اصل پایان نامه پایگاه اجتماعی

شهرستان آق قلا) و از غرب به شهرستان کردکوی محدود بوده  و از جنوب با ارتفاعات شاخه شرقی رشته کوه البرز و استان سمنان (شهرستان شاهرود) هم مرز می باشد.
در مورد بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در شهر گرگان ابتدا بایستی به وجود دو مسأله در این شهر توجه شود. یکی مسأله مهاجر پذیر بودن این شهر می باشد. بررسی روند مهاجرت بوسیله مطالعات اسنادی ، نشان می دهد که شکل غالب مهاجر پذیری تا سال 1355 در استان گلستان به صورت خارج استانی بوده و بیشتر مهاجرین جذب مناطق روستایی شده اند . از سال 1365 به بعد این روند معکوس شده و مهاجر پذیری به صورت داخل استانی درآمده و بیشتر مهاجران جذب مناطق شهری شده اند .اوج مهاجر پذیری در این استان در دهه 1335 الی 1345 مشاهده می شود و دو نقطه مهم مهاجر پذیری در طول تمام سال های مورد مطالعه ، شهرستانهای گرگان و گنبد کاووس بوده اند (نشریات مرکز آمار ایران، 1365- 1335). مهاجرت و رشد بی رویه اگر بدون برنامه ریزی و ایجاد تعادل در ساختار اقتصادی متناسب با نیروی انسانی باشد منجر به افزایش بیکاری به خصوص برای ساکنان بومی منطقه خواهد شد.
مسأله دوم، وجود بیکاری فصلی در این شهر می باشد. با توجه به این که این شهر دارای زمین های کشاورزی حاصلخیز و باغات فراوان می باشد شغل اکثر مردمان این شهر کشاورزی می باشد از همین رو در برخی از فصول سال با بیکاری فصلی در این شهر مواجه می شویم. از طرفی عدم حمایت دولت از کشاورزان ، افزایش قیمت مواد اولیه (بذر ، کود شیمیایی و…)، همچنین واردات بی رویه محصولات کشاورزی در حال کشت از کشورهای دیگر و در نتیجه ورود خسارت مالی فراوان به کشاورزان و باغداران منطقه، منجر به این امر شده است که کشاورزان و باغداران شغل خود را رها کنند و این مسأله به افزایش معضل بیکاری در منطقه دامن زده است.
نرخ بیکاری در گرگان در سال 1365 برابر8/8 درصد، سال1375 برابر8/12 درصد، سال1385 برابر با4/9 درصد و در سال 1390 برابر 7/8 درصد بوده است (مرکز آمار ایران).
گفتاردوم: بررسی و تحلیل میدانی
الف: کاربرد مبانی نظری در تحلیل میدانی
همانطور که در فصل اول تحقیق اشاره شد برای چهار چوب نظری تحقیق از دو نظریه اقتصادی و جامعه شناختی مرتبط با اشتغال و بیکاری بهره گرفتیم. در این گفتار به تحلیل نظریات جامعه شناختی خواهیم پرداخت با عنایت به این موضوع که برای تنظیم پرسشنامه و تحلیل آماری خود نیز از مبانی نظریات جامعه شناختی دورکیم و مرتن بهره بردیم.
در قالب اندیشه دورکیم در حوزه انحرافات اجتماعی باید به دو نکته مهم توجه داشت یکی اینکه دورکیم طبیعی بودن و مثبت بودن انحراف را مورد ملاحظه قرار داده است. نکته دومی که قابل ملاحظه است نقش نظارت اجتماعی در قالب جامعه پذیری است. چون از دیدگاه کارکردگرایی انسان به تجاوز و خشونت بیشتر گرایش دارد تا به نظم و قانون، بنابراین باید با اجبار، وی را در داخل پیمان ها و مقررات اجتماعی قرار دارد. دوررکیم می گوید فرد با اجتماعی شدن، جامعه پذیر می شود و این فرایند بر اساس تعلیم و تربیت صورت می گیرد در غیر این صورت برای مهار طبع شریر افراد و هوی و هوسهای فردگرایانه و خودگرایانه آن ها و همگام نمودن آن ها با وجدان جمعی استفاده از زور لازم است. بنابراین جامعه پذیری و نظارت اجتماعی در فرایند انحراف اجتماعی مؤثر واقع می شوند. همانطور که گفته شد یک نکته مهم در باب انحرافات اجتماعی توجه به نقش نظارت اجتماعی در قالب جامعه پذیری است. به نظر می رسد بیکاری و شرایط نامساعد اقتصادی می تواند در فرایند جامعه پذیری خلل ایجاد کند. برای تبیین این موضوع از سه مؤلفه بهره گرفتیم.
1)نابسامانی در خانواده به صورت ناسازگاری یا طلاق بین افراد یا والدین آنها
2)وضعیت تحصیلی نامطلوب به صورت ترک تحصیل
3)نحوه گذراندن اوقات فراغت به صورت زیاد بودن میزان اوقات فراغت
با بررسی نقش وضعیت شغلی نامناسب (بیکاری) یا شرایط نامساعد اقتصادی بر جامعه ناپذیری نارسا (سه مؤلفه مطرح شده در بالا) به تبیین جرم و انحراف می پردازیم.
رابرت مرتون جامعه شناس آمریکایی از مشهورترین چهره های جامعه شناسی در حوزه اندیشه کارکردگرایی است. هدف اصلی مرتون در بحث از انحراف اجتماعی نشان دادن این امر است که چگونه ساخت اجتماعی خاص بر پاره ای از اشخاص فشارهای خاصی را وارد می کند و مانع آن می شود که مانند سایر اعضاء از قواعد جامعه متابعت و پیروی کنند. او می خواهد ثابت کند که ساخت اجتماعی تنوعی از شیوه های کنش(شیوه انطباق) را در اختیار اشخاص قرار می دهد و این شرایط ساختی است که علت ریشه ای انحراف اجتماعی است.
نکته دیگری که در اندیشه مرتون در زمینه انحراف اجتماعی حائز اهمیت است توجه به نقش فاصله طبقاتی در بروز انحراف است. مرتون عنوان می کند باید به هدف پذیرش شده جامعه که انباشت ثروت و پولدار شدن است توجه کرد. به نظر مرتون در آنجا که ارزشهای فرهنگی با نشانه های خاص توفیق اجتماعی، برای اکثریت مردم تشویق و ترغیب می شود و ساخت اجتماعی دسترسی به وسایل مشروع را برای اکثریت جامعه مسدود کند رفتار ضد اجتماعی با نرخ بالایی تحقق خواهد یافت یعنی افراد نسبت به اهداف آگاهند و بر آنها از جانب جامعه فشار زیادی برای موفق شدن وارد می شود و این فشار آ
نها را مجبور می کند تا بهراه های غیر مجاز کشانده شوند. در نهایت به این نتیجه عمده در اندیشه مرتون می رسیم که وضعیتی که سبب بروز رفتار اجتماعی و منحرفانه می شود حاصل ارزشهای خاص فرهنگی و ساخت اجتماعی جامعه است. آنچه که از نظریه مرتن برداشت می شود این است که میزان فاصله پایگاه اقتصادی و اجتماعی محقق با پایگاه اقتصادی و اجتماعی ایده آل منجر به احساس محرومیت می شود و این امر به نوبه خود می تواند در گرایش افراد به رفتارهای مجرمانه مؤثر باشد. برای تبیین این موضوع از پنج مؤلفه بهره گرفتیم.
1)میزان رضایت از شغل
2)میزان رضایت از درآمد
3)میزان دسترسی به ابزار مشروع و نامشروع برای رسیدن به اهداف
4)وضعیت تحصیلی
5) میزان رضایت از زندگی شخصی
6) احساس فرد از جایگاهش در بین اطرافیان
با بررسی نقش وضعیت شغلی نامناسب (بیکاری) یا شرایط نامساعد اقتصادی درافزایش فاصله بین اهداف و ابزار رسیدن به اهداف و افزایش فاصله بین پایگاه اجتماعی و اقتصادی محقق با پایگاه اجتماعی و اقتصادی ایده آل و در نتیجه ایجاد احساس محرومیت به تببین جرم و انحراف می پردازیم.
ب: روش تحقیق
روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده و شیوه اجرایی به صورت کتابخانه ای – میدانی می باشد، که در پی دستیابی به اهداف علمی، با تأکید بر عملکرد بهتر و مطلوبیت فعالیت ها انجام می پذیرد. روش اجرای تحقیق به صورت پیمایشی می باشد.
ج: جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری تحقیق بزهکاران زندانی مرد زندان گرگان به تعداد 140 نفر می باشد.
د: طرح و شیوه نمونه برداری
در این تحقیق برای تعیین نمونه از میان بزهکاران زندانی از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.
ه: ابزارها و شیوه های گردآوری اطلاعات
در این تحقیق جهت گرآوری اطلاعات از ابزارهای زیر استفاده شده است:
1)مطالعات کتابخانه ای در راستای جمع آوری اطلاعات درباره متغیرهای پژوهش
2)توزیع پرسشنامه بین زندانیان که در این تحقیق سؤالات پرسشنامه حالت بسته دارد.
فرضیات تحقیق به قرار زیر می باشد:
1)به نظر می رسد بین وضعیت شغلی نامناسب(بیکاری) و بزهکاری رابطه مثبت و معنا داری وجود داشته باشد.
2) به نظر می رسد بین وضعیت شغلی نامناسب(بیکاری) و جامعه پذیری نارسا رابطه وجود داشته باشد.
3) به نظر می رسد بین وضعیت شغلی نامناسب(بیکاری) و احساس محرومیت رابطه وجود داشته باشد.
ارتباط سؤالات پرسشنامه با فرضیات تحقیق به قرار زیر می باشد:
سؤالات 19 و 20 پرسشنامه در ارتباط با فرضیه اول تحقیق
سؤالات 6 ، 7 ، 8 ، 9 ،10 ، 11 و12 در ارتباط با فرضیه دوم تحقیق
سؤالات 5 ،6 ،7 ، 8 ، 9 ، 10 و 32 در ارتباط با فرضیه سوم تحقیق
و: تعیین روایی و اعتبار ابزار تحقیق
به منظور تعیین روایی پرسشنامه اقدامات زیر صورت پذیرفته است:
1-مراجعه به تحقیقات مرتبط و استفاده از نمونه پرسشنامه آنها
2-انجام مصاحبه با تعدادی از افراد مطلع و صاحب نظر
3-همفکری و نظرخواهی از اساتید دانشگاه
ر: تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل:
وضعیت شغلی نامناسب(بیکاری): عبارت است از اینکه افراد در جامعه هیچگونه فعالیت اقتصادی درآمد زا نداشته باشند (بیکاری آشکار)، یا مشاغل آنها از نوع مشاغل کاذب یا مشاغل فصلی باشد (بیکاری پنهان و بیکاری ادواری).
متغیرهای وابسته:
1)ارتکاب جرم: تعاریف گوناگونی از جرم به عمل آمده است. آنچه در این تحقیق مدنظر است تعریف جرم در حقوق کیفری است. در حقوق کیفری ایران به هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب می شود.
2)جامعه پذیری نابهنجار: جامعه پذیری فرایندی است که به واسطه آن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی درونی شده و مبنای کنش و رفتار افراد جامعه واقع می شود. به تعبیری دیگر جامعه پذیری به معنای همسازی و همنوایی فرد با ارزش ها، هنجارها و نگرش های گروهی و اجتماعی است.
جامعه پذیری ناهنجار ناشی از اختلال در فرایند جامعه پذیری است که به دلیل نقص و اخلال در عوامل جامعه پذیری، فرد نتوانسته ارزش ها و هنجارها را به نحو صحیح و مطلوب درونی سازد تا بر مبنای آن ها عمل نماید و زمانی که فرد نتواند هنجارها و ارزش های اجتماعی را درونی کند نقض هنجارها و قوانین برای او مهم نخواهد بود.
3)پایگاه اجتماعی و اقتصادی محقق و ایده آل: پایگاه اجتماعی و اقتصادی محقق، دلالت بر پایگاه و موقعیت موجود و در دسترس فرد دارد. پایگاه اجتماعی و اقتصادی آیده آل، ناشی از مجموعه آرمان ها و آرزوهایی است که فرد آن ها را به صورت کمال مطلوب در ذهن خود مجسم کرده و در جهت عملی ساختن و نیل به آ نها تلاش می کند.
4)احساس محرومیت: بیانگر حالتی است که فرد به واسطه مقایسه خود با دیگران تصور می نماید که آنچه عملاً در اختیار دارد خیلی کمتر از چیزی است که باید در اختیار داشته باشد، که برآیند این حالت وجود نوعی عدم رضایت است.
ز: روش های تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق تحلیل داده ها بر اساس دو روش توصیفی و استنباطی می باشد. یعنی ابتدا با توجه به اهداف تحقیق و برای به دست آوردن شناختی از جامعه مورد مطالعه به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه مبادرت شده و از فنون آما توصیفی ( جداول توزیع فراوانی و نمودار) استفاده شده است.سپس جهت مشخص نمودن فرضیات تحقیق از آزمون نسبت یا دو جمله ای و آزمون کای دو استفاده شده است.
مبحث دوم: بررسی سؤالات پرسشنامه
گفتار اول: بررسی توصیفی سوالات پرسشنامه
مقدمه
یکی از قسمت های مهم هر تحقیق، تجزیه و تحلیل داده هاست. هسته اساسی تحقیق مربوط به تجزیه و تحلیل یافته هاست. در تجزیه و تحلیل اطلاعات ، محقق به دنبال به دست آوردن نتایج مطلوب درباره جامعه مورد بررسی به وسیله مشاهداتی که از جامعه (نمونه) استخراج گردیده می باشد. بدین منظور با استفاده از روش های آماری ابتدا به توصیف داده ها پرداخته می شود یعنی برای هر سؤال پرسشنامه، جداول فراوانی رسم و نمودار مستطیلی رسم شده است. در پایان با بهره گیری از اطلاعات مندرج در جداول و نمودار و با آزمون نسبت یا دو جمله ای و آزمون کای دو به تحلیل داده ها پرداخته و آنگاه نتایج به دست آمده مورد بررسی و تفسیر قرار می گیرد. در این تحقیق نتایج مربوطه و همچنین ترسیم نمودارها با استفاده از نرم افزار SPSS و Excel صورت گرفته است.
جدول شماره (1- الف)
جنسیت
فراوانی
درصد
درصد داده‌های معتبر
درصد تجمعی
مرد
140
100.0
100.0
100.0
100 درصد پاسخگویان این تحقیق را مردان تشکیل داده اند.
جدول شماره (1- ب)
سن
فراوانی
درصد
درصد داده‌های معتبر
درصد تجمعی
18 تا 29 سال
69
49.3
49.3
49.3
30 تا 40 سال
57
40.7
40.7
90.0
بیش از 40 سال
14
10.0
10.0
100.0
کل
140
100.0
100.0
3/49 درصد بزهکاران زندانی را سنین بین 18 تا 29 سال، 7/40 درصد زندانیان را سنین بین 30 تا 40 سال و 10 درصد زندانیان را سن بیش از 40 سال تشکیل می دهند.
جدول شماره (1- ج)
تابعیت
فراوانی
درصد
درصد داده‌های معتبر
درصد تجمعی
ایرانی
138
98.6
98.6
98.6
غیر ایرانی
2
1.4
1.4
100.0
کل
140
100.0
100.0
تابعیت 57/98 درصد پاسخگویان ایرانی و تابعیت 42/1 درصد غیر ایرانی می باشد
جدول شماره (1- د)
وضعیت تاهل
فراوانی
درصد
درصد داده‌های معتبر
درصد تجمعی
مجرد
66
47.1
47.5
47.5
متأهل
45
32.1
32.4
79.9
طلاق گرفته
28
20.0
20.1
100.0
کل
139
99.3
100.0
بی پاسخ
1
.7
کل
140
100.0
48/47 درصد زندانیان مجرد، 37/32 درصد زندانیان متأهل و 14/20درصد طلاق گرفته می باشند.
جدول شماره (1- ﻫ)
میزان تحصیلات
فراوانی
درصد
درصد داده‌های معتبر
درصد تجمعی
بی سواد
28
20.0
20.0
20.0
کمتر از دیپلم
79
56.4
56.4
76.4
دیپلم
24
17.1
17.1
93.6
بالاتر از دیپلم
9
6.4
6.4
100.0
کل
140
100.0
100.0
20 درصد زندانیان بی سواد، 4/56 درصد تحصیلات کمتر از دیپلم ، 1/17 درصد پاسخگویان دیپلم و 4/6 درصد تحصیلات بالاتر از دیپلم دارند.
جدول شماره (1-ی)
محل تولد
فراوانی
درصد
درصد داده‌های معتبر
درصد تجمعی
روستا
63
45.0
45.0
45.0
شهر
77
55.0
55.0
100.0
کل
140
100.0
100.0
45 درصد زندانیان متولد روستا و 55 درصد متولد شهر می باشند.
جدول شماره (1- ل)
محل سکونت
فراوانی
درصد
درصد داده‌های معتبر
درصد تجمعی
روستا
48
34.3
34.3
34.3
شهر
92
65.7
65.7
100.0
کل
140
100.0
100.0
محل سکونت 29/34 درصد پاسخگویان روستا و 71/65 درصد شهر می باشد.
جدول شماره (2- الف)
تحصیلات پدر
فراوانی
درصد
درصد داده‌های معتبر
درصد تجمعی
بی سواد
76
54.3
54.3
54.3
کمتر از دیپلم
41
29.3
29.3
83.6
دیپلم
17
12.1
12.1
95.7
بالاتر از دیپلم
6
4.3
4.3
100.0
کل
140
100.0
100.0
پدران 29/54 درصد پاسخگویان بی سوادند.29/29 درصد آنان تحصیلات کمتر از دیپلم، 1/12 درصد دیپلم و 28/4 درصد پدران با تحصیلات بالاتر از دیپلم دارند.
جدول شماره (2-ب)
تحصیلات مادر
فراوانی
درصد
درصد داده‌های معتبر
درصد تجمعی
بی سواد
88
62.9
62.9
62.9
کمتر از دیپلم
32
22.9
22.9
85.7
دیپلم
17
12.1
12.1
97.9
بالاتر از دیپلم
3
2.1
2.1
100.0
کل
140
100.0
100.0
86/62 درصد پاسخگویان دارای مادرانی بی سواد هستند. 9/22 درصد تحصیلات کمتر از دیپلم ، 1/12 درصد دیپلم و 1/2 درصد مادرانی با تحصیلات بالاتر از دیپلم

Author: 90

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *