سامانه پژوهشی – ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی- قسمت ۲۱

سامانه پژوهشی – ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی- قسمت ۲۱

۳/۰

۸۴/۰

۵/۱۳۰۳

۴/۰

۸۱/۰

۸/۱۲۹۹

۵/۰

۸۰/۰

۳/۱۲۹۸

۶/۰

در جدول (۴-۴)، به ازای  جواب همان جواب برنامه‌ریزی با محدودیت شانس در لیو[۱۱]، و به ازای  جواب تقریباً همان جواب برنامه‌ریزی وابسته به شانس در لیو[۱۱] است. البته همانطور که پیش‌تر گفته شد، به دلیل اینکه کمینه سازی  در سطح ۱ مدل (۳-۷) قرار دارد، لذا مقدار  را باید بیشتر از ۵/۰ انتخاب نمود. سایر مقادیر  جهت مقایسه با لیو[۱۱] آورده شده است.
نمودار تغییرات  و  نسبت به  در شکل (۴-۱) نشان داده شده است.
نمودار تغییرات  و  نسبت به  در مثال احتمالی لیو
نمودار مختصات نقاط تقاضا و تسهیلات در شکل (۴-۲) آورده شده است. همچنین مکان تسهیلاتی که توسط لیو[۱] معین شده است برای مقایسه در شکل (۴-۲) نشان داده شده است.
مختصات نقاط تقاضا و تسهیلات در مدل ارائه شده و مدل‌های معرفی شده در لیو
همانطور که در شکل (۴-۲) دیده می‌شود، مدل ارائه شده در فضای احتمالی بسیار خوب عمل کرده است. البته تفاوتی که در جایابی مدل ارائه شده و مدل لیو وجود دارد به این دلیل است که مدل لیو در فضای پیوسته اجرا شده و در آن فضا محدودیتی بر روی محل استقرار تسهیلات وجود ندارد و تسهیلات در هر مختصاتی که بهینه باشد، مستقر می‌شوند. اما مدل ارائه شده برای مسأله  –میانه است که البته این مسأله در فضای گسسته مدل و حل می‌شوند و تسهیلات باید در یکی از نقاط ارائه شده مستقر شوند. علت انتخاب این مثال (لیو) اینست که جهت حل مسأله  –میانه، هیچگونه داده احتمالی در مقالات ارائه نشده است و به ناچار از داده‌های مدل پیوسته استفاده و در مدل گسسته پیاده‌سازی شده است.
حال که جواب‌های بهینه با تقاضاهای قطعی و تصادفی نشان داده شد و از صحت اجرای الگوریتم و مدل ارائه شده در محیط احتمالی اطمینان حاصل شد، از داده‌های ترکیبی استفاده می‌شود.
اجرای مدل در محیط ترکیبی
برای نشان دادن کارایی مدل ارائه شده در این پایان‌نامه از چند مسأله در محیط ترکیبی در مقاله‌های مختلف استفاده شده است.
اولین مسأله مربوط به مقاله ون و ایوامورا [۳] است. در این مسأله ۱۲ نقطه تقاضا وجود دارد و قرار است ۳ تسهیل بین آن‌ ها مستقر شود. مکان و میزان تقاضای نقاط در جدول (۴-۵) آورده شده است.
مکان و تقاضای نقاط تقاضا در مسأله ون و ایوامورا

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

ردیف مختصات نقاط تقاضا ردیف مختصات نقاط تقاضا
۱