پایان نامه ارشد: اجرای حکم- اعاده ی عملیات اجرائی – محکوم له – محکوم علیه- محکوم به .

بخش اول : کلیات.. 2

1- مقدمه : 2

2- بیان مسأله  : 2

3- اهمیت و ضرورت تحقیق : 2

4- اهداف تحقیق : 3

5-سؤالات و فرضیه های تحقیق : 3

5-1 سؤالات تحقیق : 3

5-2 فرضیه های تحقیق : 3

6- پیشینه ی تحقیق. 3

7-جنبه ی نو آوری تحقیق. 4

8-روش اجرای تحقیق : 4

9- مشکلات تحقیق : 4

بخش اول :پروسه ی اجرائی شدن حکم 4

فصل اول : تعریف، سابقه ی تفتیشی و تشکیلات اجرای احکام مدنی. 5

مبحـث اول :تعریف و  ماهیت حقوقی اجرای احکام مدنی. 6

مبحث دوم:بیان سابقه تفتیشی و تشکیلات اجرای احکام مدنی. 6

گفتار اول: بیان سبقه تفتیشی : 7

گفتار دوم : تشکیلات اجرای احکام مدنی. 7

مبحث سوم : ارکان شکل گیری اجرای احکام مدنی. 8

فصل دوم : انواع اجرای احکام مدنی ،شرایط لازم برای اجرایی شدن حکم و دسته بندی احکام به لحاظ شیوه ی اجرایی شان. 9

مبحث اول : انواع اجرای احکام مدنی  و مقایسه ی آن با سایر موارد اجرائی. 10

گفتـار اول : انواع اجرای احکام مدنی. 10

الف – دسته بندی احکام به لحاظ اجرائی : 10

گفتـا ر دوم: مقایسه ی  اجرای  احکام  مدنی  با  سایر مراجع اجرایی : 12

الف-مراجع  صدور اجرائیه در اسناد  رسمی : 12

ب – تفاوت های موجود بین اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد رسمی : 13

مبحث دوم : شروط لازم جهت اجرایی شدن حکم 14

مبحث سوم : دسته بندی احکام به لحاظ شیوه ی اجرائی شان : 33

گفتار اول وقتی محکوم به عین معین است : 33

الف عین معین منقول : 34

ب- محکوم به عین معین غیرمنقول می باشد : 36

گفتار دوم :وقتی محکوم به حق دینی (شخصی)است : 40

گفتار سوم : محکوم به وجه نقدی مادی است : 42

گفتار چهارم : محکوم به مستلزم توقیف یا بازداشت اموال محکوم علیه می باشد : 42

الف – توقیف اموال منقول : 42

ب- توقیف اموال غیرمنقول : 44

بخش دوم :اعاده ی عملیات اجرائی. 48

فصل اول : بررسی شرایط لازم جهت اعمال ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی. 49

الف- حق رجوع ناقص : 50

ب -بطلان عملیات اجرایی : 50

مبحث اول: فسخ : 53

مبحث دوم : نقض : 54

مبحث سوم :اعاده ی دادرسی : 59

مبحث اول : ترتیب اعاده ی عملیات اجرائی و موانع موجود 61

گفتار اول : چگونگی اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی. 62

الف-وقتی محکوم به آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی عین معین بوده است : 63

ب- وقتی محکوم به معد اعاده ی عملیات  اجرائی دین(فعل حقوقی) باشد : 65

ج- وقتی محکوم به آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی وجه نقد باشد : 66

د-وقتی که محکوم به آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی از  توقیف  و فروش اموال محکوم علیه حاصل شده باشد: 67

گفتـاردوم :موانع موجود در اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی  : 67

الف- موانع مطلق : 67

ب- مانع نسبی (اعاده ی بدل): 68

ج- موانع موقت یا اعاده ی عملیات اجرائی مشروط : 68

مبحـث دوم : حقوق و مسئولیت های اشخاص دخیل در امر اعاده ی عملیات اجرائی : 70

گفتار اول :حقوق و مسئولیت های محکوم علیه در امر اعاده ی عملیات اجرائی  : 71

گفتار دوم:- حقوق و مسئولیت های ضامن در  امر  اعاده ی عملیات اجرائی : 72

مبحـث سوم : اعاده ی عملیات اجرائی در احکام غیرمالی  و  بررسی آن در سایر نظام های اجرائی : 73

گفتـار اول : اعاده ی عملیات اجرائی در احکام غیرمالی : 74

گفتار دوم : بررسی مختصر  اعاده ی عملیات اجرائی در سایر نظام های اجرائی موجود : 74

الف-نظام اجرائی ثبت  : 74

ب-نظام اجرائی مالیاتی : 75

ج-نظام اجرائی تأمین اجتماعی : 75

نتیجه گیری : 76

فهرسـت منابع : 77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده :                                                                                                                              

هدف از وضع و تدوین قوانین و مقررات حقوقی دستیابی به عدالت اجتماعی است عدالتی که همیشه و در همه جا به صرف صدور و اجرای حکم به وجود نخواهد آمد بلکه گاه دستیابی به آن مستلزم برگرداندن عملیات اجرائی حکم به حالت قبل از اجراء می باشد، به دلیل مصادیق متعدد موضوع در عمل و اجمال و ابهامات قانونی و اختلاف نظرات موجود بین دکترین حقوقی و فقدان منبع جامعی در خصوص موضوع فوق الذکر و وجود تنها مقاله ی ناقصی که صرفا به تبیین شروط و مبانی قانونی چنین موضوعی پرداخته است پی به اهمیت 2چندان بررسی چنین موضوعی می بریم، حکم دادگاه برای اینکه مشمول قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی قرار گیرد لازم است پس از رسیدگی دادگاه و گذراندن تشریفات حقوقی مقرر به صورت کامل یا جزئی مورد اجراء قرار گرفته باشد و پس از اجراء به علت یکی از دلایل مقرر در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی از اعتبار افتاده باشد، از این رو و در جهت اعاده ی عملیات اجرائی ضروری است که در اپتدا اجرای احکام مدنی را تعریف نموده، انواع آن را شناخته و شرایط لازم جهت اجرائی شدن احکام مدنی را بیان داریم،سپس احکام مختلف را با توجه به نحوه ی اجرای آن در چند دسته تقسیم نموده و پس از آن وارد بحث اعاده ی عملیات اجرائی گردیم و پس از بیان شرایط و مبانی قانونی جهت اعاده ی عملیات اجرائی ، موانع موجود در این راه، به بررسی چگونگی اعاده ی عملیات در نظام های گوناگون اجرائی بپردازیم .

واژگان کلیدی :                                                                                       

اجرای حکم- اعاده ی عملیات اجرائی – محکوم له – محکوم علیه- محکوم به .

 

خرید و دانلود فایل (متن کامل ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

اعاده عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء

Author: مدیر سایت