دانلود پایان نامه روانشناسی در مورد آمار ایدز در ایران

موارد مبتلا به HIV و ایدز بر حسب جنس در ایران تا تاریخ ۱/۴/۱۳۹۱
جنسمبتلا به HIV و ایدزمبتلا به ایدزفوت
تعداددرصدتعداددرصدتعداددرصد
مرد۲۱۵۷۹۱٫۵۲۷۲۰۱/۸۹۴۱۳۴۹۵٫۹
زن۱۹۶۸۸٫۵۳۳۶۹/۱۰۱۷۷۴٫۱
جمع۲۳۱۲۵۱۰۰۳۰۵۴۱۰۰۴۳۱۱۱۰۰

 

جدول ۲-۲: آمار ایدز در استان خراسان رضوی تا تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۱

جنسجنسیت مبتلایان
 تعداددرصد
مرد۴۳۷۹۰,۱
زن۴۸۹,۹
جمع۴۸۵۱۰۰

 

جدول ۲-۳ :آمار ایدز در استان خراسان رضوی تا تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۱

کل افراد +HIV۴۸۵
مهاجرت به استان دیگر۱۴۸
فوت۱۳۷
تحت پیگیری۳
عدم همکاری۳۰
شناسائی نشده۴۹
زندانی۳۵
فعال(مراجعه مکرر به مرکز مشاوره)۸۳

 

جدول ۲-۴ :آمار ایدز در استان خراسان رضوی تا تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۱

جنسفوتتحت مراقبتمبتلا به ایدز
تعداددرصدتعداددرصدتعداددرصد
مرد۱۳۱۹۵,۶۹۳۷۸,۸۶۵۸۴,۵
زن۶۴,۴۲۵۲۱,۲۱۲۱۵,۵
جمع۱۳۷۱۰۰۱۱۸۱۰۰۷۷۱۰۰