متن کامل – 
ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی- قسمت ۱۵

متن کامل – ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی- قسمت ۱۵

نحوه عملکرد عملیات جهش دو نقطه‌ای
 
 
 
فرایند تخصیص مجدد
در فرایند تخصیص مجدد که بر روی هر یک کروموزوم از کروموزوم‌های جمعیت فرزند انجام می‌شود، بدون تغییر در محل تسهیلات، تخصیص نقاط تقاضا به تسهیلات تغییر می‌کند بدین صورت که هر نقطه تقاضا به نزدیکترین تسهیل تخصیص می‌یابد. جمعیت حاصل از تخصیص مجدد به جمعیت فرزندان اضافه شده و وارد فرایند انتخاب جمعیت جدید می‌شوند.
 
 
 
فرایند انتخاب جمعیت
جمعیت قبلی (والد) و جمعیت جدید (فرزند) که حاصل عملیات تقاطع و عملیات جهش با نرخ جهش مشخص بر روی جمعیت فرزند است، لیستی را تشکیل می‌دهند. این لیست بر اساس تابع ارزیابی به صورت نزولی مرتب شده و سپس به تعداد جمعیت مورد نظر از ابتدای لیست انتخاب می‌شود. این جمعیت به عنوان جمعیت والد وارد دور بعدی الگوریتم می‌شود.
 
 
 
معیار توقف
برای متوقف شدن الگوریتم، دو شرط قرار داده می‌شود:
الف) به اتمام رسیدن تعداد تکرارهای الگوریتم،
ب) عدم تغییر بهترین جواب در تعداد تکرارهای مشخص شده.
در پایان، کروموزوم با بیشترین مقدار تابع ارزیابی در جمعیت آخر، به عنوان جواب انتخاب می‌شود.
کد اصلی این الگوریتم در پیوست ب ارائه شده است.
در فصل بعد، چند مثال را با بهره گرفتن از مدل ارائه شده، مدل و با بهره گرفتن از روش حل و الگوریتم بیان شده حل شده و کارایی مدل ارائه شده را نشان داده می‌شود.
نتایج و تفسیر آنها
مقدمه
در این فصل، به ارائه‌ داده‌ها، نتایج و تحلیل و تفسیر آنها پرداخته می‌شود. جهت آگاهی از صحت اجرای الگوریتم، ابتدا آن‌را بر روی مجموعه داده‌های گالوائو[۴۳] که در صفحه وب ارکات[۴۴] موجود می‌باشند، پیاده سازی شده است. این داده‌ها قطعی و بدون تقاضا هستند. سپس به صورت تصادفی به هر یک از نقاط، تقاضا تخصیص داده و با الگوریتم ارائه شده حل شده است. این موارد با جواب بهینه و نرم‌افزار جایابی داسکین[۴۵] مقایسه شده‌اند. پس از اطمینان از درستی و کارایی الگوریتم، مدل ارائه شده بر روی یک مسأله احتمالی پیاده‌سازی می‌شود.
پس از آگاهی از صحت و کارایی مدل و الگوریتم بر روی مسائل فوق، سراغ مسائل ترکیبی در مقالات مختلف رفته و کارایی مدل را با اجرا بر روی این نوع مسائل نشان داده شده است.
محتوا
اجرای الگوریتم بر روی داده‌های قطعی
برای آگاهی از صحت اجرای الگوریتم، از مجموعه داده‌های گالوائو استفاده شده است که برای ۱۰۰ نقطه تقاضا با تعداد تسهیلات ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۳۵ و ۴۰ حل شده و در صفحه وب ارکات موجود می‌باشد. لازم به ذکر است که این مسأله  –میانه قطعی و بدون تقاضا است. لذا برای اینکه الگوریتم طراحی شده با این مسأله تطابق پیدا کند، آن را با تقاضای ۱ برای تمامی نقاط و با شانس ۱ برای برقرار بودن محدودیت شانس، حل شد که جواب‌ها بسیار نزدیک به بهینه بود. همچنین مسائل فوق با بهره گرفتن از نرم افزار جایابی داسکین (روش آزادسازی لاگرانژی[۴۶] و الگوریتم ژنتیک) نیز حل شد که نتایج در جدول (۴-۱) آورده شده است.
نتایج حاصل از الگوریتم ارائه شده و نرم‌افزار جایابی داسکین بر روی داده‌های گالوائو

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: , ,
تعداد نقاط تقاضا تعداد تسهیلات مقدار بهینه گالوائو روش آزادسازی لاگرانژی نرم افزار جایابی الگوریتم ژنتیک نرم افزار جایابی الگوریتم ژنتیک ارائه شده
۱۰۰ ۵