اصل پایان نامه انحرافات اجتماعی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شود و از سوی دیگر چون جامعه را مسئول محرومیت خود می پندارد ، نوعی احساس انتقام گیری در او پرورش می یابد . بدین ترتیب کوشش او برای فقرزدایی چه بسا در مجاری غیرقانونی و ضد اجتماعی افتاده و به بزهکاری و انحراف کشیده شود.
حال بر مسئولین امراست که با آگاهی از این موارد و با توجه به اینکه در حال حاضر، عرضه نیروی کار متناسب با فرصت های شغلی موجود نمی باشد و همه ساله قشر بیکار جامعه در حال افزایش است و باتوجه به اینکه اغلب انحرافات و جرائم زاییده عدم سازگاری بین نظام اقتصادی و تکنولوژی و ناتوانی در کنترل و ضعف مقامات مسئول در تأمین فرصت های شغلی متناسب با نیروی کار می باشد برایجاد راه های جلوگیری و پیشگیری از این معضل اجتماعی بکوشند و زمینه را برای بروز استعدادهای فردی آماده کرده و ازاین نیروهای کارآمد به نحو احسن استفاده نماید تا جامعه به ثبات لازم برسد (کاجی،43:1364).
4) اهداف تحقیق
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه موجود میان وضعیت شغلی نامناسب (بیکاری) و بزهکاری می باشد. در واقع در این پژوهش سعی گردیده که تأثیر عامل بیکاری را در بروز بزهکاری مورد بررسی قرار گیرد.
اهداف دیگر این پژوهش یکی بررسی رابطه میان وضعیت شغلی نامناسب (بیکاری)و جامعه پذیری نارسا می باشد. ودیگری بررسی رابطه میان وضعیت شغلی نامناسب (بیکاری) و احساس محرومیت است.
5) مشکلات تحقیق
در این پژوهش در زمینه جمع آوری اطلاعات برای فصل سوم پژوهش(فصل رویکرد تجربی وآماری) نیاز به داده های مقطعی داشتیم وبرای جمع آوری این داده های مقطعی سعی کردیم از روش توزیع پرسشنامه استفاده کنیم. در این زمینه برای هماهنگی با سازمان زندان ها واقدامات تأمینی وتربیتی نیاز به طی کردن فرایند اداری دشواری بود که اگر همکاری های دلسوزانه اساتید محترم و مسئولین محترم سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی وتربیتی شهرستان گرگان نبود امکان اجرای فصل سوم پژوهش میسر نمی شد.
6) سؤالات تحقیق
سؤال اصلی این تحقیق عبارت است از این که:
1-آیا وضعیت شغلی نامناسب(بیکاری)بر رشد بزهکاری تأثیر دارد و آیا اصولاً رابطه معنادار ومثبتی بین بیکاری و بزهکاری وجود دارد؟
سؤالات فرعی این تحقیق عبارت است از این که:
1- آیا بین وضعیت شغلی نامناسب(بیکاری) و جامعه پذیری نارسا رابطه وجود دارد؟
2- آیا بین وضعیت شغلی نامناسب(بیکاری) و احساس محرومیت رابطه وجود دارد؟
7) فرضیه های تحقیق
1-بین وضعیت شغلی نامناسب (بیکاری) و بزهکاری رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.
2- بین وضعیت شغلی نامناسب (بیکاری) و جامعه پذیری نارسا رابطه وجود دارد. 3- بین وضعیت شغلی نامناسب (بیکاری) و احساس محرومیت رابطه وجود دارد.
8) بررسی تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق(پیشینه تحقیق)
شمار فراوانی از مردم بر این باورند که بیکاری علت جرم است. بنابراین، آن ها بر این باورند که به هنگام بالا بودن بیکاری، جرم افزایش و به هنگام پایین بودن بیکاری، جرم کاهش می یابد. این دیدگاه همگانی، به احتمال قوی، بر این فرض مبتنی است که بیکاری علت فقر است و پس از آن،فقر علت جرم (اسنیپس 1و همکاران، 158:1388).
همچنین، بیکاری یکی از شاخص های شرایط اقتصاد کلی است. زیرا، بیکاری در دوران کم کاری اقتصادی افزایش یافته، در دوران بالندگی اقتصادی کاهش می یابد. این فرض همگانی که جرم با اٌٌفت و خیز اقتصادی مرتبط است احتمالاً بر فرضی درباره رابطه ای میان جرم وبیکاری مبتنی است(همان:158). پژوهش در خصوص ارتباط بین شرایط اقتصادی و کجروی سابقه طولانی دارد، این مطالعات شمار گسترده ای از پژوهش های تجربی را به وجود آورده که ارتباط بین دو پدیده را بررسی می کنند. در ارتباط با رابطه بین جرم وبیکاری نتیجه پژوهش ها در خارج و داخل کشور حاکی از آن است که رابطه مستقیم و غیر مستقیم میان بیکاری و جرم وجود دارد(فتحی،پیشین:46).
از جمله پژوهش های گسترده ای که در ارتباط با رابطه میان بیکاری وبزهکاری در خارج از کشور انجام شده به چند نمونه اشاره می شود.
بیکاری جوانان وجرائم در فرانسه1 (دنیس فوگرز2- فرانسیس کارماز3-جولین پاگت4،مارس2006 5(
چکیده: هدف این پژوهش بررسی جرائم احتمالی وجرائم خشن در فرانسه در طی سال های 1990 تا2000 می باشد. این اولین مطالعه گسترده در این زمینه در کشور فرانسه می باشد. دراین پژوهش اطلاعاتی براساس 95 حوزه شهری در فرانسه با اندازه گیری جرائم ثبت شده به دست می آید. در این پژوهش نرخ بیکاری همراه با متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی اندازه گیری می شود. بر اساس یک مدل کلاسیک به ارزیابی این موضوع می پردازد که بیکاری تا چه حد در افزایش جرائم می تواند مؤثرباشد. بررسی نشان می دهد که بین جرم و بیکاری رابطه مثبت وجود دارد و افزایش نرخ بیکاری جوانان موجب افزایش جرم می شود و به خصوص بیکاری بر روی جرائمی از جمله ورود به منزل بقصد سرقت و سرقت تأثیرگذار بوده است. پس تمام استراتژی ها بایستی بر اساس نبرد با بیکاری جوانان طراحی شود.
2- شناسایی تأثیر بیکاری بر بزهکاری 1(استیون رامائل 2- رادلف وینتر ابمر3، مارس 2000)4
چیکده: هدف این پژوهش تحلیل ارتباط بین بیکاری وبزهکاری می باشد و از اطلاعات کشور ایالت متحده امریکا استفاده شده است. این پژوهش بیکاری را بر اساس نرخ هفت نوع تبهکاری ارزیابی می کند واز متغیرهای جمعیتی و اقتصادی کمک گرفته است. این پژوهش به این نتیجه رسید که در دهه 1990 در امریکا با افزایش نرخ بیکاری، نرخ جرائم علیه اموال نیز افزایش یافت، اما در مورد تأثیر بیکاری بر جرائم خشن به رابطه معناداری دست نیافتند.
بیکاری وجرم: دلیل جدید برای سؤال قدیمی5(کویی.ال.پاپس6- رانیر وینکلمن7،دسامبر1999)8
چکیده: این پژوهش از یک سری شیوه های اطلاعاتی روشن استفاده می کند و هدف آن ارزیابی رابطه بین بیکاری و جرم در نیوزلند می باشد. این پژوهش بر مبنای 16 منطقه در نیوزلند در طی سالهای 1984تا1996 انجام شده است و نتیجه این پژوهش حاکی ازآن است که نرخ بیکاری تأثیر قابل توجهی بر نرخ کلی جرائم داشته است و این تأثیر در مورد جرائم سرقت و کلاهبرداری کاملاً مشهود بوده است. در ارتباط با موضوع پژوهش در داخل کشور تحقیقات کاربردی اندکی صورت پذیرفته است ولی درارتباط با موضوع اشتغال وبیکاری وآسیب ها وانحرافات اجتماعی تا کنون کارهای علمی متعددی در قالب پژوهش های بنیادی و کاربردی انجام شده است. به آن چه که ارتباط بیشتری با موضوع این پژوهش دارد اشاره ای کوتاه می شود.
بررسی کلی وضعیت اشتغال و مسئله بیکاری و تأثیرات سوء اجتماعی آن (کاجی،1374)
چکیده: هدف این پژوهش شناسایی وضعیت اشتغال و دستیابی به مسئله بیکاری و تجزیه وتحلیل عوارض جانبی واثرات سوء اجتماعی ناشی از آن و حتی الامکان دستیابی وارائه راه حل هایی جهت کند کردن تأثیرات یاد شده می باشد. روش مطالعه منحصراً به صورت کتابخانه ای بوده است.
بررسی مشکلات فرهنگی ناشی از بیکاری در استان خوزستان (فریدیان،1377)
چکیده: جامعه آماری این طرح افراد بیکار شهرستان اهواز، شادگان، مسجد سلیمان، آبادان وخرمشهر می باشد که از طریق توزیع پرسشنامه بین این بیکاران وجمع آوری اطلاعات آماری صورت گرفته است. این تحقیق دارای یک فرضیه اصلی و20فرضیه فرعی می باشد فرضیه اصلی آن بالا بودن نرخ بیکاری در استان خوزستان سبب افزایش آسیب پذیری فرهنگی- اجتماعی جمعیت استان می گردد. با توجه به نتایجی که از آزمون فرضیات تحقیق به دست آمده است این گونه استنباط می گردد که مهمترین مشکل ناشی از بیکاری در شهرهای مورد بررسی وجود محرومیت های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شدید در زندگی بیکاران و خانواده های آنان می باشد که این خود موجب گسترش فقر، بی سوادی، کم سوادی و ضعف تخصصی بیکاران و… می گردد هم چنین باید از پدیده مهاجرت نیز یاد کرد که در دو دیدگاه درون استانی و برون استانی وجود دارد.
بررسی ارتباط بیکاری و طلاق در ایران طی دوره 1345-1385(عیسی زاده و همکاران ،1386)
چکیده: این مقاله با اشاره به چهار رویکرد استرس روان شناختی، هزینه طلاق، شایستگی فردی و رویکرد تلفیقی، ارتباط بین طلاق و بیکاری را بررسی می کند. در این پژوهش از داده های مربوط به طلاق و بیکاری در یک دوره چهل ساله یعنی از سال (1345 تا1385) استفاده شده است وبا استفاده از برنامهEviews ارتباط این دو، در این دوره از طریق تحلیل سری های زمانی آزمون شده است. نتایج نشان می دهند که ارتباط بین طلاق و بیکاری برای کوتاه مدت غیر معنادار وبرای یک دوره بلند مدت معنادار است واین موافق با رویکرد استرس روان شناختی است که بر اثرتأخیر بیکاری برطلاق تأکید می کند.

بررسی انحرافات اجتماعی ناشی از بیکاری در شهر سمنان (بنی اسدی، 1383)
چکیده: موضوع پژوهش بررسی انحرافات اجتماعی ناشی از بیکاری در شهر سمنان می باشد پژوهشگر این زمینه را با سایر متغیر ها مثل اعتیاد، سرقت، فحشا و… مقایسه کرده و میزان همبستگی آن ها را مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است. فرضیات پژوهش عبارتند از: عدم فرصت شغلی (بیکاری) موجب شده تا به مقدار زیادی اعتیاد به مواد مخدر، سرقت، فحشا، طلاق، نزاع وستیزه در بین افراد پدید آید. روش تحقیق پیمایشی و جامعه آماری پژوهش، بزهکاران زندانی در زندان مرکزی سمنان به تعداد 189 نفر و کارشناسان اداره کل زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی استان سمنان به تعداد 20 نفر می باشند. یافته های پژوهش نشان می دهد که عدم فرصت شغلی (بیکاری) موجب شده تا به مقدار زیادی اعتیاد به مواد مخدر، سرقت، فحشا در بین افراد پدید آید. اما این رابطه در مورد طلاق، نزاع وستیزه دیده نشد.
9) شیوه تحقیق
تحقیق حاضر با به کارگیری ابزار آماری در بستر جرم شناسی سعی دارد علاوه بر تحلیل نظری و کتابخانه ای، به تحلیل آماری موضوع و آزمون فرضیه ها بپردازد. برای تحلیل آماری از داده های مقطعی به دست آمده از پرسشنامه بهره گرفته شده است.
10) ساختار تحقیق
تحقیق حاضر شامل سه فصل می باشد. فصل اول تحقیق ، کلیاتی در باب اشتغال و بیکاری می باشد و شامل سه مبحث است. مبحث اول (مفهوم شناسی و پیشینه) شامل سه گفتار است. مبحث دوم (انواع بیکاری) از دو گفتار تشکیل شده است. مبحث سوم (نظریات مرتبط با اشتغال و بیکاری) نیز شامل دوگفتار می باشد. فصل دوم تحقیق درباره آثار بیکاری بر فرد، خانواده و جامعه می باشد. فصل دوم از سه مبحث تشکیل شده است. مبحث اول (آثار بیکاری بر فرد) شامل چهار گفتار است. مبحث دوم (آثار بیکاری بر خانواده) از دو گفتار و مبحث سوم (آثار بیکاری بر جامعه ) نیز از دو گفتار تشکیل شده است. در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات فصل اول و دوم مطرح شده است. فصل سوم تحقیق مربوط به رویکردهای آماری و تجربی تحقیق می باشد. فصل سوم شامل دو مبحث است. مبحث اول (کلیاتی در باب اشتغال و بیکاری) شامل دوگفتار می باشد و مبحث دوم (بررسی سوالات پرسشنامه) شامل دو گفتار است. در پایان فصل سوم نیز به نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتی پرداخته شده است.
فصل اول:
کلیاتی در باب بیکاری، جرم و انحرافات اجتماعی
مبحث اول: مفهوم شناسی و پیشینه
گفتار اول: تعریف واژگان
الف: کار یا فعالیت اقتصادی
همه انسان ها برای گذراندن زندگی خود نیاز به تلاش و فعالیت دارند تأمین نیازهای فردی واجتماعی افراد در گروی کار و تلاش است و جامعه نیز برای گرداندن چرخ تولید در تمامی عرصه ها به نیروی کار نیاز دارد ودر واقع بدنه اجتماع از وجود هر گونه نقص در این پیکر آسیب می بیند.
از نظر لغوی کار به معنای فعل وعمل وکردار انسان است ودر اصطلاح کار، فعالیتی است نسبتاً دائمی که به تولید کالا یا خدمات می انجامد و به آن دستمزدی تعلق می گیرد(توسلی،9:1375).
به عقیده بعضی از صاحب نظران در تعریف کار به نوع خاصی از کار توجه نشده است بلکه کار را در مفهوم عام سرچشمه انباشت ثروت و سرمایه و نهایتاً رشد وشکوفایی جوامع تلقی کرده اند.
از نظر برخی از اقتصاددانان کار عبارت است از:
استفاده ای که انسان از نیروهای مادی و معنوی خود در راه تولید ثروت یا ایجاد خدمات می کند(امیک،25:1388). بر اساس این تعریف فعالیت وکار به طور عمده از طریق هدف ها و ارزش محصولی که تولید شده معین می گردد. به عبارت دیگر کار زمینه را برای تولید و افزایش خدمات فراهم می کند.
به طور کلی کار عبارت است از: مجموعه عملیاتی که انسان با استفاده از مغز، دست ها، ابزار و ماشین ها برای استفاده عملی از ماده روی آن انجام می دهد واین اعمال نیز متقابلاً بر انسان اثر می گذارد واو را تغییر می دهد(همان:25). بر اساس این تعریف کار دارای سه خصوصیت است:
نخست، کار مبتنی بر فعالیت فکری وبدنی است.
دوم، از طریق کار کالایی تولید می شود یا خدماتی عرضه می گردد.
سوم، در قبال انجام کار دستمزدی پرداخت می گردد.
ب: بیکاری
بیکاری از مسائل عمده اقتصاد کلان است که به صورتی کاملاً مستقیم وشدید بر یکایک افراد جامعه اثر می گذارد. از نظر اکثر مردم از دست دادن شغل به معنای پایین آمدن سطح زندگی، از دست دادن اعتماد به نفس و ایجاد فشارهای روانی است. بیکاری وضعیتی است که در آن گروهی به کاراشتغال نداشته باشند یا درجریان انتقال به کار جدیدی باشند.
بنا به تعریف دفتر بین المللی کار تمام افرادی که در یک روز معین در جستجوی کارند، اما با وجود داشتن توان برای انجام کارموفق به کسب کار نمی شوند بیکار به حساب می آیند.
ج: بیکار
بیکار در اقتصاد به فردی گفته می شود که در سن (15تا64 سال) است و در هفت روز قبل از مراجعه مأمور آمار به کاری مشغول نبوده باشد(مرکز آمار،1390). برای آنکه فردی بیکار به حساب آورده شود باید دارای سه ویژگی باشد:

1- فاقد کار: دارای اشتغال مزد بگیری یا خود اشتغالی نباشد.
2- آماده به کار: برای اشتغال مزد بگیری یا خود اشتغالی آمادگی داشته باشد.
3- جویای کار: اقدامات شخصی را به منظور جستجوی اشتغال مزد بگیری ویا خود اشتغالی به عمل آورده باشد.
د: بزهکاری
بزهکاری از واژه لاتین Delinquency در معنای خطا کردن گرفته شده است. بزه یکی از پدیده هایی بود که با تجمع افراد به دور یکدیگر و شکل گرفتن جامعه تظاهر پیدا کرد. زیرا، گرد هم آمدن افراد موجب سرپیچی از برخوردهای گوناگون بین آن ها گردید و به همین دلیل دستورات و مقرراتی پدید آمد تا قدری آزادی افراد را به سود جامعه مقید گرداند وحدود هر یک از افراد جامعه مشخص گردد.
بررسی های جرم شناسی نشان می دهد که هر معلولی علتی دارد و هیچ چیز به خودی خود به وجود نمی آید بنابراین هر جرمی هم دارای علل سازنده ای است که بر روی افراد تأ ثیر می گذارد و او را به سوی ناسازگاری و ناهنجاری سوق می دهد.
بزهکاری اصولاً ازمجموعه ای ازجرائمی به وجود می آید که دریک زمان و مکان معین به وقوع می پیوند

پاسخی بگذارید