ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی- قسمت ۲۳

ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی- قسمت ۲۳

۱۲

(۳۶ , ۴۰)

(۴ , ۷)N

که در آن (a, b, c, d) نشان‌دهنده عدد فازی ذوزنقه‌ای و (m, s)N نشان‌دهنده توزیع نرمال با میانگین m و واریانس s است. همچنین فرض کنید تصمیم‌گیر خواهان جوابی با شانس حداقل ۷/۰ است. یعنی  .
مقادیر  و  با بهره گرفتن از مدل (۳-۸) به ترتیب با  و  بدست آورده می‌شود. این مقادیر به صورت زیر است.
 
در اینصورت تابع هدف مدل (۳-۱۱) برای این مثال به صورت زیر است.
 
جواب مسأله به ازاء مقادیر مختلف  در جدول (۴-۶) ارائه شده است. هر چه مقدار  بیشتر باشد، مسأله سعی در کمتر کردن مقدار  و افزایش مقدار  دارد. به همین دلیل، برای مقادیر  بیشتر از ۷/۰ ، جواب مسأله در  توقف می‌کند چراکه تصمیم‌گیر مقدار احتمال بیشتر از ۷/۰ را خواسته است. لذا از آوردن مقادیر بیشتر از ۷/۰ برای  در جدول صرف نظر شده است.
جواب ون و ایوامورا به ازاء  های مختلف

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

۷۴/۰ ۷/۱۸۶۲ ۵/۰
۷۲/۰ ۱/۱۸۵۵ ۶/۰
۷۰/۰ ۲/۱۸۳۹ ۷/۰

نمودار تغییرات  و  نسبت به  در شکل (۴-۳) نشان داده شده است.
نمودار تغییرات  و  نسبت به  در مثال ون و ایوامورا
ون و ایوامورا [۳] مسأله را به ازای مقادیر مختلف  و  بدست آورده است. به عنوان مثال برای  مقدار تابع هدف ۱۸۲۸ و برای  مقدار تابع هدف ۱۸۳۵ را بدست آورده است.
لازم به ذکر است که تفاوت بین جواب‌های بدست آمده توسط مدل ارائه شده و مقاله ون و ایوامورا [۳] به دلیل اینست که در این پایان‌نامه با توجه به اینکه مسأله  –میانه است، تسهیلات باید در نقاط مشخص شده مستقر شوند ولی در مقاله ون و ایوامورا [۱۵] این محدودیت وجود نداشته و تسهیلات می‌توانند در هر مکانی که بهینه باشد مستقر شوند.
نمودار مختصات نقاط تقاضا و تسهیلات در شکل (۴-۴) آورده شده است. همچنین دو جواب از جواب‌هایی که توسط ون و ایوامورا[۳] معین شده است، جهت مقایسه در شکل (۴-۴) نشان داده شده است. جواب ۱ مربوط به  و جواب ۲ مربوط به  است.

برچسب گذاری شده با: