بررسی جایگاه تصویر ذهنی (برند) دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با دانشگاه های دولتی-  …

بررسی جایگاه تصویر ذهنی (برند) دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با دانشگاه های دولتی- …

۴-۳٫ توزیع افراد از نظر محل تحصیل ۱۰۶
۴-۴٫ فراوانی نسبی اجزای مهارت های پژوهشی بر اساس مقیاس لیکرت در زمینه جایگاه تصویر ذهنی دانشکاه
آزاد در مقایسه با دانشگاه دولتی ۱۰۶
۴-۵٫ رتبه بندی عوامل مرتبط با فرضیه اول تحقیق در زمینه بررسی جایگاه برند دانشگاه ها ۱۰۸
۴-۶٫ فراوانی اجزای فرضیه دوم بر اساس مقیاس لیکرت در زمینه جایگاه تصویر ذهنی دانشکاه آزاد در مقایسه
با دانشگاه دولتی ۱۰۹
۴-۷٫ رتبه بندی عوامل مرتبط با فرضیه دوم تحقیق در زمینه بررسی جایگاه برند دانشگاه ها ۱۱۱
۴-۸٫ فراوانی اجزای فرضیه سوم بر اساس مقیاس لیکرت در زمینه جایگاه تصویر ذهنی دانشکاه آزاد در مقایسه
با دانشگاه دولتی ۱۱۲
۴-۹٫ رتبه بندی عوامل مرتبط با فرضیه سوم تحقیق در زمینه بررسی جایگاه برند دانشگاه ها ۱۱۳
۴-۱۰٫ فراوانی اجزای فرضیه چهارم بر اساس مقیاس لیکرت در زمینه جایگاه تصویر ذهنی دانشکاه آزاد در مقایسه
با دانشگاه دولتی ۱۱۴
۴-۱۱٫ رتبه بندی عوامل مرتبط با فرضیه چهارم تحقیق در زمینه بررسی جایگاه برند دانشگاه ها ۱۱۶
۴-۱۲٫ فراوانی اجزای فرضیه پنجم بر اساس مقیاس لیکرت در زمینه جایگاه تصویر ذهنی دانشکاه آزاد در مقایسه با
دانشگاه دولتی ۱۱۷
۴-۱۳٫ رتبه بندی عوامل مرتبط با فرضیه پنجم تحقیق در زمینه بررسی جایگاه برند دانشگاه ها ۱۱۹
۴-۱۴٫ فراوانی اجزای فرضیه ششم بر اساس مقیاس لیکرت در زمینه جایگاه تصویر ذهنی دانشکاه آزاد در مقایسه
با دانشگاه دولتی ۱۲۰
۴-۱۵٫ رتبه بندی عوامل مرتبط با فرضیه ششم تحقیق در زمینه بررسی جایگاه برند دانشگاه ها ۱۲۲
۴-۱۶٫ فراوانی اجزای فرضیه هفتم بر اساس مقیاس لیکرت در زمینه جایگاه تصویر ذهنی دانشکاه آزاد در مقایسه
با دانشگاه دولتی ۱۲۳
۴-۱۷٫ رتبه بندی عوامل مرتبط با فرضیه هفتم تحقیق در زمینه بررسی جایگاه برند دانشگاه ها ۱۲۵
۴-۱۸٫ فراوانی اجزای فرضیه هشتم بر اساس مقیاس لیکرت در زمینه جایگاه تصویر ذهنی دانشکاه آزاد در مقایسه
با دانشگاه دولتی ۱۲۶
۴-۱۹٫ رتبه بندی عوامل مرتبط با فرضیه هشتم تحقیق در زمینه بررسی جایگاه برند دانشگاه ها ۱۲۸
۴-۲۰٫ آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرها ۱۳۰
۴-۲۱٫ آمار توصیفی متغیر شاخص های عملکرد به تفکیک دانشگاه دولتی و آزاد ۱۲۹
۴-۲۲٫ آزمون تی مستقل برای بررسی وجود اختلاف بین دانشگاه دولتی و آزاد از نظر شاخص های عملکرد ۱۳۰
۴-۲۳٫ آمار توصیفی متغیر مهارت های پژوهشی به تفکیک دانشگاه دولتی و آزاد ۱۳۱
۴-۲۴٫ آزمون تی مستقل برای بررسی وجود اختلاف بین دانشگاه دولتی و آزاد از نظر مهارت های پژوهشی ۱۳۱
۴-۲۵٫ آمار توصیفی متغیر مهارت های ارتباطی به تفکیک دانشگاه دولتی و آزاد ۱۳۲
۴-۲۶٫ آزمون تی مستقل برای بررسی وجود اختلاف بین دانشگاه دولتی و آزاد از نظر مهارت های ارتباطی ۱۳۲
۴-۲۷٫ آمار توصیفی متغیر مهارت های تسلط به زبان های خارجی به تفکیک دانشگاه دولتی و آزاد ۱۳۳
۴-۲۸٫ آزمون تی مستقل برای بررسی وجود اختلاف بین دانشگاه دولتی و آزاد از نظر مهارت های تسلط به
زبان های خارجی ۱۳۴
۴-۲۹٫ آمار توصیفی متغیر مهارت های تدریس به تفکیک دانشگاه دولتی و آزاد ۱۳۵
۴-۳۰٫ آزمون تی مستقل برای بررسی وجود اختلاف بین دانشگاه دولتی و آزاد از نظر مهارت های تدریس ۱۳۵
۴-۳۱٫ آمار توصیفی متغیر مهارت های کارآفرینی به تفکیک دانشگاه دولتی و آزاد ۱۳۶
۴-۳۲٫ آزمون تی مستقل برای بررسی وجود اختلاف بین دانشگاه دولتی و آزاد از نظر مهارت های کارآفرینی ۱۳۶
۴-۳۳٫ آمار توصیفی متغیر مهارت های تخصص گرائی به تفکیک دانشگاه دولتی و آزاد ۱۳۷
۴-۳۴٫ آزمون تی مستقل برای بررسی وجود اختلاف بین دانشگاه دولتی و آزاد از نظر مهارت های تخصص گرائی ۱۳۷

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: ,