بررسی جایگاه تصویر ذهنی (برند) دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با دانشگاه های دولتی- قسمت ۱۹

بررسی جایگاه تصویر ذهنی (برند) دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با دانشگاه های دولتی- قسمت ۱۹

دانشگاه آزاد

۳۶٫۹%

۲

دانشگاه پیام نور

۲۵٫۴%

۳

دانشگاه دولتی

۱۴٫۱%

۴

دانشگاه فنی

۳٫۵%

۵

دانشگاه علمی کاربردی

۱۰%

۶

موسسات غیرانتفاعی

۱۰%

طبق جدول ونمودار (۲-۱)؛ ۳۶٫۹ درصد دانشجو تا سال ۱۳۹۳ در دانشگاه های آزاد اسلامی ،۲۵٫۴ درصد در دانشگاه پیام نور،۱۴٫۱ درصد در دانشگاه های دولتی،۱۰ درصد در دانشگاه جامع علمی کاربردی،۱۰ درصد در موسسات غیر انتفاعی وغیر دولتی و۳٫۵ درصد در دانشگاه های فنی وحرفه ایی کشور مشغول به تحصیل می باشند.
درصد دانشجو نسبت به مقاطع تحصیلی:
نمودار۲-۲ : درصد فراوانی نسبی دانشجویان شاغل به تحصیل در نقاطع مختلف
جدول ۲-۲ : درصد فراوانی دانشجو در مقاطع تحصیلی

برچسب گذاری شده با:
ردیف مقطع تحصیلی درصد فراوانی