جستجوی مقالات فارسی – 
بررسی جایگاه تصویر ذهنی (برند) دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با دانشگاه های  …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی جایگاه تصویر ذهنی (برند) دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با دانشگاه های …

«بین مهارت های تدرسین اعضاء هیئت علمی و جایگاه برند دانشگاه های دولتی وآزاد اسلامی رابطه وجود دارد.»
«بین مهارت های کارآفرینی اعضاء هیئت علمی و جایگاه برند دانشگاه های دولتی وآزاد اسلامی رابطه وجود دارد.»
«بین مهارت های تخصص گرائی(حرفه ای شدن ) اعضاء هیئت علمی و جایگاه برند دانشگاه های دولتی وآزاد اسلامی رابطه وجود دارد.»
«بین مهارت های آموزشی اعضاء هیئت علمی و جایگاه برند دانشگاه های دولتی وآزاد اسلامی رابطه وجود دارد.»
«بین مهارت های اجرایی اعضاء هیئت علمی و جایگاه برند دانشگاه های دولتی وآزاد اسلامی رابطه وجود دارد.»
۱-۵- مدل تحقیق:
مدل مورد استفاده در این پژوهش برای ارزیابی نظام آموزش به شرح ذیل می باشد:
جذب دانشجویان
مهارت ها
متغیرهای مداخله گر شامل، تصویر ذهنی برند، اعضاء هیئت علمی، شهریه دانشگاه، ارزش مدرک تحصیلی
مهارت های تدریس
مهارت های تسلط به زبان
مهارت های ارتباطی
مهارت های پژوهشی
متغیرهای کنترلی شامل، امکانات آموزشی، قوانین و مقررات آموزشی، مدرسین، روش تدریس، اهداف و …
مهارت های اجرائی
مهارت های آموزشی
مهارت های تخصصی گرایی
مهارت های کارآفرینی
۱-۵-۱- مدل پژوهش(آقاداود، ۱۳۸۶ :۱۱)
با این مدل بررسی صورت گرفته است که بین مهارت های مختلف آموزشی، پژوهشی، اجرائی، کارآفرینی، تسلط به زبان، تدریس، تخصص گرایی و ارتباطی اعضاء هیئت علمی وجایگاه برند دانشگاه ها ی دولتی و آزاد اسلامی جهت جذب دانشجویان مستعد رابطه‌ای قابل بررسی وجود دارد یا خیر؟ و در کل آیا دانشگاه می تواند با بهره گرفتن از مهارت های ۶ گانه مطرح در مدل ارزیابی مورد استفاده در نظام آموزش عالی جایگاه و تصویر ذهنی مناسب از برند راتشکیل دهد؟ این مدل تلفیق و اقتباسی از مدل های رایج ارزیابی عملکرد  نظام آموزش عالی در سایر کشورها می باشد که در ارزیابی توان حرفه ای اعضاء هیئت علمی مراکز آموزش عالی کشور ایران نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۱-۶- متغیرهای تحقیق:
۱-۶-۱- متغیر مستقل:
با توجه به مفروضات فوق در این تحقیق شامل توانمندی های آموزشی، پژوهشی، اجرائی، کارآفرینی، تسلط به زبان، تدریس، تخصص گرایی و ارتباطی جهت جذب دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی میباشد. به عبارتی اعضاء هیئت علمی و دانشجویان مقطع ارشد رشته های مدیریت دانشگاه آزاد به عنوان متغیر مستقل تلقی میگردند.
۱-۶-۲- متغیر وابسته:
رتبه و جایگاه برند دانشگاه بین دانشگاه آزاد اسلامی (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد)در مقایسه با دانشگاه های دولتی (مطالعه موردی دانشگاه اصفهان) مورد بررسی قرار می گیرد و از طریق ملاک های تدوین شده قابل قبول و جاری در مدل تحقیق که به صورت استاندارد شده نیز میباشند و از طریق ابزار گردآوری اطلاعات مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است. در این تحقیق سعی محقق آن است که جایگاه تصویر ذهنی(برند) دانشگاه آزاد اسلامی را با دانشگاه های دولتی مقایسه نماید و با کمک متغیر مستقل آن را به اثبات برساند.
علاوه بر متغیرهای مذکور، دو دسته دیگر از متغیرها می‌توانند یافته های تحقیق را تحت تأثیر قرار دهند که عبارتند از:
۱-۶-۳- متغیرهای مداخله گر:
معمولا محقق برای استنتاج از نحوه تاثیر متغیر مستقل بر متغیروابسته از این متغیر استفاده می نماید، تاثیر متغیر مداخله گر را نه می توان کنترل کرد ونه بطور مستقیم ومستقل از سایر متغیر ها مشاهده کرد، لذا به این تاثیر در تحلیل نهایی اشاره می شود. متغیر مداخله گر معمولاً بر اعتبار درونی وبیرونی تحقیق اثر می گذارد(خاکی وهمکاران ،۱۳۷۸ : ۴۵). در این تحقیق متغیر های مداخله گر شامل :
تصویر ذهنی برند ، اعضاء هیئت علمی ، شهریه دانشگاه ، ارزش مدرک تحصیلی و… محسوب می شوند.
۱-۶-۴- متغیرهای کنترلی:
شامل برند دانشگاه محل تحصیل، قوانین و مقررات آموزشی، نحوه ورود به دانشگاه، امکانات و تجهیزات آموزشی، روش تدریس، مدرسان و سایر موارد که در مورد تمام دانشجویان، فارغ التحصیلان و اعضاء هیئت علمی تقریباً به طور یکسان با بهره گرفتن از ابزارهای پژوهشی و شیوه‌های متداول و متخذه در آموزش عالی قابل تبدیل شدن به متغیرهای قابل اندازه‌گیری و ارزیابی هستند.
۱-۷- قلمرو تحقیق:
۱-۷-۱- قلمرو زمانی :
این تحقیق در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ انجام شده است.
۱-۷-۲- قلمرو مکانی:
حوزهی مکانی تحقیق دانشکده مدیریت دانشگاه اصفهان ودانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد می باشد
۱-۸- روش شناسی تحقیق:
این تحقیق از روش همبستگی ـ توصیفی انجام گرفته است.
هدف بررسی جایگاه تصویر ذهنی دانشگاه های آزاد اسلامی در مقایسه با دانشگاه های دولتی می باشد که از طریق روش همبستگی ـ توصیفی رابطه بین متغیر ها ارزیابی می شود. به‌طور کلی ، به‌کمک روش همبستگی می‌توان معین کرد متغیری که بر آن کنترل نیست، با متغیر دیگری که مورد توجه است ارتباط، یا همبستگی دارد یا خیر. در این تحقیق بر توانمندی های دانشجویان و اعضاء هیئت علمی کنترل نداشته و از جایگاه برند دانشگاه آزاد در مقایسه با دانشگاه دولتی استفاده شده است.
نحوه گردآوری اطلاعات میدانی ، از لحاظ ماهیت کاربردی و از نظر زمان مقطعی می باشد.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,