این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تعریف و مفهوم فرهنگ سازمانی