پژوهش دانشگاهی – 
اثربخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۳۸۹ – ۱۳۸۶- قسمت ۹
Futuristic Circuit Board Render With Bokeh Effects - Technology Related Concept

پژوهش دانشگاهی – اثربخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۳۸۹ – ۱۳۸۶- قسمت ۹

وفایی زاده(۱۳۷۱) در پایان نامه خود تحت عنوان «برسسی عوامل موثر در برنامه ریزی استراتژیک در صنایع در یایی ایران» خاطر نشان کرد برنامه ریزی استراتژیک از فکری منطقی و منظم سرچشمه می گیرد و مدیران به و اعضای سازمان را موظف می کند تا براساس موازین از پیش تعیین شده … بسپارند. با حضور مسئولان سطوح مختلف در امر برنامه ریزی استراتژیک انگیزه عمل، ضمانت اجرایی استراتژی ای انتخابی افزایش می یابد و تشکل سازمانی قوی تر می گردد.(ص۱۴۸)
صادقی( ۱۳۷۷) در پژوهش خود با عنوان«بررسی نگرش مدیریت بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بهره گیری از برنامه استراتژیک در بیمارستان» که از نوع توصیفی تحلیلی بوده و با روش مقطعی بر روی ۲۶ نفر از روسای مدیران و مترون های ۱۴ بیمارستان انجام شده است در بخش یافته ها بیان می دارد که به طور کل ۳۳/۸۳% روسا، مدیران و مترون های مورد مطالعه نگرش مطلوبی نسبت به بهره گیری از برنامه ریزی استراتژیک داشتند و نگرش ۶۷/۱۶% آنها نسبت به بهره گیرسی از برنامه ریزی استراتژیک تا حدی مطلوب بود. در این پژوهش لزوم توجه به اولویت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تدوین برنامه استراتژیک، لزوم توجه به نیروی انسانی برای تدوین برنامه استراتژیک، تاثیر کاربرد برنامه استراتژیک و افزایش اثربخشی، تاثیر تغییرات عوامل محیطی در برنامه ریزی استراتژیک، ضرورت توجه به بعد آموزشی علاوه بر بعد درمانی در تدوین برنامه راهبردی – لزوم ارزیتبی هزینه های پرسنلی در مقایسه با عملکرد آن ها در برنامه ریزی استراتژیک- لزوم تجدید ساختار در بیمارستان به منظور انجام برنامه ریزی استراتژیک مورد تاکید قرار گرفتند. در عین حال تحلیل اطلاعات مالی، توان برنامه ریزی دراز مدت و بودجه بندی بینارستان در برنامه ریزی استراتژیک روسا نگرش مطلوب تری نسبت به بقیه داشتند(ص۸۱-۷۸)
مهی پاک (۱۳۷۸) مطالعه ای با عنوان«امکان برنامه ریزی استراتژیک در سازمان بهزیستی کشور از دیدگاه مدیران سطوح مختلف سازمان» و با روش توصیفی- تحلیلی بر روی ۶۰ نفر مدیر میلنی و اجرای سازمان بهزیستی انجام داده است. وی در نتیجه گیری نهایی بیان داشته که ۳/۹۳% مدیران سازمان نگرش مطلوب و ۶۷/۶% نگرش تا حدودی مطلوب در زمینه برنامه ریزی استراتژیک داشته اند. پژوهش حاضر نشان داد که مدیران ارشد در خصوص ضرورت انجام برنامه ریزی استراتژیک براساس تحلیل وضع موجود، نسبت به مدیران میانی و اجرایی نگرش مطلوب تری داشتند. همچنین در خصوص لزوم تطابق برنامه ریزی استراتژیک با امکانات آموزشی، علمی و تکنولوژی مدیران ارشد و میانی در مقایسه با مدیران اجرایی از نگرش مطلوب تری برخوردار بودند. در خصوص ضرورت انعطاف پذیری برنامه استراتژیک سازمان نیز مدیران میانی و اجرایی نگرش مطلوب تری داشتند(ص۹۴-۹۰).
مروری بر مطالعات انجام شده در خارج از کشور
بنجامین و کارول [۹] در انتقاد به روند کنونی برنامه ریزی در دانشگاه کالیفرنیا می گوید. اگر روندهای جاری ادامه پیدا کند بیشتر از یک سوم کالیفرنیایی ها به جستجوی محل دیگری برای ثبت نام خواهند پرداخت. دانشگاه تا سال ۲۰۱۵ دیگر ادر به ادامه فعالیت نخواهد بود. دانشگاه باید رسالت بزرگتری در ارائه خدمات دنبال کند و پاسخگوی بهترین نیازهای متغیر موکلان و موسسان خود باشد. آن ها معتقدند برنامه ریزی استراتژیک می تواند دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را در انجام وظایف و رسالت هایی که بر دوش دارند یاری نماید و به نیاز های متغیر محیطی پاسخ مناسب ارائه دهد. (بنجامین و کارول، ۱۹۹۸، ص ۳)
سیمون و پل[۱۰] در پژوهشی که در اداره ارتقاء کیفیت دانشگاه ویسکانس مادیسون انجام داده اند به این نکته اشاره می کنند که از ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۵ به طور متوسط هر ۵ سال رئیس دانشگاه تغییر کرده و ضمن کاهش طول دوره تصدی مدیریت پایداری موسسه علیرغم تداوم در مدیریت و رهبرد به علت وجود برنامه ریزی حفظ شده است. آنها معتقدند برنامه ریزی استراتژیک موجب می شود گروه وسیعی از تصمیم گیرندگان و مدیران در سطوح مختلف مدیریت به طور فعال درگیر امر برنامه ریزی استراتژیک شوند. تصمیم گیری به این شیوه می تواند سازمان را حفظ نموده و کمک کند تا به اهدافش در طی تغییرات مدیریتی دست یابد. این الگو می تواند پذیرای رهبران و مدیران آموزشی خارجه از سیستم نیز باشد تا رهبران جدید با مدیران گروه داخلی که تقریبا ثابت بوده در خلق چشم انداز موسسه همکاری نمایند و حرکت سازمان به سوی اهداف استراتژیک تداوم بخشیده شود (سیمون و پل، ۱۹۹۴، ص۲)
در پژوهشی که توسط بدر و براود در انگلستان انجام شد یافته ها نشان داد که سازمان ها نمی توانند بیشتر از این تنها بر روی یک راه حل مدیریتی تکیه کنند. در حالی که باید پاسخگوی دنیای پیچیده باشند. در این پژوهش تاثیر مثبت در استراتژی مدیریتی، برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت کیفیت جامع جهت دستیابی به موفقیت در قرن ۲۱ مورد تاکید قرار گرفته است(بدر و براود، ۱۹۹۵، ص۱۰۱)
مواد و روش ها
Material & METHODS
فصل سوم
این فصل شامل:
مقدمه
نوع پژوهش
جامعه پژوهش
روش نمونه گیری
روش گرد آوری داده ها
روش تجزیه و تحلیل داده ها
تعریف واژه ها و ملاحظات اخلاقی
۳-۱ مقدمه
این فصل روش هایی را که پژوهشگران برای انجام پژوهش و تحلیل داده ها به کار برده اند را شامل می شود. جامعه پژوهش، نمونه پژوهش، ابزار پژوهش، تعیین اعتبار و روایی ابزار گردآوری داده ها، مکان و زمان انجام مطالعه، روش تحلیل داده ها و ملاحظات اخلاقی موضوعات مطرح شده در این فصل می باشد.
۳-۱-۱ نوع پژوهش
پژوهش حاضر به روش توصیفی – تحلیلی می باشد.
۳-۱-۲ جامعه پژوهش:
در مجموع ۲۸ نفر از دست اندرکاران برنامه راهبردی دانشگاه شامل ۱۴ نفر اعضای کمیته راهبردی و ارزشیابی ( از هر حوزه ذیربط یک نفربه عنوان نماینده ) به همراه ۱۴ نفر مدیران ارشد حوزه های مربوط جامعه مطالعه را تشکیل دادند.
۳-۱-۳ محیط و زمان پژوهش:
پژوهش در ۱۴ حوزه ذیربط دانشگاه علوم پزشکی قزوین شامل حوزه های ریاست، معاونت آموزشی، معاونت پژوهشی، معاونت دانشجویی، معاونت بهداشتی، معاونت درمان، معاونت غذا و دارو، معاونت توسعه مدیریت و منابع، مرکز فوریت های پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشکده بهداشت، دانشکده پیراپزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی و در سال های ۱۳۹۰ – ۱۳۸۹ انجام گرفت..
۳-۱-۴ نمونه پژوهش و روش انتخاب آن:
به دلیل کم بودن حجم جامعه مورد مطالعه از هیچ روش نمونه گیری استفاده نشد و تمامی افراد جامعه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند..
۳-۱-۵ روش گردآوری داده ها:
در راستای اهداف ۱-۳ پژوهش، گزارشات سالانه ۱۴ حوزه دانشگاه (شامل حوزه های ریاست، معاونت آموزشی، معاونت پژوهشی، معاونت دانشجویی، معاونت بهداشتی، معاونت درمان، معاونت غذا و دارو، معاونت توسعه مدیریت و منابع، مرکز فوریت های پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشکده بهداشت، دانشکده پیراپزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی) طی سه ساله اخیر مورد ارزیابی قرار می گیرد تا میزان دستیابی هر حوزه به اهداف معین شده و در نهایت اثربخشی برنامه راهبردی دانشگاه سنجیده شود. گزارشات بر اساس فرم هایی که کمیته راهبردی دانشگاه طراحی نموده و پایایی و روایی آن نیز مورد تایید می باشد گردآوری شده اند که در ۴ حیطه میزان پیشرفت اهداف را سنجیده اند: دستیابی ۱۰۰% ، دستیابی ۵۰%-۹۹% ، دستیابی زیر ۵۰% و در نهایت میزان دستیابی صفر . لازم به توضیح است که اطلاعات مربوط به سال های ۸۶-۸۸ هر ۶ ماه گردآوری شده و در دسترس می باشند.
در راستای هدف شماره ۴ پژوهشگران پرسشنامه ۱۹ سوالی را جهت ارزیابی دیدگاه اعضای کمیته راهبردی و ارزشیابی برنامه استراتژیک دانشگاه در خصوص اثربخشی برنامه، طراحی نموده اند. قابلیت استفاده از پرسشنامه در شرایط کنونی مورد سنجش و بررسی قرار گرفته است. روایی محتوایی آن با بررسی متون و مقالات مرتبط و نظر اساتید و پایایی آن از طریق روش آزمون و بازآزمون سنجیده شده است.( r= 95%) . بدین ترتیب که پرشسنامه بین ۲۵ درصد از افراد جامعه مورد مطالعه که اعضای اصلی کمیته راهبردی برنامه بودند توزیع و جمع آوری گردید. مجددا پس از ۱۰ روز پرسشنامه ها بین همان افراد توزیع شد و در نهایت مقایسه داده های حاصل روایی پرسشنامه طراحی شده را مورد تایید قرار داد. جهت جمع آوری اطلاعات، قبل از توزیع پرسشنامه برای جامعه مورد مطالعه توضیحاتی در ارتباط با پرسشنامه داده می شود و در عین حال پرسشنامه با تعدادی سوال باز به پایان می رسد. جهت جمع آوری اطلاعات کامل تر و در راستای هدف شماره ۶ مصاحبه ای با ریاست دانشگاه و معاونین مربوطه ترتیب داده شده است تا نظر مدیران ارشد دانشگاه در خصوص اثربخشی برنامه راهبردی مورد بررسی قرار گیرد. سوالات مصاحبه از قبل مشخص گردیده و همه مسئولین به سوالات مشابهی پاسخ خواهند داد. از طرفی جهت به حداقل رساندن توروش های موجود در حین مصاحبه، تنها یک پژوهشگر تمامی مصاحبه ها را به صورت انفرادی انجام می دهد که البته تمامی مصاحبه ها در ساعت کاری و با تعیین وقت قبلی صورت می گیرند و پژوهشگر سعی در یکسان سازی شرایط مصاحبه دارد.
۳-۱-۶ روش تجزیه و تحلیل داده ها:
پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها، داده های حاصل با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل می گردد. علاوه بر استفاده از آمار توصیفی برای مقایسه میانگین امتیازات به دست آمده از آزمون آنالیز و واریانس استفاده می شود. بدین ترتیب که داده های حاصل از پژوهش به صورت جداول توزیع و فراوانی نشان داده می شوند و همچنین شاخص های موجود در آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار، جهت ارائه یک توصیف کلی مورد استفاده قرار می گیرند.
۳-۲ ملاحظات اخلاقی
نکات اخلاقی که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته و محققین ملزم به رعایت آن ها بودند به قرار زیر می باشد:

  1. دریافت معرفی نامه از دانشگاه جهت ارائه به مراکز
  2. حفظ احترام و رعایت حقوق و کسب اعتماد هر یک از افراد مورد پژوهش
  3. تشریح هدف و ماهیت پژوهش برای هر یک از افراد مورد پژوهش
  4. ذکر نکردن نام و نام خانوادگی افراد
  5. تضمین محرمانه ماندن کلیه اطلاعات کسب شده از جامعه مورد مطالعه
  6. برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.
برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , ,