تحقیق با موضوع دانش آموختگان

قبل از انقلاباسلامی ایران می توان به موارد زیر اشاره کرد:رویکرد بیشتر و منسجمتر به الگوهای غربی را می توان از مشخصههای بارز آموزشعالی در این دوره تلقی کرد.  لیست همه پایان نامه های... دنباله مطلب

پایان نامه رشته روانشناسی درباره : رفتارهای پرخطر

آماریفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصددانش آموزان736/171843/44842/20748/17415100بر اساس جدول 2-4 بیشترین درصد دانش آموزان از رشته ی علوم تجربی (3/44) و کمترین درصد دانش... دنباله مطلب

پایان نامه رشته روانشناسی درباره : رفتارهای پرخطر

روزافزون رفتارهای پر خطر در نوجوانان را با افزایش افسردگی در آنها مرتبط ساخته و معتقد است امروزه به دلیل ازدیاد استرسها و فشارهای وارده به نوجوانان، بروز افسردگی در آیت دوران... دنباله مطلب

تحقیق با موضوع انتظارات مشتریان

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ی کارکنان برای القاء یک حس اعتماد و اطمینان به مشتری نسبت به سازمان است. این بعد از کیفیت خدمت مخصوصا... دنباله مطلب

پایان نامه رشته روانشناسی درباره : طرحواره های ناسازگار

رحمتی،1381)4- نظریه ناکامی- پرخاشگری در سال 1939 روان شناسانی از جمله دولارد دوب، میلر و سیزر تئوری ناکامی – پرخاشگری را در مورد خشونت و پرخاشگری مطرح کردند. این نظریه بر این مبنا است که... دنباله مطلب

پایان نامه رشته روانشناسی درباره : رفتار پرخاشگرانه

بیماری رخ میدهد، آگاه شده اند. در نتیجه در برنامه های درمان میتوانند ویروس اچ آی وی را در نقاط آسیب پذیر آن مورد حمله قرار دهند، و در نهایت باعث بهبود بیماران مبتلا شوند (بردان- کالن،... دنباله مطلب

پایان نامه رشته روانشناسی درباره : هماهنگی حرکتی

شیوه های نادرست و نامناسبی برای حل مسئله و کنار آمدن با فشار روانی هستند اگرچه تاکنون هیچ تیپ شخصیتی خاص معتادان شناسایی نشده اما علت اعتیاد افراد، قصد رسیدن به هدف هایی است که به... دنباله مطلب

پایان نامه رشته روانشناسی درباره : سوء مصرف مواد

روانشناختی در زمینه سوءمصرف مواد1- دیدگاه روان تحلیلی دیدگاه های روان پویشی به چشم اندازهای روانشناختی وابستگی دارویی کمک کردهاند در اینجا عقیده بر این است که مصرف دارو وسیلهای است... دنباله مطلب