بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تامین و عملکرد شرکت (مطالعه  …

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تامین و عملکرد شرکت (مطالعه …

منبع: داده های پژوهش
سیمان سامان: با توجه به جدول ۴-۵ در پاسخهای مربوط به پاسخدهندگان میانگین فناوری اطلاعات (۸۷/۳) بالاتر از سایر متغیرها و میانگین عملکرد شرکت (۲۸/۳) کمتر از بقیه بدست آمد. همچنین متغیر عملکرد شرکت دارای بیشترین انحراف معیار (۷۹/۰) و متغیر پاسخگویی به تغییرات بازار (۶۳/۰) دارای کمترین انحراف معیار می باشند. با توجه به ضرایب چولگی تمامی متغیرها دارای چوله به چپ می باشند (ضریب چولگی منفی) و چون قدر مطلق ضریب چولگی تغییرات بازار و چابکی زنجیره تأمین بیشتر از ۵/۰ می باشد توزیع این متغیرها دارای تفاوت زیادی با توزیع نرمال می باشد. در مورد سایر متغیرها چون قدر مطلق ضریب چولگی کوچکتر از ۵/۰ می باشد دارای تفاوت اندکی با توزیع نرمال می باشند. با توجه به ضریب کشیدگی نیز ضرایب متغیرهایی که منفی میباشد نشان دهنده کوتاهتر بودن توزیع نسبت به توزیع نرمال بوده (پراکندگی بیشتر) و از آنجا که قدر مطلق ضریب کشیدگی عملکرد شرکت، بزرگتر از ۵/۰ میباشد، توزیع این متغیرها تفاوت زیادی با توزیع نرمال دارد.
۴-۴- بررسی نرمال بودن داده ها
برای اجرای روش های آماری و محاسبه آماره آزمون مناسب و استنتاج منطقی درباره فرضیه های پژوهش؛ مهمترین عمل، قبل از هر اقدامی انتخاب روش آماری مناسب برای پژوهش است. برای این منظور آگاهی از توزیع داده ها از اولویت اساسی برخوردار است. برای همین منظور در این پژوهش از آزمون معتبر کلموگروف- اسمیرنف برای بررسی فرض نرمال بودن داده های پژوهش استفاده شده است. این آزمون با توجه به فرضیات زیر به بررسی نرمال بودن داده می پردازد.
H0داده ها دارای توزیع نرمال هستند.
H1داده ها دارای توزیع نرمال نیستند.
نحوه داوری با توجه به جدول آزمون کلموگروف- اسمیرنف بدین صورت است که اگر سطح معنیداری (sig) برای کلیه متغیرها بزرگتر از سطح آزمون (۰۵/۰) باشد توزیع داده ها نرمال میباشد.
جدول(۴-۶). آزمون کلموگروف- اسمیرنوف متغیرهای تحقیق پرسشنامه

سیمان غرب
متغیر میزان آماره کولموگروف سطح معناداری نتیجه آزمون نرمال بودن
فناوری اطلاعات ۸۹۸/۰ ۳۹۶/۰ تأیید
تغییرات بازار ۰۷/۱ ۲۰۱/۰ تأیید
پاسخگویی به تغییرات بازار ۰۶/۱ ۲۱۰/۰ تأیید
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.
برچسب گذاری شده با: , , ,