جستجوی مقالات فارسی – 
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تامین و عملکرد شرکت (مطالعه موردی  …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تامین و عملکرد شرکت (مطالعه موردی …

۴۵۴/۰

تأیید

چابکی زنجیره تأمین

<—

فناوری اطلاعات

۴۳۸/۰

۰۵۱/۰

۵۹۸/۸

۴۹۳/۰

تأیید

با توجه به جدول ۴-۱۶ در ادامه به طور تفصیلی به توضیح آزمون فرضیات میپردازیم:
نتایج آزمون فرضیات تحقیق(سیمان غرب و سیمان سامان)
صنعت سیمان غرب
فرضیه اصلی اول: فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تأمین تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه صفر: فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تأمین تأثیر مثبت و معناداری ندارد.
فرضیه پژوهش: فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تأمین تأثیر مثبت و معناداری دارد.
با توجه به نتایج در جدول ۴-۱۶ سطح معناداری فرضیه برابر ۴۵۰/۰ و بیشتر از ۰۵/۰ می باشد لذا فرض پژوهش رد می گردد بدین معنا که فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تأمین تأثیر معناداری ندارد.
فرضیه اصلی دوم: فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه صفر: فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت و معناداری ندارد.
فرضیه پژوهش: فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد.
با توجه به نتایج در جدول ۴-۱۶ سطح معناداری فرضیه برابر ۴۸۱/۰ و بیشتر از ۰۵/۰ می باشد لذا فرض پژوهش رد می گردد بدین معنا که فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت تأثیر معناداری ندارد.
فرضیه فرعی اول: تغییرات بازار بر عملکرد شرکت تأثیر دارد.
فرضیه صفر: تغییرات بازار بر عملکرد شرکت تأثیر ندارد.
فرضیه پژوهش: تغییرات بازار بر عملکرد شرکت تأثیر دارد.
با توجه به نتایج در جدول ۴-۱۶ سطح معناداری فرضیه برابر ۰۰۰/۰ و کمتر از ۰۵/۰ می باشد لذا فرض پژوهش تأیید میگردد بدین معنا که تغییرات بازار بر عملکرد شرکت تأثیر معناداری دارد. میزان این اثر ۸۴۶/۰ می باشد با توجه به اینکه این ضریب مثبت است اثر آن به صورت مستقیم است به عبارتی با تغییر یک واحد (افزایش تغییرات بازار به میزان ۸۴ درصد عملکرد شرکت افزایش می یابد که درصد بالایی است.
فرضیه فرعی دوم: تغییرات بازار بر چابکی زنجیره تأمین تأثیر دارد.
فرضیه صفر: تغییرات بازار بر چابکی زنجیره تأمین تأثیر ندارد.
فرضیه پژوهش: تغییرات بازار بر چابکی زنجیره تأمین تأثیر دارد.
با توجه به نتایج در جدول ۴-۱۶ سطح معناداری فرضیه برابر ۰۰۰/۰ و کمتر از ۰۵/۰ می باشد لذا فرضیه پژوهش تأیید می گردد بدین معنا که تغییرات بازار بر چابکی زنجیره تأمین اثر معناداری دارد. میزان این اثر ۸۰۱/۰ می باشد با توجه به اینکه این ضریب مثبت است اثر آن به صورت مستقیم است به عبارتی با تغییر یک واحد (افزایش تغییرات بازار به میزان ۸۰ درصد چابکی زنجیره تأمین افزایش می یابد که درصد بالایی است.
فرضیه فرعی سوم: پاسخگویی به تغییرات بازار بر چابکی زنجیره تأمین تأثیر دارد.
فرضیه صفر: پاسخگویی به تغییرات بازار بر چابکی زنجیره تأمین تأثیر ندارد.
فرضیه پژوهش: پاسخگویی به تغییرات بازار بر چابکی زنجیره تأمین تأثیر دارد.

برچسب گذاری شده با: , , ,