بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تامین و عملکرد شرکت (مطالعه  …
Business man observing fast speed dataflow.

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تامین و عملکرد شرکت (مطالعه …

• تغییرات رویه هاى داخلى و خارجى شرکت
• ضعف موجود در طراحى تولید
• وجود اطلاعات ناقص براى تصمیم گیرى
• ضعف حلقه هاى زنجیره در ارتباط میان شرکا زنجیره تامین(گولدمن، ۲۰۰۶).

۲-۲-۱۴ یکپارچه سازی زنجیره تامین
چهار محور کلیدی مربوط به اثر تجارت الکترونیک  بر یکپارچگی زنجیره تأمین در زیر تشریح شده است. که وجه مشترک این موارد ایجاد راه های جدید جهت هدایت کسب و کار است. این چهار حوزه عبارتند از:
۲-۲-۱۴-۱ یکپارچه سازی اطلاعات
به معنای توانایی به اشتراکگذاشتن اطلاعات مرتبط بین شرکتهای یک زنجیره تامین است. که شامل داده ها، مانند سوابق فروش و پیشبینیهای تقاضا، وضیت موجودی، زمانبندیهای تولید، ظرفیتهای تولید، تبلیغ و زمانبندیهای حمل و نقل است. این داده ها باید به صورت لحظهای و به موقع از طریق اینترنت در اختیار افرادی که به آنها نیاز دارند، قرار داده شود(فرسلند[۴]، ۲۰۰۷).
۲-۲-۱۴-۲ همزمان سازی برنامه ریزی
به مشارکت توام شرکتهای یک زنجیره تامین در پیش بینی تقاضا و زمان بندی دوباره تامین موجودی اشاره دارد. این مورد طراحی و توسعه محصول و ارائه محصولات جدید به بازار به شکل مشارکتی را نیز شامل میباشد.
۲-۲-۱۵ هماهنگ سازی  جریان کار
این مرحله قدم بعدی پس از همزمان سازی برنامه ریزی است. ساده سازی و خودکار نمودن فعالیت های دائمی کسب و کار (تجارت) در بین شرکت های یک زنجیره تامین، مربوط به این مرحله می باشد. این مورد فعالیت هایی مانند خرید و طراحی محصول را شامل می شود(برانسچیدل، ۲۰۰۹).
۲-۲-۱۶ مهمترین معیارهای ارزیابی چابکی بر اساس مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین
۲-۲-۱۶-۱ پاسخگویی و انعطاف پذیری
این دو معیار در قالب شاخص هایی مانند انعطاف پذیری افزایشی تدارکات، انعطاف پذیری افزایشی ساخت ، انعطاف پذیری افزایشی توزیع، انعطاف‌پذیری بازگشت اضافی به تأمین کنندگان، انطباق پذیری افزایشی تدارک، انطباق پذیری افزایشی ساخت، انطباق پذیری افزایشی توزیع، انطباق‌پذیری کاهشی تدارک، انطباقپذیری کاهشی ساخت و انطباق‌پذیری کاهشی توزیع مورد ارزیابی قرار می گیرد(بالدوین[۵]، ۲۰۱۰).
۲-۲-۱۶-۲ منافع محسوس و نامحسوس یکپارچگی (ادغام)
۲-۲-۱۶-۲-۱ منافع محسوس
کاهش موجودی، کاهش پرسنل، بهبود بهره وری، بهبود مدیریت فروش، بهبود چرخه مالی، کاهش هزینه فناوری اطلاعات، کاهش هزینه تدارکات، بهبود مدیریت صندوق، افزایش سود، کاهش هزینه لجستیک، کاهش هزینه نگهداری، تحویل به موقع(همان منبع، ۲۰۱۰)
۲-۲-۱۶-۲-۲ منافع نامحسوس
وضوح اطلاعات، فرایند بهبودیافته، پاسخگویی به مشتری، استانداردسازی، انعطاف، جهانی شدن. مشهودترین نوع ادغام، ادغام بخشهای زنجیره تامین و یا ادغام اطلاعاتی است که بین بخشها در جریان است. اما نوع دیگری از ادغام نیز وجــود دارد که در زنجیره های ارزشی اتفاق میافتد(وان، ۲۰۱۰). مفهوم زنجیره ارزشی فعالیتهای اولیه یک سازمان (لجستیک، عملیات و غیره)، فعالیتهای پشتیبانی (زیرساختار، منابع انسانی، فناوری و غیره) و ارزش خالصی که به وسیله هر فعالیت به طور مکرر به خدمات یا محصول اضافه می شود را توصیف می کند. هنگامی که این زنجیره تا تامین کنندگان و مشتریان گسترش یابد و یکپارچه شود زنجیره ارزشی یکپارچه حاصل می شود لیکن باید توجه داشت که زنجیره ارزش تنها مجموعه ای از فعالیتهای مستقل نیست، بلکه سیستمی از فعالیتهای وابسته به یکدیگرند. این فعالیتها میتوانند با بهینهسازی و ایجاد هماهنگی به مزیت رقابتی منتهی گردند. برای مثال یک طرح محصول هزینه بر ممکن است هزینه های خدمت رسانی بعدی را کاهش دهد(آگاروال، ۲۰۰۷). زنجیره ارزشی یکپارچه عبارتست از فرایند همکاری که همه فعالیتهای داخلی و خارجی درگیر در تحویل کالاهایی با ارزش دریافتی بیشتر برای مشتری نهایی را بهینه میکند. مثالی دیگر از یکپارچگی زنجیره تامین، سیستمهای توسعه محصول است که به تامینکنندگان اجازه میدهد تا ازطریق اینترنت با مشتریان تماس بگیرند، ویژگیهای محصول را بیرون بیاورند و شرح و تصویری از فرایند تولید ببینند(وایس، ۱۹۹۳).
۲-۲-۱۷ ارتباط انعطاف پذیری زنجیره تأمین و نوآوری
ابزارهای فناوری از طریق ارائه گزینه های متعدد به مشتری و تسهیل دسترسی بیسابقه به اطلاعات، مشتریان را بیش از پیش آگاه تر ساختهاند(بنتون، ۲۰۰۵). پیشرفت در فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی همچنین باعث گردید تا مشتریان در خریدهای شان ناپایدارتر شوند و کمتر نسبت به روابط گذشته پایبند باشند. مدیریت زنجیره تأمین عبارت است از: طراحی، نگهداری و عملیات فرایندهای زنجیره تأمین برای برآورده کردن احتیاجات مصرف کنند نهایی. به عبارت دیگر، زنجیره تأمین، شبکهای از سازمانهاست که با ارتباطی بالا دستی(تأمین کنندگان) به پایین دستی (توزیع کنندگان)، در فرایندها و فعالیتها درگیرند و به صورت محصولات و خدمات ارائه شده به مشتری نهایی، تولید ارزش می کنند. برای مواجه شدن با این واقعیات در بازار، بسیاری از شرکتها در تلاشاند تا ساختار کسب و کار خود را توسعه دهند، برای اینکه کل زنجیره تأمین به مشتری نزدیک تر شود و شرکتها بتوانند مشتریان را جذب و وفاداری مشتری را پایدارتر سازند. نوآوری، مستلزم تمرکز بر مشتری توسط بنگاه ها و شبکه های تجاری مرتبط با آنهاست این جابهجایی در اهداف بازاریابی، فروش و خدمات از محصول به تمرکز بر مشتری مفهوم جدیدی تحت عنوان مدیریت روابط مشتری را به وجود آورد(وان) ۲۰۱۰). از چندین زاویه میتوان به مدیریت زنجیره تامین نگاه کرد. به مثابه اغلب فلسفههای مدیریت، تعاریف مدیریت زنجیره تأمین نیز باید هم اهداف استراتژیک و هم اهداف تاکتیکی را پوشش بدهد تا انعطافپذیری و قدرت پاسخگویی را در بازار رقابتی حفظ کند(توربان، ۲۰۰۵). انعطافپذیری زنجیره تأمین یعنی یکپارچهسازی این فعالیتها از طریق بهبود روابط زنجیره تأمین برای رسیدن به یک مزیت رقابتی پایدار. زنجیره تأمین یعنی، شکل دادن به فرایندهای جریانات فیزیکی، اطلاعاتی، مالی و دانش به منظور ارضای احتیاجات مصرفکننده نهایی از طریق محصولات و خدمات مرتبط با تأمین کنندگان از طریق نوآوری در تولید و ارائه خدمات(زارع و همکاران، ۱۳۸۶).
۲-۲-۱۸ معیارهای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین
در این قسمت به معرفی معیارهای عملکرد زنجیره تأمین پرداخته و از میان آنان معیارهای مورد نظر برای سنجش اثر RFID در زنجیره تامین انتخاب می شوند. هر معیار عملکرد یا گروهی از معیارهای عملکرد برای تعیین میزان کارایی و اثربخشی یک سیستم مورد استفاده قرار می گیرند. معیارهای عملکرد مؤثر, دارای خصوصیاتی هستند که بر نحوه ارزیابیشان از سیستم موجود اثر می گذارد. ۱- کلی بودن[۶] یعنی اندازه گیری تمام جنبه های یک موضوع ۲- جهانی بودن به معنای اینکه معیار مذکور, مقایسه تحت شرایط متفاوت را امکان پذیر سازد. ۳- قابل اندازه گیری بودن (داده های مورد نیاز قابل اندازه گیری باشند) ۴- سازگاری با اهداف سازمان. برای اینکه بتوان میزان اثر بخشی و کارایی هر زنجیره تأمین را بررسی کرد انتخاب معیارهای عملکرد ضروری به نظر می رسند. متخصصین به شیوه های مختلف به بررسی این موضوع پرداختهاند و معیارهای گوناگونی را به عنوان مبنا برای سنجش زنجیره تأمین در نظر گرفتهاند(وان، ۲۰۱۰).
یکی از اولین تقسیم بندی های صورت گرفته، تقسیم بندی نیلی[۷] است که معیارهای کیفیت, زمان, انعطاف پذیری و هزینه را در نظر گرفته است.
چان، هفت مشخصه را که نشان دهنده عملکرد زنجیره تأمین است شناسایی کرده است. دو مشخصه کاملاً کمی هستند (هزینه و استفاده از منابع) و پنج مشخصه دیگر کیفی (کیفیت، انعطاف پذیری، وضوح[۸]، اعتماد،نو آوری). بیمون نشان می دهد که اکثر مدلهای زنجیره تأمین دو معیار عملکرد را مورد استفاده قرار داده اند ۱- هزینه ۲- ترکیب هزینه و پاسخگویی به مشتری(زارع و همکاران، ۱۳۷۶).
هدف از انجام تحقیق حاضر یافتن بهترین معیار عملکرد برای زنجیره تأمین نیست و فقط از میان معیارهای معرفی شده در ادبیات موضوع، چهار معیار کلی که تقریبا تمامی معیارها را در برمیگیرد، برای تعیین اثر RFID انتخاب میشوند. بر طبق ادبیات موضوع معیارهای هزینه, کیفیت, انعطاف پذیری و وضوح در اکثر مدلهای زنجیره تأمین مورد استفاده قرار گرفتهاند. بنابراین در تحقیق حاضر نیز این چهار معیار مبنا قرار داده شده و کارکردهای فناوریRFID با توجه به این چهار معیار مورد بررسی قرار میگیرند. در ادامه تعریفی مختصر از این چهار معیار میدهیم.

  • هزینه: سود یک سازمان مستقیماً از هزینه عملیاتش تأثیر می گیرد. مانند حداقل کردن هزینه تولید, حداکثر کردن بازگشت سرمایه، حداقل کردن سرمایه درگیر در موجودی، حداکثر کردن فروش, حداقل کردن هزینه های کنترل موجودی.
  • کیفیت: این معیار مستقیماً با سطح رضایت مشتری از محصول و خدمات ارائه شده برای محصول ارتباط دارد. مانند: حداقل کردن تاخیر در تولید, حداقل کردن زمان پاسخگویی به درخواست مشتریان, حداقل کردن زمان پردازش, حداقل کردن دوباره کاریها
  • انعطاف پذیری اعضاء زنجیره: درجه ای از توانایی زنجیره عرضه در واکنش به نوسانات تصادفی در الگوی تقاضا مانند: مدیریت و پیش بینی تقاضا و کاهش اثر شلاقی[۹](تغییرات نامنظم در سفارشات طی زنجیره تامین)
  • شفافیت و وضوح: هر زنجیره تأمین از تأمین کنندگان, تولید کنندگان, توزیع کنندگان و مشتریان تشکیل شده است. میزان وضوح در یک زنجیره تأمین, صحت و سرعت انتقال اطلاعات را بین این عناصر نشان میدهد(لوی، ۲۰۰۹).

۲-۲-۱۹ فناوری سازمان
فناوری سازمان تمام فرایندهایی را که یک سازمان برای تبدیل ستادهها به داده ها به کار میگیرد، شامل میشود.
۲-۲-۱۹-۱ اطلاعات
اطلاعات عبارتست از جریانهایی که مجموعه داناییها را تغییر میدهد، این تغییر زمانی اتفاق میافتد که یا مطلبی به مجموعه داناییها افزوده شود و یا تجدید ساختاری در آن به وجود آید.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.
برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,