تحقیق – 
بررسی جایگاه تصویر ذهنی (برند) دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با دانشگاه های دولتی- قسمت ۲۵

تحقیق – بررسی جایگاه تصویر ذهنی (برند) دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با دانشگاه های دولتی- قسمت ۲۵

نوع سؤال پاسخ داده شده

مضمون

تصمیمات طرح ریزی
(برنامه ریزی)

چه کاری باید انجام دهیم؟

ورودی

تصمیمات ساختار بندی

چطور باید آن کار را انجام دهیم؟

پردازش

تصمیمات اجرایی

آیا آن را آن گونه که طرحریزی شده است انجام میدهیم؟ و اگرنه، چرا نه؟

محصول خروجی

تصمیمات بازیابی [۱۵۶]

آیا آن مؤثر واقع شد؟

شکل ۲-۲ : مدل سیپ (استافل بیم، ۲۰۰۱ :۴۱).
در این تحقیق از مدل ارزیابی سیپ جهت ساده سازی داده ها استفاده شده است که با توجه به استفاده از این مدل در ارزیابی های آموزشی ، جنبه ی نو آوری این مدل را در بر دارد.
مدل در واقع نمایشی از واقعیت موضوع مورد بحث است. مدل را میتوان به عنوان انتظاری از واقعیت که به منظور نظم دادن و سادهسازی دیدگاه ما از واقعیت بکار میرود تعریف نمود.
در این تعریف از متغیرهای کمکی مثل توانمندی های اقتصادی، آموزشی، پژوهشی، اجرائی، تعهدو تخصص جهت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و اعضاء هیئت علمی و غیره به عنوان درونداد و ارائه خدمات آموزشی، ارائه امکانات رفاهی وتفریحی، تمایز خدمات وتمایز کارکنان واعضاء هیئت علمی، کیفیت دانشگاه ونحوه تدریس اساتید و غیره به عنوان پردازش به کارگیری مهارت های یادگیرنده، شهریه دریافتی دانشگاه ها، تصویر ذهنی ایجاد شده ازجایگاه دانشگاه و غیره به عنوان بازخورد و ارزش مدرک تحصیلی، استفاده از فارغ التحصیلان در اداره دانشگاه ها، تاثیر جایگاه تصویر ذهنی دانشگاه در نقش توسعه وپیشرفت کشور، ادامه تحصیل در دانشگاه محل تحصیل وایجاد وفاداری برند در متقاضی و غیره به عنوان برونداد در نظر گرفته شده است.
۲-۴-۲- نقاط قوت و ضعف سیپ
به طور کلی یکی از مشکلات ارزیابی شامل یافته های به کار رفته در آن مورد میباشد. سیپ با تمرکز بر تصمیمگیری میخواهد اطمینان دهد که یافته هایش توسط تصمیم گیرنده ها در یک پروژه استفاده میشوند. همچنین سیپ روشی کل نگر را برای ارزیابی بیان میداردو هدفش طرح تصویر گستردهای از درک یک پروژه و مضمون و فرایندهایش در کار میباشد. سیپ دارای پتانسیلی برای عمل طبق روش تشکیل دهنده[۱۵۷]و همچنین تلخیصی میباشد که به شکل دهی بهبود پیشروی پروژه کمک میکند و همچنین ارزیابی نهایی را فراهم میآورد. جنبه تشکیل دهنده آن نیز باید در تئوری قادر به فراهم آوردن آرشیو مشخصی از داده ها برای ارزیابی پایانی یا تلخیصی باشد(استافل بیم، ۲۰۰۱ :۳۹).
منتقدان سیپ گفتهاند که این روش تصور ایدهآلی است که فرایند باید نسبت به واقعیتش داشته باشد و روش خیلی بالا- پایین یا حاشیهای میباشد، که بستگی به حالت ایدهآلی از مدیریت منطقی نسبت به بازشناسی واقعیت آشفتهاش دارد. در عمل رابطه آموزنده[۱۵۸] بین ارزیابی و تصمیمگیری مشکل است و به طور مناسب سیاستهای تصمیمگیری را درون سازمان و بین سازمانها به شمار نمیآورد.
سیپ بخشی از یک روند دموکراسی کردن ارزیابی می باشد و در روش های مشارکت کننده[۱۵۹]دیوید فترمن[۱۶۰] یا مری – تریس فایر استاین[۱۶۱] مشاهده میشود.
در روش های سهامدار[۱۶۲]و مشارکت کننده، ارزیابی بهعنوان سرویسی برای همه موارد شامل شده است بر خلاف روش مدیریتی[۱۶۳](مانند سیپ) مشاهده میشود که تمرکز آن روی مدیریت منطقی میباشد و ارتباطی را بین محققان و مدیران تصمیم گیرنده برقرار میکند و در روش سهامدار، تصمیمات از طریق فرایند تطبیق (یا دموکراسی بر مبنای کثرت گرایی و انتشار قدرت) پدیدار میشود. بنابراین تغییر مسیر در این نوع روش از تصمیمگیرنده به سوی مخاطب میباشد.(کرونباخ[۱۶۴]،۱۹۸۸ :۲۴۰) استدلال میکند که مأموریت ارزیابی تسهیل یک پروسه دموکراتیک و پلورالیست میباشد که همه مشارکت کنندهها را تعلیم میدهد و روشنگر میسازد. با وجود این برخی از مأموریتها که گزارشاتی از ارزیابیهای مشارکت کننده دریافت میدارند میگویند که این روشها همیشه در تصمیمگیری مفید نیستند که به علت ماهیت گزارشهای انجام شده و عدم وجود نشانه های آشکاری برای تصمیمگیری یا نتایج منازعهای میباشد.
۲-۵- بخش پنجم مرور کارهای قبل
۲-۵-۱- مروری بر تحقیقات داخلی
حمید رضا آراسته در سال ۱۳۸۵ در مطالعات خود همکاری های بین المللی آموزش عالی در ایران و چگونگی بهبود آن را در آموزش عالی عنوان می نماید و در این مطالعه ایشان ضمن بررسی به مشکلات وچالش های آموزش عالی در خصوص ایجاد دانشگاه ها وامکانات آموزش عالی جهت همسویی با دانشگاه های اروپایی وآمریکایی سعی در ایجاد برطرف شدن موانع بر سر راه بین المللی شدن دانشگاه ها را دارد. در این مطالعه بیان شده است؛ دانشگاه ها در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته به طور فزاینده ای برای بین المللی کردن آموزش عالی فعالیت می کنند. از این رو، کم توجهی به شناسایی رهیافت های نوین برای بین المللی کردن آموزش عالی در ایران غیرعادی به نظر می رسد. بهبود کیفیت آموزش عالی در ایران مستلزم گسترش سطح همکاری های علمی بین المللی است. در این مطالعه ابتدا وضعیت کنونی همکاری های علمی ایران، به ویژه اعزام دانشجو به خارج از کشور، فرصتهای مطالعاتی و همکاری های بین دانشگاهی بررسی و سپس، با بهره گرفتن از تحلیل محتوا، اسناد و گزارشهای مربوط به سیاستها و اشکال همکاری های بین المللی در برخی از کشورهای در حال توسعه به همراه مصاحبه ‎ها تجزیه و تحلیل شده است که نتیجه آن شناسایی هشت سیاست و روش کلیدی است. افزون بر این، با توجه به تفاوتهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، مصاحبه های عمیقی با متخصصان ارتباطات بین المللی در باره سیاست ها و روش ها در کشورهای در حال توسعه و کاربرد آن در ایران انجام شد.
حسین عبداللهی در سال ۱۳۹۱ در مطالعات خود چالش های سنجش بهره وری آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها را عنوان می نماید ودر ادامه مطالعات خود می آورد، در سه دهه اخیرمؤسسات آموزش عالی از رشد کمی چشمگیری برخوردار شده اند .افزایش تقاضا برای آموزش عالی و درنتیجه افزایش هزینه ها و نیز محدودیت منابع مالی ، توجه سیاست گذاران نظام های آموزش عالی را به یافتن راه هایی جهت افزایش کارایی و اثربخشی و سرانجام بهبود و ارتقاء بهره وری جلب کرده است. ازسوی دیگرآموزش عالی با نقدهایی از قبیل کاهش کیفیت، عدم تناسب برون داد با نیازهای بازارکار و … مواجه است .پاسخگویی به چنین انتقادهایی مستلزم یافتن راه حل های نوین برای بهبود عملکرد نظام آموزش عالی است.
پاسخ به پرسش های اساسی در حوزه سنجش بهره وری آموزشی از قبیل : مدیریت آموزش عالی برای سنجش بهره وری آموزشی اعضای هیات علمی با چه مسائل ودشواری هایی مواجه است؟ به عبارت دیگر اگر مدیران دانشگاه ها و مراکزآموزش عالی در صدد انداز ه گیری میزان بهره وری آموزشی اعضای هیات علمی باشند، با چه چالش هایی مواجه خواهند شد .ضریب اهمیت هریک از چالش های مشخص شده چقدراست وباید رفع کدام چالش دراولویت قرارگیرد؟
در این مقاله کوشش شده است ضمن مرور مقوله بهره وری درنظام آموزش عالی بطورکلی، چالش های پیش رو در سنجش بهره وری آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها بطور اخص مورد بحث قرارگیرد.
سید رسول آقا داود در سال ۱۳۸۴ در خصوص بررسی بین خروجی دانشگاه آزاد اسلامی ودستاوردهای آن در مقطع دکتری رشته مدیریت بر اساس مدل سیپ واکاوی نموده و با بهره گرفتن از مدل سیپ دانیل استافل بیم به این نتیجه رسیده اند که بین عوامل آموزشی ، اقتصادی ،اجرایی و اجتماعی با خروجی این دانشگاه ارتباط وجود دارد از نظر ایشان، از آنجائی که دانشگاه آزاد اسلامی همگام با دانشگاه های دولتی وظیفه تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه را برعهده دارد لازم است تا همسوئی هر چه بیشتری بین مهارت های نیرو های تحصیل کرده و نیازهای بازار کار برقرار گردد. در این راستا ارزیابی توانمندی ها و مهارت های دانشجویان و اعضاء هیئت علمی دانشگاه و دستاوردهای مختلف آنها برای جامعه امری ضروری می باشد. لذا به منظور ارزیابی فعالیت های آموزش عالی در دانشگاه آزاد اسلامی بسنده کردن به تعداد افراد فارغ التحصیل در مقطع دکتری رشته های مختلف ومنجمله رشته مدیریت یک بخش از فعالیت ارزیابی می باشد.در واقع محقق با بهره گرفتن از مدل سیپ به بررسی ۴ فاکتور اصلی این مدل در خروجی های دانشگاه آزاد ومیزان توانمندی های آنها در بازار کار پرداخته است.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , ,