بررسی جایگاه تصویر ذهنی (برند) دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با دانشگاه های دولتی- قسمت ۹

بررسی جایگاه تصویر ذهنی (برند) دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با دانشگاه های دولتی- قسمت ۹

دنیای امروزعصررقابت درعرصه علم وفناوری وکسب نوآوری وتولید فناوری های جدید برای کشورهای پیشرفته دنیا می باشد وبرای رسیدن به این مقصود، بهترین گزینه جهت تولید علم، دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی می باشند. لیکن با توجه به فراوانی دانشگاه ها ورقابت آنها جهت ایجاد فضای آموزشی مناسب ورسیدن به اهداف عالی مخصوصاً در ایران به این نکته برخواهیم خورد. که در حال حاضر دانشگاه ها و مراکز علمی با این گستره فعالیت آیا جایگاه برند خاصی جهت جلب افراد متقاضی کسب دانش پیداکرده اند؟
واضح است راه یابی متقاضیان کسب علم ودانش به مراکز ودانشگاه ها از طریق آزمون واحراز رتبه لازم می باشد و راه یابی به دانشگاه هایی که به عنوان برند شناخته می شوند نیاز به تلاش وکوشش بیشتر دانش پژوهان دارد.
از آنجایی که دانشگاه ها به اهمیت جذب دانشجویان وداشتن تصویرذهنی متمایز در بازار رقابتی پی برده اند ، تصویر ذهنی از دانشگاه ها موضوع جدیدی می باشد که توجه بسیاری از دانشگاه ها را در دنیا به خود جلب کرده است، به طوری که افزایش رقابت میان دانشگاه ها بر سر جذب دانشجو آنها را وادار کرده تا از طریق ایجاد مجموعه ای از ویژگیهای مطلوب ومنحصر به فرد برای جذب دانشجویان بالقوه برای خودشان برند ایجاد کنند.( سانگ ویانگ ،۲۰۰۸ وسیور[۳]، ۱۹۹۴: ۲۸)
باتوجه به اینکه تصویر ذهنی مثبت از برند تاثیر به سزایی در تصمیم گیری برای ورود به یک دانشگاه را دارد. (گاتمن ومیااولیس[۴]،۱۹۹۸:۶) ودر عصر کسری بودجه و افزایش رقابت برخورداری از تصویر متمایز برای دانشگاه ها به منظور ماندن در عرصه رقابت برای جذب دانشجویان، اساتید و نیروهای پژوهشی ودستیابی به منابع خارجی جدید برای سرمایه گذاری در دانشگاه ضروری به نظر می رسد. (پالاسیو،منزز وپیریزپیریز[۵]،۲۰۰۲: ۹۵)
نکته قابل تأمل در این تحقیق این است؛ با توجه به اهمیت سنجش جایگاه تصویر ذهنی از برند در محیط های دانشگاهی و کمبود بودجه در بسیاری از دانشگاه ها مخصوصاً دانشگاه های آزاد اسلامی که به صورت خصوصی اداره می شوند پیشنهاد می شود برای بررسی جایگاه تصویر ذهنی (برند) دانشگاه ها و همچنین بررسی تمایز وافتراق آنها از طریق ایجاد یک مسئله پژوهشی در محیط پژوهش تعیین شود.
موسسات آموزشی باهوش ، مهاجم و برخوردار از مدیریت قوی، تصویر ذهنی خود را به شانس موکول نمی کنند .آن ها تصویر ذهنی شان را یکی از با ارزش تر ین دارایی های خود قلمداد می کنند. آن ها همچنین مخاطبانشان را اولویت بندی می نمایند ، تحقیقات بازاریابی انجام می دهند و براساس نتایج به دست آمده از تحقیقات برای خود برنامه ریزی می کنند و جهت اجرای برنامه هایشان منابع کافی تخصیص می دهند .دلیل انجام تمامی این اقدامات در راستای تصویر ذهنی از دانشگاه این است که یادگرفته اند تصویر ذهنی همه چیز است.(پالاسیو، منزز و پیریز پیریز۲۰۰۲ :۷۴)
حال سوال این است که با چه نوع افرادی سرو کار داریم ؟ آیا کسانی که از خدمات دانشگاه ها می خواهند استفاده کنند به نقاط افتراق ونقاط اشتراک توجه می نمایند یا خیر ؟ انتخاب دانشجویان، باورهای ذهنی آنها است یا فقط تحصیل علم ودریافت مدرک از دانشگاه ها؟
در این تحقیق سعی شده است تا ضمن بررسی جایگاه برند بین دانشگاه های آزاد اسلامی ودانشگا های دولتی مد نظر ازمورد مطالعه؛ دلایل ترغیب دانشجویان به این دانشگاه را به منصه ظهور آورده، و همچنین ارتباط توانمندی های اجرایی، کارآفرینی، آموزشی، پژوهشی، تدریس، تسلط به زبان و تخصصی گرایی دانشجویان و اعضاء هیئت علمی را با یکدیگر مقایسه، تحلیل و ارزیابی نماید. همچنین در خصوص جایگاه تصویر ذهنی در مقایسه دانشگاه های دولتی وآزاد و استفاده از مدل سیپ جهت سادهسازی بررسی جایگاه برند با بهره گرفتن از چارچوب مشخص و خاص مورد نظر در این مدل (درونداد، فرایند و بازخورد) مورد بررسی قرارگیرد.
۱-۲- اهمیت وضرورت تحقیق:
یکی از با ارزشترین دارایی های هر شرکت یاموسسه نام و نشان تجاری آن شرکت می باشد. هر چه ارزش نام و نشان تجاری در ذهن مصرف کنندگان بیشتر باشد، شرکت می تواند در سایه آن منافع بیشتری را از مصرف کنندگان کسب نماید.(کاتلر[۶]،۲۰۰۸ :۲۵) در دهه های اخیر بررسی و تحقیق درخصوص نام و نشان تجاری جایگاه ویژه ای را در حوزه های مختلف اعم از دانشگاهی و بازار کسب و کار به خود اختصاص داده است. بسیاری از محققیق و مدیران شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که با ارزشترین دارایی یک شرکت برای بهبود بازاریابی، دانش برندسازی است که با سرمایه گذاری در برنامه های بازاریابی صورت می پذیرد. و تصویر نام و نشان تجاری را در ذهن مصرف کننده ایجاد می نماید. (پارکر[۷]،۲۰۰۵ :۸۶)
بنابراین با توجه به افزایش متقاضیان ورود به دوره های تحصیلات تکمیلی در ایران، دانشگاه های مختلف سراسری، پیام نور، غیرانتفاعی، آزاد (هر کدام) که درحال حاضر برای تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد به نوعی مترصد جذب افراد بیشتری در درون سیستم خود می باشند، سعی در جذب تعداد بیشتری از متقاضیان ورود به دوره تحصیلات تکمیلی دارند. تا از مزایای حاصل از طرف دولت و همچنین متقاضیان بهره مند گردند، اما دانشگاه آزاد اسلامی با چالش بهبود عملکرد بازاری خود از طریق بهبود تصویر ذهنی از برند مواجه است، ضرورت انجام این تحقیق شناسایی مقیاس های سنجش تصویر ذهنی از برند در دانشگاه ها می باشد. تعیین مقیاس های سنجش تصویر ذهنی از دانشگاه آزاد اسلامی برای مسئولین دانشگاه ابزار ارزشمندی محسوب می شود زیرا به آنها امکان کمی کردن این مقیاس ها را درآینده جهت سنجش تصویر ذهنی دانشگاه می دهد. بدین ترتیب به آن ها کمک می نماید تا تصویر ذهنی خود را با سایر دانشگاه ها مقایسه کرده و به نقاط قوت و ضعف خود پی ببرند زیرا به زعم (آل وس وراپوسو[۸]،۲۰۱۰: ۷۸ ) اگر مؤسسات آموزش عالی بخواهند از طریق تصویر ذهنی خودشان رقابت کنند باید به عنوان قدم اول تصویر ذهنی ایجاد شده توسط دانشجویان را مورد سنجش قرار دهند.
حال باتوجه به مطالب فوق نکته اصلی دراین تحقیق بررسی جایگاه برند می باشد. اما شایسته است این مسئله را نیز مدنظر قرار دهیم؛ که با فراوانی دانشگاه ها و اضافه شدن صندلی ها وهمچنین به مرور کم شدن افراد جویای تحصیل به دلیل تغییر سیاست جمعیت کشور در سال های دهه ۶۰ و۷۰ رقابت دانشگاه ها افزایش چشم گیری داشته است. بدیهی است دانشگاه هایی که به صورت خصوصی اداره می شوند و منبع درآمد آنها توسط ورود دانشجو می باشد با مشکلات بسیاری روبرو خواهند شد. لذا این موضوع ما را برآن نمود تا با تثبیت وافزایش مزیت رقابتی و ایجاد برندی متمایز در بین موسسات علمی ظرفیت پذیرش دانشجو و جذب هیئت علمی موفق وکوشا را افزایش دهیم .
حال سوال اینجا است، چه کسانی مایل به کسب تحصیل در دانشگاه های آزاد وچه کسانی مایل به تحصیل در دانشگاه های دولتی می باشند؟ توانمندی اعضاء هیئت علمی چه تاثیری بر جایگاه برند دانشگاه دارد؟ مرجع ورود به موسسات وآموزشگاه های عالی کشور چه تاثیری بر این روند دارند؟و….
مرجع ورود در دانشگاه های دولتی از طریق سازمان سنجش کشور و آزمون ورودی در دانشگاه آزاد اسلامی نیز از طریق درگاه های برگزاری آزمون می باشد. پس نحوه ورود با هم تفاوت چندانی ندارد چیزی که مورد نظر است و ضرورت دارد در مورد آن بررسی وتحقیق صورت گیرد. تصویر ذهنی دانشجویان از انتخاب دانشگاه های برند است. همچنین نحوه دستیابی یک دانشگاه به جایگاه مطلوب وتبدیل به جایگاه برند می باشد.
۱-۳- اهداف تحقیق:
هدف نقطه آرمانی ومطلوبی است که خواهان نیل به آن در آینده هستیم، اهداف عمده این تحقیق عبارتند از:
۱-۳-۱- اهداف اصلی :
از اهداف اصلی هرسازمان ویا بنگاه خدماتی وعلمی رسیدن به ایده آل های خود است. امروزه با تغییر روش زندگی افراد و لزوم علم اندوزی رقابت بین افراد جویای علم تشدید گردیده و به طبع ، جذب این افراد به دانشگاه ها و بنگاه های علمی نیز رقابتی خواهد شد.
یکی از اهداف اصلی این تحقیق به دست آوردن روایی تبدیل یک دانشگاه به برند و تصویر ذهنی مناسب در نظر استفاده کنندگان است. بدیهی است ، متقاضیان نیز خواهان آینده وموقعیت مناسب پس از اتمام تحصیل در دانشگاه محل تحصیل خود می باشند. و سیاست دانشگاه ها نیز امکان جذب نخبه گان ودانشجویان قوی از لحاظ علمی است.
۱-۳-۲- اهداف کلی:
برای رسیدن به جایگاه مناسب وتصویر ذهنی از برند چه اقداماتی راباید متحمل شد؟
آیا هیئت علمی کارآمد وقوی، حمایت و نظارت دستگاه های دولتی، مدیریت مطلوب، دستیابی به امکانات وتجهیزات مناسب، استفاده از تسهیلات مطلوب جهت دانشجویان، تصویر سازی از طریق تبلیغات ورسانه، برخورداری از نظام برنامه ریزی آموزشی مناسب، ارزش مدرک دریافتی برای ورود به بازار کار، روش برخورد واحترام به دانشجویان، شهریه پرداختی وتوان مالی دانشجویان وتمرکز بر ارائه علم وفناوری می تواند هدف کلی باشد؟
در این تحقیق سعی شده است تا میزان نفوذ برند در ذهن مصرف کنندگان بررسی شود.
۱-۳-۳- اهداف کاربردی و ویژه:
ساخت و ارائه الگویی برای تصویر برند مناسب وجایگاه مطلوب دانشگاه های آزاد اسلامی
ارائه راهکارهایی که از طریق آن بتوان جایگاه برند مناسبی برای دانشگاه های آزاد اسلامی جهت تربیت
دانشجویان مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی ارشد به دست آورد.
ارائه چارچوبی برای برنامه ریزی های آتی جهت تحقق جایگاه برند در دانشگاه ها
تدوین شاخص های کاربردی برای تبدیل عملکردها وفعالیت های کیفی به کمی در دانشگاه ها
ارائه راهکار های مطلوب جهت تمایز برند در بین دانشگاه ها
۱-۳-۴- اهداف علمی تحقیق:
در این تحقیق سعی بر آن است تا با بررسی و به دست آوردن نکات کاربردی نقاط ضعف و قوت دانشگاه ها و مراکزآموزش عالی را جهت دریافت سهم مصرف خود در محل های موردی بین دانشگاه های آزاد اسلامی و دانشگاه های دولتی که از لحاظ موقعیت برند برتری دارند شناسایی کنیم.
مرور و گردآوری اطلاعات میدانی در خصوص جایگاه تصویر ذهنی در مقایسه دانشگاه های دولتی وآزاد و استفاده از مدل سیپ جهت سادهسازی بررسی جایگاه برند با بهره گرفتن از چارچوب مشخص و خاص مورد نظر در این مدل(درونداد، پردازش، بازخورد و برونداد) مورد بررسی قرارگرفته است.
۱-۴- فرضیه های تحقیق:
فرضیه حدس و گمان آگاهانه محقق در خصوص یک مسئله یا موضوع می باشد، فرضیات این تحقیق عبارتند از:
۱-۴-۱- فرضیه اصلی :
« بین شاخص های عملکرد وجایگاه برند دانشگاه های آزاداسلامی و دانشگاه های دولتی رابطه وجود دارد.»
۱-۴-۲- فرضیات فرعی :
«بین مهارت های پژوهشی اعضاء هیئت علمی و جایگاه برند دانشگاه های دولتی وآزاد اسلامی رابطه وجود دارد.»
«بین مهارت های ارتباطی اعضاء هیئت علمی و جایگاه برند دانشگاه های دولتی وآزاد اسلامی رابطه وجود دارد.»
«بین مهارت های تسلط به زبان های خارجی اعضاء هیئت علمی و جایگاه برند دانشگاه های دولتی وآزاد اسلامی رابطه وجود دارد.»

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,