پژوهش – 
ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی- قسمت ۳۰

پژوهش – ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی- قسمت ۳۰

نمودار تغییرات  و  نسبت به  در شکل (۴-۷) نشان داده شده است.
نمودار تغییرات  و  نسبت به  در مثال ونگ و واتادا
در مقاله ونگ و واتادا [۳۲] تسهیلات باید در نقاط کاندید استقرار ۲، ۴، ۵ و ۹ مستقر شوند. در جواب بدست آمده توسط الگوریتم ارائه شده نیز تسهیلات باید در همین نقاط و با تخصیص زیر مستقر شوند.
تخصیص تسهیلات به نقاط تقاضا در مسأله ونگ و واتادا

نقطه تقاضا ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
تسهیل ۵ ۴ ۹ ۴ ۲

در تمام مثال‌های فوق، می‌توان فهمید که مدل ارائه شده در قالب مسأله  –میانه بسیار خوب عمل کرده است. البته تفاوت‌هایی که در جایابی برخی مثال‌ها و جایابی مدل ارائه شده دیده می‌شود به این دلیل است که در آن مثال‌ها، مسأله در فضای پیوسته حل شده است. یعنی تسهیلات می‌توانند در هر مختصاتی از منطقه مستقر شوند. اما در مدل ارائه شده چون مسأله  –میانه است، باید چند نقطه از نقاط مشخص شده انتخاب و تسهیلات در آن‌ ها قرار گیرند.
علاوه بر موارد ذکر شده که کارایی مدل ارائه شده را نشان می‌دهد، یک مثال فرضی نیز بیان و حل شده است.
فرض کنید کارخانه‌ای در ۲۶ استان از استان‌های کشور تقاضای تولیدات خود را دارد و قرار است ۵ انبار در این ۲۶ استان ایجاد شود طوری‌که مسافت وزن‌دار بین انبارها و مراکز استان‌ها حداقل شود. جهت مدل کردن این مسأله به صورت  –میانه، مرکز هر استان را به عنوان نماینده آن استان در نظر گرفته می‌شود. فاصله مراکز استان‌ها از یکدیگر در پیوست الف و مراکز استان‌ها و تقاضای تصادفی فازی آن‌ ها در جدول (۴-۱۳) آورده شده است. لازم به ذکر است که تقاضای نقاط تقریباً متناسب با جمعیت و مساحت استان در نظر گرفته شده است.
مراکز استان‌ها و تقاضای تصادفی فازی آن‌ ها

ردیف مرکز استان تقاضا
۱ اراک  طوریکه