فرسودگی هیجانی-خرید و دانلود پایان نامه

ا منابعی(دستمزد و مزایا) رابرای کسب ضروریات زندگی فراهم می کند، بلکه حسی از دستیابی به اهداف و ارتباط اجتماعی را نیز فراهم می نماید. این نکته غیرقابل اجتناب است که مردم به رخدادها و... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره دانشجویان دختر

ریزی472/08016/0مرورذهنی425/010039/0کنترل ونظارت552/08003/0ارزشیابی584/06008/0سازمان دهی518/04035/0با توجه به ضرایب بدست آمده ضریب تطابق کندال برای همه مولفه ها معنادار بود که نشان دهنده روائی محتوائی... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره راهبردهای شناختی

آموزان شهرستان ساوه و و حومه انجام دادند و ضریب همگونی پرسشنامه را پس ازحذف 8 سوال، 803/0 گزارش کردند. این محققان، در تحلیل عاملی، ساختار نظری پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس را هفت... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره پیشرفت تحصیلی

را به این طریق به دانش‌آموزان انتقال دهد، اما هر دانش‌آموزی این توانایی را از خود آشکار نمی‌سازد. حال باید پرسید این پژوهشگران چگونه این کار را کردند؟  لیست همه پایان نامه های... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره راهبردهای فراشناختی

انسان است. نظریه ی اسناد کوششی است برای ارائه ی علت یا دلیل وقوع رویدادها یا تجربه های شخصی. بنابراین، نظریه ی اسناد به علت هایی که فرد برای رویدادها یا نتایج اعمالش، به ویژه کسب... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره ارزیابی عملکرد

ارزشمندی را درباره‌ی ابعاد مهم یک متن عرضه می‌کند.  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  3- به دانش‌آموزان باید آموخت که اطلاع از شناخت... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره راهبردهای فراشناختی-خرید و دانلود پایان نامه کامل

فراشناختی همانطور که شامل تفکر دانش‌آموز می‌شود، فعالیتهای بدنی او را هم دربرمی‌گیرد.  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  بعضی از... دنباله مطلب