نقشه پهنه بندی خطر آتش 62
4-4-1- روابط رگرسیونی و تولید نقشه 63
4-5- طبقه بندی برای خطر آتش 68
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 79
5-1- استفاده از داده های ماهواره ای 79
5-2- انتخاب تصاویر ماهواره ای 80
5-3- تصحیح هندسی 80
5-4- فیوژن 80
5-5- آنالیز مؤلفه های اصلی 81
5-6- روش نمونه برداری 81
5-7- تعدیل هیستوگرام 82
5-8- بهترین ترکیب باندی 82
5-9- طبقه بندی تصویر 83
5-10- روش هیبرید 83
5-11- مقایسه روش های طبقه بندی 84
5- 12- مدل های آماری 89
5-13-1- آنالیز باندهای اصلی و درصد پوشش گیاهی …………..89
5-13-2- نقشه حاصل از شاخص گیاهی و درصد تاج پوشش گون ……………….100
5-13- نقشه پوشش گیاهی.
………………………………………………………………………………………………………………………………89
5-14- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………….102
5-15- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………103
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………104
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….112

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول2-1- مشخصات و ویژگی های باندهای طیفی سنجنده +ETM 10
جدول2-2- معایب و مزایای روشهای نمونه برداری 13
جدول3-1- فرم جمع آوری اطلاعات صحرایی منطقه 43
جدول 3-2- شاخص های گیاهی به کار رفته برای تهیه نقشه پوشش گیاهی 49
جدول4-1- میزان همبستگی بین باندها 52
جدول 4-2- میزان شاخص فاکتور بهینه 52
جدول 4-3- الف و ب اطلاعات مربوط به مؤلفه های حاصل از 6 باند سنجنده ETM+ 53
جدول 4-4- ماتریس خطای طبقه بندی نقشه کاربری به روش هیبرید 58
جدول4-5- مساحت و درصد طبقات نقشه نهایی کاربری اراضی 59
جدول 4-6- ماتریس خطای طبقه بندی نقشه خطر آتش براسای باند های اصلی 65
جدول 4-7- همبستگی شاخص های گیاهی با درصد تاج پوشش گون 65
جدول 4-8- ماتریس خطای طبقه بندی نقشه خطر آتش براسای شاخص های گیاهی 65
جدول 4-9- علامت اختصاری کاربری ها و طبقات خطر آتش 67
جدول 4-10- ماتریس خطای طبقه بندی نقشه کاربری و طبقات خطر آتش 71
جدول 4-11- مساحت و درصد طبقات نقشه نهایی کاربری اراضی و طبقات خطر آتش مراتع 72
جدول 4-12- حساسیت انواع تیپ های گیاهی نسبت به حریق 72

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل 2-1- موقعیت هر باند سنجندۀ ETM+در طول طیف الکترومغناطیس 10
شکل2-2- منحنی بازتاب طیفی تعمیم یافته پوشش گیاه در طول موج های مختلف 11
شکل3-1- موقعیت منطقه مورد مطالعه در کشور، استان و شهرستان 36
شکل 3-2- منحنی آمبروترمیک منطقه مطالعاتی 37
شکل 3-3- تصویری از پستی و بلندیهای منطقه 38
شکل 3-4- تصاویری از انواع گونه های گون های بوته ای و علفی منطقه 39
شکل3-5- نمونه ای ازدرختچه های موجود در منطقه 39
شکل-3-6- نمایه شماتیک از نحوه برداشت داده های صحرایی و موقعیت پلاتها و GPS 42
شکل -3-7- نمودار مراحل مختلف تحقیق……………………………………………………………………………………………………..44
شکل4-1- محدوده منطقه مطالعاتی 51
شکل 4-2- (الف)هیستوگرام دادههای مؤلفه دوم قبل از Stretch (ب)، هیستوگرام بعد از Stretch……………………….54
شکل 4-3- طبقه بندی خوشه بندی 56
شکل 4-4- طبقه بندی Isodata 57
شکل4-5- طبقه بندی به روش هیبرید 60
شکل 4-6- آنالیز براساس باندهای اصلی سنجنده ETM+ و درصد پوشش گیاهی…………………………………………………64
شکل4-7- آنالیز براساس شاخص های گیاهی و درصد پوشش گیاهی منطقه 66
شکل 4-8- نقشه نهایی طبقه بندی نقشه کاربری و طبقات خطر آتش 70
شکل 4-9- “الف تا د” تیپ های مختلف گاهی در طبقات مختلف آتش سوزی 76
شکل4-10- نمودار طیفی دو گونه Astragalus sp و Daphne mucronata 77
شکل 4-11- مقایسه سطح برگ Daphne mucronata و Astragalus sp 77
شکل4-12- نمودار طیفی پوشش های گیاهی منطقه 78
شکل 5-2- “الف تا ه” عکس تعدادی از کاربری ها 96
شکل 5-3- نمایی از گونزارهای سوخته طی 2 تا3 سال اخیر 97
شکل5-4- نمایی از گون زار های منطقه 99

چکیده
آتش سوزیهای عمدی در عرصه منابع طبیعی یکی از بحرانهایی است که هر ساله خسارات غیر قابل جبرانی بر اکوسیستمها ی مرتعی و محیط زیست وارد میسازد به طوری که در سالهای اخیر به عنوان یک مسئله و چالش جهانی معرفی شده است. عرصههای منابع طبیعی ایران نیز از این امر مستثنا نیست

دیدگاهتان را بنویسید