تحقیق دانشگاهی – 
بررسی جایگاه تصویر ذهنی (برند) دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با دانشگاه های دولتی-  …

تحقیق دانشگاهی – بررسی جایگاه تصویر ذهنی (برند) دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با دانشگاه های دولتی- …

پنسیلوانیا

آمریکا

۹۵٫۷۳

کلمبیا

آمریکا

۹۵٫۲۸

از میان کل دانشگاه‌های مورد بررسی ۱۴۶ دانشگاه آمریکایی در رتبه‌بندی جهانی قرار گرفته‌اند و ۶۹ دانشگاه نیز به بریتانیا اختصاص دارند.
از میان دانشگاه‌های ایرانی نیز دو دانشگاه شریف و دانشگاه تهران در گروه رتبه‌های ۶۰۱ تا ۶۵۰ جهانی رتبه‌بندی شده‌اند.
۲-۴- بخش چهارم مدل پژوهشی[۱۵۱] سیپ
۲-۴-۱- تعریف سیپ
مدل ارزیابی سیپ توسط دانیال استافل بیم[۱۵۲]و همکارانش در دهه ۱۹۶۰ ارائه شد.
استافل بیم که قبلا در دانشگاه ایالت اوهایو کار میکرد، اکنون مدیر مرکز ارزیابی، دانشگاه میشیگان غربی، کلامزو، میشیگان در ایالات متحده آمریکا میباشد.
روش سیپ یک روش تمرکز یافته بر تصمیمگیری برای ارزیابی و تأکید بر تدارک اطلاعات به عنوان با ارزشترین نوع در نظر گرفته میشود در حالیکه به مدیران برنامه در اتخاذ تصمیمات بهتر کمک مینماید، بنابراین فعالیتهای ارزیابی باید برای هماهنگی با نیازهای تصمیمگیری سازمان برنامه ریزی شود. آنگاه جمعآوری داده ها و گزارش آنها انجام میگیرد تا مدیریت مؤثرتر برنامه را ارتقا بخشد. زمانیکه برنامهها در هنگام اجرا تغییر مییابند، نیازهای تصمیمگیرنده ها نیز تغییر خواهد نمود بنابراین فعالیتهای ارزیابی بایستی برای مشخص ساختن این نیازهای در حال تغییر و همچنین اطمینان دادن جامعه از تمرکز در هنگام مناسب پذیرفته شوند تا توسعه و عملکرد را با گذشت زمان دنبال کنند.
چارچوب سیپ به عنوان ابزار ارتباط دهنده ارزیابی با تصمیمگیری برنامه توسعه یافت و هدف آن فراهم آوردن یک مبنای تحلیلی و منطقی برای تصمیمگیری برنامه، بر مبنای چرخهای از طرحریزی، ساختاربندی، اجرا وبررسی و تجدیدنظر تصمیمات میباشد که هر کدام از آنها از طریق جنبه متفاوتی از ارزیابی ( مضمون، ورودی، فرایند و محصول ) بررسی میشوند.
استافل بیم ارزیابی را در مواردی از به کارگیری انواع تصمیمات و بررسی آنها انجام میداد و آنرا مطابق با نقش عملیاش در سیستم طرحریزی شده توسط جامعه گروهبندی نمود.
مدل سیپ تلاشی برای ارزیابی مستقیم مربوط به نیازهای تصمیمگیرنده ها در طول مراحل مختلف و فعالیتهای یک برنامه است. در این روش، به منظور مناسب و مفید بودن ارزیابی، بایستی سؤالاتی را بیان کرد که از تصمیم گیرنده ها پرسیده میشود و بایستی سؤالات را به شیوه ها وزبانی ابراز کنیم که تصمیم گیرنده ها به آسانی آن را درک کنند. مقصود سیپ آن است که تصمیمگیرنده ها را در پروسه طرحریزی ارزیابی به عنوان شیوه افزایش احتمال یافته های ارزیابی که با آن ارتباط دارند و استفاده میشوند، شامل گرداند.
استافل بیم تصور کرد که ارزیابی باید پروسهای شامل مشخص کردن، به دست آوردن و فراهم نمودن اطلاعات مفید برای تصمیمگیرنده ها باشد که هدف کلی برنامه یا بهبودی پروژه را همراه دارد.
استافل بیم مقصود ارزیابی را به صورت زیر بیان میدارد:
الف) بنا نهادن و فراهم آوردن اطلاعات مناسب برای قضاوت راه چارههای تصمیمگیری.
ب) کمک به شنونده برای قضاوت و بهبود ارزش.
ج) کمک به بهبود سیاستهاو برنامهها
چهار جنبهی ارزیابی سیپ[۱۵۳](طبق جدول ۲-۵) به تصمیمگیرنده برای پاسخ به چهار سؤال پایهای کمک می کند:
چه کاری را باید انجام دهیم؟ سؤال شامل جمعآوری و آنالیز داده های ارزیابی نیازها، برای تعیین اهداف، اولویتها و مقاصد میباشد. برای مثال، یک ارزیابی مضمون[۱۵۴]در یک برنامه سواد آموزی ممکن است آنالیز مقاصد موجود در برنامه سوادآموزی، نمرات آزمون موفقیت (کامیابی) سوادآموزی، نگرانیهای پرسنل (عمومی، خصوصی)، سیاستها و طرحهای سوادآموزی و نگرانیهای جامعه، ادراکها و گرایشات و نیازها را بههمراه داشته باشد.
چطور باید آن کار را انجام دهیم؟ این سؤال شامل مراحل و منابع مورد نیاز برای برآوردن اهداف و مقاصد جدید میباشد و میتواند شامل شناسایی برنامههای خارجی موفق و موضوعات و همچنین جمعآوری اطلاعات باشد.
آیا ما آن کار را آن گونه که برنامه ریزی شده انجام میدهیم؟ این سؤال اطلاعاتی را در مورد نحوهی اجرای برنامه (تا چه اندازه خوب) در اختیار تصمیمگیرنده ها قرار میدهد.با ارزیابی و بازنگری پیوسته برنامه، تصمیمگیرنده ها مطالبی مانند موارد زیر را میآموزند، آن کار تا چه اندازه به خوبی از طرحها و خط مشیها پیروی میکند، و همچنین مواردی مانند کشمکشهای حاصل آمده، حمایت پرسنل و اخلاقیات، نقاط قوت وضعفهای موضوعات و مشکلات تحویل و بودجهبندی را در نظر میگیرد.
آیا بطور اثربخش اجرا شد؟ با اندازه گیری نتایج واقعی و مقایسه آنها با نتایج پیشبینی شده، تصمیمگیرنده ها بهتر قادر به تصمیمگیری هستند به شرط آنکه برنامه ادامه یابد و اصلاح شود. این ماهیت ارزیابی محصول[۱۵۵] است.(استافل بیم،۲۰۰۲ :۶)
جدول ۲-۵ : جنبه های ارزیابی مدل سیپ (دانیال استافل بیم،۲۰۰۲ :۱۰)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: , , ,
جنبه های ارزیابی نوع تصمیمگیری