مقاله – 
اثربخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۳۸۹ – ۱۳۸۶- قسمت ۸

مقاله – اثربخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۳۸۹ – ۱۳۸۶- قسمت ۸

جمع آوری مستندات مورد نیاز جهت استفاده و بهره برداری لازم در تدوین برنامه راهبردی دانشگاه ( آمار ، اطلاعات و شاخص ها، گزارش های عملکردی، طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی)
برگزاری کارگاه های آموزشی برای کلیه اعضای کمیته ها و ذینفعان
تدوین بیانیه رسالت، دورنما و ارزش های دانشگاه

  1. مرحله دوم

تحلیل استراتژیک محیط و تعیین موضوع های استراتژیک:
تهیه فرم ها و ابزار مورد نیاز در مرحله دوم
بررسی و تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت ها در سطح معاونت ها و دانشکده ها و دسته بندی آن ها
تعیین نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت ها در سطح دانشگاه
اولویت بندی SWOT دانشگاه بر اساس معیارهای تعیین شده و ضریب وزنی داده شده
تشکیل ماتریس SWOT و تعیین موضوعات استراتژیک در دسته های SO,ST,WO,WT
اولویت بندی موضوعات استراتژیک تعیین شده بر اساس معیارهای : تاثیر بر مشتری ها، وجود استراتژی، سازگاری با سیاست ها و عملی بودن
تعیین موقعیت دانشگاه بر اساس یکی از روش های معتبر و علمی (فردآر دیوید) که در این موقعیت دانشگاه در ربع دوم محور مختصات در وضعیت حفظ و نگهداری قرار گرفت.

  1. مرحله سوم

تعیین اهداف استراتژیک و استراتژی ها:
تهیه فرم ها وابزار مورد نیاز جهت استفاده در مرحله سوم
تحلیل ۳ موضوع استراتژیک اولویت دار در گروه مشکل به روش استخوان ماهی در سطح دانشگاه
تحلیل ۲ موضوع استراتژیک اولویت دار در گروه توسعه به روش بارش افکار در سطح دانشگاه
تعیین اهداف استراتژیک کلان برای هر یک از موضوعات تحلیل شده
تدوین استراتژی های مربوط برای هر یک از اهداف استراتژیک کلان
پس از نهایی شدن تدوین برنامه راهبردی بر اساس مصوبه جلسه ۱۳/۷/۸۴ هیئت رئیسه دانشگاه مقرر گردید برنامه تدوین شده دانشگاه با برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور و همچنین با سند ملی توسعه بخش بهداشت تطبیق داده شود. در همین راستا طی جلسات ممتد با حوزه های مربوط در سطح معاونت ها و دانشکده ها تطبیق برنامه دانشگاه با برنامه چهارم توسعه انجام پذیرفت و در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت.
در سال ۱۳۸۵ نیز برنامه بازنگری برنامه تدوین شده در سه فاز شروع شد:
فاز اول:
برنامه های آموزشی ( برگزاری کارگاه های آموزشی به منظور آشنایی اعضای کمیته با کلیات و مفاهیم برنامه راهبردی)
بازنگری و نهایی کردن بیانیه رسالت، دورنما و ارزش های دانشگاه
بازنگری و نهایی کردن اهداف کلان و استراتژی های دانشگاه با نگاهی دوباره به تحلیل وضع موجود دانشگاه و بررسی کلی SWOT
فاز دوم:
طرح ریزی ساختار اجرایی شدن برنامه راهبردی دانشگاه
تعیین اهداف خرد در سطح حوزه ها
تدوین برنامه عملیاتی جهت تحقق اهداف خرد در سطح حوزه های مختلف دانشگاه برای سال اول (۱۳۸۶)
فاز سوم:
طراحی سیستم پایش و اندازه گیری تحقق اهداف خرد در سال های برنامه
نمودار A: الگوی فرایند برنامه ریزی راهبردی ارائه شده از سوی ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نمودار B : ساختار اولیه کمیته های برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ( سال های ۸۲- ۸۴)
کمیته های فرعی برنامه ریزی در معاونت ها
مروری بر مطالعات گذشته
مروری بر مطالعات انجام شده در داخل کشور
آقای فیشانی (۱۳۶۹) در پایان نامه ای تحت عنوان «بررسی عوامل موثر در برنامه ریزی استراتژیک در صنایع ملی شده تهویه مطبوع» اظهار می دارد، از آنجاییی که محیط سازمان های دولتی تحت پوشش دولت و بخش خصوصی مشمول تغییرات و تحرکات وسیع می شوند لذا بررسی این تغییرات و تعیین میزان اثر آن ها بر سازمان ها امری اجتناب ناپذیر است. در همین راستا پاسخی که علم مدیریت برای مسلح شدن سازمان ها در برابر تغییرات وسیع ارائه نموده است همان تدوین و کاربرد برنامه ریزی استراتژیک می باشد که مجهز شدن سازمان ها به این نوع ابزار کارآمد بقای آنها را تضمین نموده و یا اینکه احتمال موفقیت آنها را بالا می برد و مخاطرات تصمیم گیری را کاهش می دهد(ص۳)

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir
برچسب گذاری شده با: , , , , , ,