بررسی جایگاه تصویر ذهنی (برند) دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با دانشگاه های دولتی- قسمت  …
Human brain is made of multi-colored wooden blocks. Creative medical or business concept.

بررسی جایگاه تصویر ذهنی (برند) دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با دانشگاه های دولتی- قسمت …

معصومه قارون در سال ۱۳۹۲ در مطالعات خود سیاست های گسترش آموزش عالی در سال های اخیر (توسعه ظرفیت یا اتلاف منابع) را عنوان نمود. که ایشان در این مطالعات آورده است؛ خالی ماندن ظرفیت های کاردانی و کارشناسی در دو سال گذشته از سوی مسئولین نظام آموزش عالی، نشانگر پیروی از الگوی نامناسب توسعه آموزش عالی و بیانگر اتلاف منابعی است که از چند عامل ناشی شده است. بیان این حقایق از سوی مسئولین نظام آموزش عالی و تداعی نتایج پژوهشهای انجام شده در ده سال قبل در مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ما را برآن داشت تا با مروری بر آن نتایج و اشاره ای به حقایق موجود نمایئم. این حقیقت را واکاوی و برای توجه به روندها و اعتماد و دقت در کاربست نتایج پژوهشها، دوباره توصیه هایی را بیان کنیم. این بررسی نشان داد که اولین و بارزترین انحراف صورت گرفته در سیاستهای توسعه بخش، گسترش بیرونی جریان های موازی آموزش عالی دولتی حضوری بدون رعایت ساختار پیشنهادی بر حسب گروه و مقطع و اثربخشی ضعیف دوره های علمی کاربردی است. پس از آن، عدم حمایت عملی از دوره های تحصیلات تکمیلی در قطب های کیفی آموزش عالی، ابقای تمرکز و مداخله غیر عادی، مسیرهای موازی با عملکرد فراقانونی و تداخل در وظایف، فقدان یک نظام ارزشیابی کیفیت و اعتباربخشی آموزش عالی در سطح ملی است و تداوم روندهای نامطلوب توسعه بخش خصوصی، همچنان مانع تحقق نقش کارا و رقابتی آنها در قالب یک الگوی نخبه گرای پاسخگو به نیازهای توسعه پایدار است.
محمدحسین مشرف جوادی در سال ۱۳۸۷، بررسی نظام آموزش عالی کشورهای جهان و ایران را در مطالعات خود قرار داد. ایشان در این مطالعات ذکر می کند؛ تولید و اشاعه دانش و نقد آن، کارکردی است که عمدتاً از مؤسسات آموزش عالی، انتظار می رود. در سال‌های قبل و خصوصاً در دهه های میانی قرن گذشته، مسائل و مشکلات آموزش عالی، عمدتاً درونی بوده و براساس همین بینش، کمتر به چالش‌هایی که مرتبط با عوامل بیرونی سازمان‌ها است، پرداخته شده. فضای فیزیکی، آزمون ورودی، امکانات رفاهی برای دانشجویان و … عمدتاً از مسائل درون سازمانی هستند.
با پیشرفت فنآوری خصوصاً فنآوری اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه ها در تعامل بیشتری با محیط پیرامون خود قرار گرفته اند. لذا، بر همین اساس ضرورت دارد با رویکردی چالش محور به آموزش عالی نگریسته شود. نحوه و چگونگی اشتغال دانش آموختگان، روند تغییرات جمعیتی نظام های حکومتی و بینش های سیاسی، پدیده فرار مغزها و … از جمله چالش‌هایی هستند که نظام آموزش عالی در دوران معاصر با آنها در کشاکش است. امروزه دانشگاه با توجه به اوضاع جهانی یعنی وضعیت علمی، فناورانه، اقتصادی و وضعیت بین المللی با چالش های بزرگی مواجه است. شناخت این چالش ها به ما کمک می کند تا بتوانیم خودمان را برای رسیدن به توسعه آماده کنیم.
عباس نور آبادی در سال ۱۳۹۲ در مطالعات خود تدوین الگویی ارزیابی عملکرد استراتژیک مدیران دانشگاه ها بر اساس شاخص های تعالی سازمانی را عنوان نمود. در این مطالعه ایشان ضمن تدوین الگویی مناسب عنوان می نماید؛ با توجه به تغییر رسالت دانشگاه ها و حرکت به سمت تعالی سازمانی، پژوهش حاضر به منظور ارائه الگویی مناسب برای ارزیابی عملکرد استراتژیک مدیران دانشگاه ها بر اساس شاخص های تعالی سازمانی انجام گرفته است.
بررسی رویکردهای مختلف نسبت به ارزیابی عملکرد استراتژِیک بیانگر آن است که نظام ارزیابی باید متناسب با رشد و توسعه سازمان ها بوده و پاسخگوی ابعاد متنوع و متعدد آنها باشد. در آینده دانشگاه ها برای بقا، دائماً با رقبای داخلی و خارجی بسیاری مواجه خواهند بود. آنها مجبورند این واقعیت را بپذیرند که گزینه‌های زیادی برای جلب مشتریان وجود دارد و اینکه باید به منظور کسب یک سری ارزش ها، در ارائه خدمات یا بهترین کیفیت کوشا باشند. به خاطر افزایش رقابت های جهانی و بهبود ارتباطات، انتظارات دانشجویان رشد چشمگیری داشته است، از آنجا که استفاده از الگوهای تعالی سازمان برای اجرای مدیریت کیفیت جامع در سازمانها ابزاری قوی برای حفظ مزیت رقابتی از طریق جلب انتظارات مشتریان در سطح جهانی می باشد، استفاده از شاخص های آنها که متناسب این تغییرات می باشد می تواند به عنوان الگویی جهت ارزیابی عملکرد دانشگاه ها  به کار گرفته شود، بنابراین ضرورت استفاده از الگوهایی که بتواند عملکرد مدیریت را در سطوح کلان و استراتژیک ارزیابی نماید؛، بیش از هر زمان دیگر احساس می شود. البته در مسیر تعالی و دستیابی به تعالی سازمانی، استفاده و بکارگیری الگو و روش های مناسبی برای تعالی و ایجاد مکانیزم و ارزیابی آن امری ضروری است. الگوهای تعالی سازمانی با تاکید بر پایه ارزش های بنیادی همچون نتیجه گرائی، مشتری مداری، رهبری و ثبات در مقصد و اهداف، مدیریت بر مبنای واقعیت ها و فرایندها، مشارکت و توسعه منابع انسانی، یادگیری، نوآوری و بهبود، توسعه مشارکت ها و مسئولیت اجتماعی سازمان، یک نگاه سیستمی و همه جانبه به عملکرد مدیریت در سطح استراتژیک دارد.
محمود کاظمی در سال ۱۳۹۰، چالش های اساسی فراروی آموزش عالی در هزاره سوم را درمطالعات خود مطرح می نماید. در این مطالعات ایشان اشاره می کند؛ در مواجهه با قرن جدید نظام های آموزشی خصوصاً آموزش عالی و مدیران آن نیازمند نگرشی هستند که به همه ابعاد توجه نموده و به جای ساده سازی و تقلیل گرایی امور، به درک و فهم مسایل جهت تبیین، پیش بینی و حتی کنترل پدیده های آموزش عالی بپردازند. در دنیای کنونی، برداشت سطحی و سنتی از پدیده آموزش عالی معاصر، به اتخاذ راهکارهای غیر منطقی و کوته نگرانه منجر خواهد شد. دستیابی به دیدگاهی جامع ، عمیق ، منعطف، پویا و سیستمی، نیازمند اداره علمی نظام آموزش عالی است. این مطالعه می کوشد تا چالشهای فراروی آموزش عالی در هزاره جدید را بررسی نماید. نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره نمود این است که نباید با چالش های آموزش عالی با دیدی بدبینانه برخورد کرد، بلکه چالش ها را باید شناخت و برای آنها راهبردهای منطقی و واقع بینانه اتخاذ نمود. در صورتیکه چالش ها از منظر فرصت سازمانی بررسی شوند یقیناً موجب پویایی نظام آموزشی عالی خواهند شد، در این صورت حتی می توان به هدایت چالش ها و به نوعی مدیریت برچالش ها نیز امیدوار بود.
۲-۵-۲- مروری بر تحقیقات خارجی
ایجاد تصویر ذهنی از برند قوی برای دانشگاه مفهومی است که از اوایل دهه ۱۹۷۰بیان شده است. اما توجه قابل ملاحظه ای به این موضوع درطی ۱۰-۲۰سال اخیرمطرح شده است.
(موری[۱۶۵]،۱۹۷۱ ) اولین تحقیق را در زمینه تصویر ذهنی از دانشگاه انجام داد و به بررسی تأثیر تصویر ذهنی بر روی تصمیم گیری دانشجویان پرداخت. وی در این تحقیق به مقایسه تصویر ذهنی سه دانشکده و دو گروه از دانشجویان سال اول و دوم پرداخت و نتایج این تحقیق نشان داد که نه تنها تصاویر ذهنی دانشجویان سال اول و دوم با یکدیگر متفاوت است بلکه تصاویر ذهنی از دانشکده ها نیز براساس نیازها و انتظارات دانشجویان متفاوت می باشد.( هادلسون و کار[۱۶۶]، ۱۹۸۲ :۴۲) نیز تأکید نمودند که تک تک دانشجویان با توجه به انتظاراتشان تصاویر ذهنی متفاوتی از دانشگاه دارند. بنابراین برای اولین بار نیازهای مصرف کنندگان و بازار هدف در ادبیات آموزش عالی مطرح شده است و تلاش های موسسه در راستای بقا از طریق ایجاد ارزش های متفاوت در ذهن دانشجویان بالقوه نسبت به رقبا متمرکز است که به نوعی می تواند بر فرایند تصمیم گیری دانشجویان در انتخاب دانشگاه مؤثر باشد.
(تریدول و هاریسون[۱۶۷] ، ۱۹۹۴) مطالعاتی در زمینه تصویر ذهنی دانشگاه انجام دادند و به تحقیق در زمینه تصویر ذهنی از دانشگاه میان گروه های ذینفع(یعنی دانشجویان، هیئت علمی و کارکنان) پرداختند. با بهره گرفتن از شیوه ” کیو -سورت[۱۶۸] ” ادراک هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان از دانشگاه مورد نظر باعث شناسایی عواملی از قبیل کمک های فرهنگی دانشگاه به جامعه ، ارائه تسهیلات به دانشجویان ، شهرت علمی دانشگاه و غیره شد که روی تصویر ذهنی از دانشگاه موثر است(به نقل از آرپان[۱۶۹] و دیگران، ۲۰۰۳ : ۱۰۴).
(تس[۱۷۰] ،۱۹۹۳) در تحقیق کیفی که در زمینه تصویر ذهنی از دانشگاه انجام داد، نشان داد که برای یک دانشکده یا دانشگاه تصویر ذهنی آن به عنوان ارزشمندترین دارایی به شمار می رود، اما امروزه در محیط غیر قابل کنترل و ناپایدار رسانه های انبوه، هرگونه بی نظمی یا رخداد رسانه ای شهرت محکم شرکت را دچار لرزش می نماید. تس همچنین دریافت، نظر به اینکه دانشگاه ها از حمایت مثبت عمومی در جامعه، افزایش شهریه ها، مورد توجه قرار گرفتن از نظر کیفیت علمی و ارائه ارزش های خوب به منظورحفظ تصویر ذهنی شان لذت می برند. پس برای بقا و رشد به جای زوال و نابودی ، سازمان ها باید ستاده های ملموس و غیر ملموس به محیط ارائه نمایند. که آنها را قادر سازد داده های ضروری را برای بقا دریافت نمایند. در واقع موسسه آموزش عالی باید خدمات منحصر به فرد برای بقا نسبت به سایر موسسات به دانشجویان ارائه نماید. (به نقل از کازولیاس[۱۷۱] و دیگران، ۲۰۰۱ : ۴۴۵)
(فرام[۱۷۲]،۱۹۸۲) اظهار نمود که تصویر ذهنی از دانشگاه معمولا به عنوان ” گشتالت “[۱۷۳] مشاهده می شود. بنابراین تصویر ذهنی از دانشگاه اغلب از عقایدی درباره اعضای هیئت علمی، برنامه ریزی آموزشی، کیفیت تدریس و رابطه شهریه –کیفیت، تشکیل شده است .
همچنین وی به منظور بهبود تصویر ذهنی نیز پیشنهادهایی را از قبیل تاکید بر روی فعالیت ها وموفقیت های اعضای هیئت علمی، کنترل نگرش دانشجویان فعلی، نظرسنجی از فارغ التحصیلان در ارتباط با رضایت از تجربه تحصیل در دانشگاه، تحقیق پیرامون نگرش ها وعقاید سایر گروه های درگیر مطرح ساخت. پس طبق اظهارات فرام جهت درک تصویرذهنی از دانشگاه می توان از دانشجویان فعلی و فارغ التحصیلان دانشگاه و سایر گروه های درگیر نظرسنجی کرد (به نقل از لندرام[۱۷۴] و دیگران، ۱۹۹۸؛ آل وس وراپوسو،۲۰۱۰ : ۸۵).
(لوکو مارتینز و باریوگارسیا[۱۷۵] ،۲۰۰۹) نیز تصویر برند از دانشگاه را به صورت چند بعدی از دیدگاه اساتید دانشگاه مورد بررسی قرار دادند و با بهره گرفتن از روش کیفی به مدل سازی پرداختند. مدل پیشنهادی تحقیق با بهره گرفتن از مدلسازی معادلات ساختاری موردسنجش قرار گرفت. ابعادی که از دیدگاه آن ها بر جایگاه برند دانشگاه مؤثر است عبارتند از: خدمت دهی به جامعه، فعالیت های اساتید، مدیریت اجرایی و زیر ساخت های فنی وفیزیکی ، یافته های آنها نشان داد که فاکتورهایی از قبیل حضور دانشگاه در جامعه و فضای مجازی(اینترنت)، آنچه از نظر فرهنگی عرضه می نماید، بهبود فرایندهای مدیریت اجرایی از قبیل ایجاد نظارت الکترونیکی و تلاش جهت یافتن شغل برای فارغ التحصیلان دانشگاه بیشترین تأثیر را بر جایگاه برند دانشگاه داشتند (به نقل از دوآرت[۱۷۶] ودیگران، ۲۰۱۰ :۸۰).
پیتر دراکر[۱۷۷] درسال ۱۹۹۷ در مطالعات خود نقل می کند؛ سی سال دیگر دانشگاه های بزرگ فقط یک بنای یادبود خواهند بود. وی با ذکر ملاحظاتی چند در باب هزینه و دسترسی و نیز تأثیر رقبای جدید (دانشگاه های بنگاهی – مجازی) و تغییر تکنولوژیکی، چنین نتیجه گیری کرده است که حیات دانشگاه ها پایان خواهد یافت. در این سناریو دانشگاه نمی تواند خود را با نیازها و خواست های اجتماعات زیستی وفق دهد. بنابراین، مؤسسات و شرکت های متعددی نظیر دانشگاه های مجازی، شرکتی و بنگاهی جایگزین دانشگاه در شکل سنتی آن شده و آموزش و پژوهش را بر عهده خواهند داشت و به دیگر سخن، آموزش و پژوهش در خارج از دیواری های دانشگاهی تولید و عرضه خواهد شد. (دودراشتات،۱۳۸۵ :۵۳)
۲-۶- جمع بندی مطالب
در این بخش به بررسی ادبیات موضوع پرداخته شد ومواردی از جمله تعریف برند وتصویر ذهنی، ارزش ویژه برند، هویت برند، وفاداری، آگاهی، تداعی برند، کیفیت ادراک شده، سپس به توضیح در خصوص بررسی دانشگاه ها وآموزش عالی ومشکلات وچالش های آنها در ایران و سایر کشور ها و همچنین آشنایی با شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاه ها اعم از دانشگاه دولتی ودانشگاه آزاد اسلامی، بررسی رتبه بندی دانشگاه ها پرداخته شد ودربخش بعدی در خصوص مدل سیپ در این پژوهش توضیحاتی ارائه گردید ودر پایان نیز به بررسی تحقیقات داخلی وخارجی که در زمینه آموزش عالی انجام گرفته شده بود اختصاص یافت.
در فصل بعد تلاش خواهیم نمود توضیحاتی درخصوص روش تحقیق (جامعه آماری، نمونه آماری، روش جمع آوری اطلاعات و…) را توضیح دهیم.
فصل ۳
روش تحقیق
۳-۱- روش شناسی[۱۷۸] تحقیق
این تحقیق از روش همبستگی ـ توصیفی انجام گرفته است. از لحاظ ماهیت کاربردی واز نظر زمان مقطعی می باشد.
تحقیق همبستگی یکی از روش‌های تحقیق توصیفی[۱۷۹] (غیرآزمایشی) است که رابطه میان متغیرها را براساس هدف تحقیق بررسی می‌کند. می‌توان تحقیقات همبستگی را براساس هدف به سه دسته تقسیم کرد: همبستگی دو متغیری، تحلیل رگرسیون و تحلیل کوواریانس یا ماتریس همبستگی.(خاکی،۱۳۷۸ :۳۵)
نحوهی گردآوری اطلاعات میدانی و کتابخانهای است. در میدانی جهت گردآوری اطلاعات با مراجعه به کارشناسان چه به صورت مصاحبه وچه به صورت توزیع پرسشنامه می باشد. همچنین مبنای نظری تحقیق از طریق مطالعهی کتب، نظرات اساتید محترم و پرسشنامه جمعآوری گردیده است. در این راستا پرسشنامهای با بهره گرفتن از مدل تحقیق وفرضیه های ارائه گردیده تهیه شده که بدون غرضورزی و در راستای کمک به مراحل ثبت نتایج در اختیار کارشناسان امر قرار خواهد گرفت و از طریق تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه که بر اساس طیف لیکرت تهیه و تنظیم شدهاند فرضیه های موجود در تحقیق را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۳-۲- جامعه آماری
جامعه آماری همان جامعه اصلی است که مورد مطالعه قرار میگیرد. در واقع جامعه عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مند هستیم تا نتایج تحقیق و یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم. (دلاور، ۱۳۷۷ :۱۴۷)
جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین، مطلوب ما قرار میگیرد.(عادل آذر و مؤمنی، ۱۳۹۰ : ۵)
جامعه آماری این پژوهش شامل اعضاء هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه های دولتی ودانشگاه آزاد اسلامی (مطالعه موردی دانشکده مدیریت دانشگاه اصفهان ودانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد) که در مجموع ۳۰ نفر میباشند.
جدول ۳-۱ : جامعه آماری داده ها بر اساس جنسیت، سطح تحصیلات،محل تحصیل

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
جنسیت فراوانی مدرک تحصیلی فراوانی محل تحصیل فراوانی
زن