منابع پایان نامه و مقاله در مورد   اسباب بازی

اسباب بازی ها را براساس دامنۀ تأثیر و محتوای آنها و موقعیت هایی که برای یادگیری کودک فراهم می سازند ، به دو دستۀ عمده تقسیم می کنند . طبقه بندی اسباب بازی ها امری قراردادی و اعتباری است . ملاک های در نظر گرفته شده ، با توجه به محتوا ، ویژگی ها ، کاربرد آموزشی و درمانی عبارتند از :

 1. سازمان یافته[۱] (محدود)
 2. سازمان نیافته[۲] (نامحدود)

الف) اسباب بازی های سازمان یافته (محدود)

شکل مشخص و از پیش تعیین شده ای دارند و دامنۀ تأثیر آنها محدود است . این گونه اسباب بازی ها غالبا برای بازی خاصی به کار گرفته می شوند و کودک کمتر می تواند در آنها دخل و تصرف کند و به کشف درون آنها بپردازد . این گونه اسباب بازی ها به شش دسته تقسیم می شوند :

 

 1. اسباب بازی های ویژه خردسالان[۳]
 2. اسباب بازی هایی برای جلب توجه کودک[۴]
 3. اسباب بازی هایی برای ایجاد تحرک در کودک[۵]
 4. اسباب بازی هایی برای تقویت مهارت های دستی و هماهنگی چشم و دست[۶]
 5. اسباب بازی هایی برای تقویت قوه تمیز و تشخیص[۷]
 6. اسباب بازی هایی برای تقویت قدرت تکلم و زبان کودک[۸]

ب) اسباب بازی های سازمان نیافته (نامحدود)

اسباب بازی ها و وسایلی که در این طبقه قرار می گیرند ، شکل از پیش تعیین شده ای ندارند و کودکان می توانند با قوۀ خلاقیت و ابتکار خویش ، چیزهایی نو و تازه خلق کنند . افزون بر این ، قابل گسترش و متنوع اند و دامنۀ وسیع دارند و به شیوه های گوناگون به کار گرفته می شوند . ارزش تشخیصی این وسایل فراوان است ؛ زیرا کودک در استفاده از آن محدودیتی ندارد و می تواند کارها و افکار خود را ، به طور ناآگاهانه فرافکنی کند . به بیان دیگر ، چون وسایل این گروه سازمان مشخصی ندارند ، بنابراین ، نوع نظم و سازمانی که کودک به آنها می دهد ، کلید مهمی است تا بتوانیم به ابعاد شخصیت وی پی ببریم . وسایل این گروه به سه دستۀ عمده تقسیم می شود :

 1. بازی های ساختنی (ساختمانی)[۹]
 2. بازی های تخیلی[۱۰]
 3. بازی های خلاق[۱۱] (مطهری، ۱۳۸۲)

[۱] Organized

[۲] Non organized

[۳] Baby toys

[۴] Fascinating toys

[۵] Mobility toys

[۶] Manual dexterity and eye / hand – coordination toys

[۷] Discrimination toys

[۸] Speech and language toys

[۹] Constructive plays

[۱۰] Imaginative plays

[۱۱] Creative plays