منابع مقالات علمی : 
بررسی جایگاه تصویر ذهنی (برند) دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با دانشگاه های  …

منابع مقالات علمی : بررسی جایگاه تصویر ذهنی (برند) دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با دانشگاه های …

۱۷

فوق لیسانس

۳۰

دانشگاه دولتی

۱۵

مرد

۱۳

دانشگاه آزاداسلامی

۱۵

جمع

۳۰

۳۰

۳۰

۳-۳- تعیین حجم نمونه
عوامل متعددی ممکن است در اندازه نمونه مورد استفاده در تحقیق و مؤثر واقع شوند. اندازه نمونه با هزینه های طرح مدت زمان اجرای طرح- دقت تحلیل آماری- (مفهوم اندازه آماری) از جمله عوامل مؤثر در تعیین حجم نمونه میباشد. (خوی نژاد، ۱۳۸۰ : ۳۳۰)
هدف محقق شناسایی جامعه و تعیین پارامترهای مربوط به آن است. برای این کار باید به کلیه افراد جامعه مراجعه کند و صفت یا ویژگی مورد نظر تحقیق خود را در آنها جویا شود؛ یا باید تعدادی از افراد جامعه را مورد مطالعه قرار دهد و از طریق جمع کوچکتری و با روش معینی پی به صفات و ویژگیهای جامعه ببرد. بنابراین محقق میبایست تعداد مشخصی را به عنوان نمونه برگزیند و با مطالعه این جمع محدود، ویژگی ها و صفات جامعه را مطالعه کرده، شاخص ها و اندازه های آماری آن را محاسبه کند (حافظ نیا،۱۳۸۷ : ۱۱۹).
اندازه گیری جامعه برای بهدست آوردن برخی از شاخص ها است. این شاخص ها، چنانچه با اندازه گیری تمامی عناصر جامعه آماری بدست آمده باشد پارامتر نامیده میشود.( عادل آذر و مؤمنی، ۱۳۹۰ : ۶)
در این تحقیق با توجه به محدودیت مورد مطالعه (دانشکده مدیریت دانشگاه ه اصفهان ودانشکده مدیریت دانشگاه آزاد نجف آباد) وتحقیق محقق در خصوص رشته های مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه های مورد مطالعه به صورت کل شمار سؤالات طرح ریزی شد. و فقط بین دانشجویان مدیریت دانشگاه های مورد مطالعه توزیع گردید. لذا برای این تحقیق از روش کل شمار استفاده گردید. تعداد نمونه این پژوهش ۳۰ نفر می باشد.
۳-۴- روش جمعآوری اطلاعات
جهت جمعآوری اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش از روش پرسشنامه استفاده شده است.در این راستا اقدام به سؤالاتی شده که هر یک از پاسخدهندگان بتوانند نظرات خود را پیرامون هر سؤال ابراز کنند. پس از تکمیل پرسشنامه توسط پاسخگویان، اطلاعات جمعآوری و با نرمافزار spss از طریق آزمون نرمالیتی کولموگروف-اسمیرنوف وآزمون تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت وهمچنین نمودار راداری یا عنکبوتی نیز با تحلیل های سیپ ترسیم گردید که در فصل چهارم ارائه شده است. در این پرسشنامه در مجموع از سوال ۵-۱ مربوط به فرضیه اول(بین مهارت های پژوهشی اعضاء هیات علمی و جایگاه برند دانشگاه های دولتی وآزاداسلامی رابطه وجوددارد)، از سوال ۱۰-۶ مربوط به فرضیه دوم(بین مهارت های ارتباطی اعضاء هیات علمی و جایگاه برند دانشگاه های دولتی وآزاداسلامی رابطه وجوددارد)، از سوال ۱۵-۱۱ مربوط به فرضیه سوم (بین مهارت های تسلط به زبان های خارجی اعضاء هیات علمی و جایگاه برند دانشگاه های دولتی وآزاداسلامی رابطه وجوددارد)، از سوال ۲۰-۱۶ مربوط به فرضیه چهارم (بین مهارت های تدرسین اعضاء هیات علمی و جایگاه برند دانشگاه های دولتی وآزاداسلامی رابطه وجوددارد)، از سوال ۲۵-۲۰ مربوط به فرضیه هفتم (بین مهارت های آموزشی اعضاء هیات علمی و جایگاه برند دانشگاه های دولتی وآزاداسلامی رابطه وجوددارد)، از سوال ۳۰-۲۶ مربوط به فرضیه پنجم (بین مهارت های کارآفرینی اعضاء هیات علمی و جایگاه برند دانشگاه های دولتی وآزاداسلامی رابطه وجوددارد)، از سوال ۳۶-۳۱ مربوط به فرضیه ششم (بین مهارت های تخصص گرائی(حرفه ای شدن ) اعضاء هیات علمی و جایگاه برند دانشگاه های دولتی وآزاداسلامی رابطه وجوددارد)، واز سوال ۴۱-۳۷ مربوط به فرضیه هشتم (بین مهارت های اجرایی اعضاء هیات علمی و جایگاه برند دانشگاه های دولتی وآزاداسلامی رابطه وجوددارد) می باشد.
۳-۵- تجزیه و تحلیل اطلاعات
داده ها در دو سطح تجزیه وتحلیل های اولیه وثانویه مورد بررسی قرار گرفته اند. در تجزیه وتحلیل های اولیه آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل آزمون نرمالیتی کولموگروف-اسمیرنوف وتی مستقل با بهره گرفتن از نرمافزار spss ولیزرل وترسیم نمودار راداری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
۳-۶- ابزار اندازه گیری
ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه است که با توجه به مدل مورد استفاده در این پژوهش و با بهره گرفتن از کمک و راهنمایی استاد راهنما و همکاری دانشگاه اصفهان ودانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد (مدیر گروه رشته مدیریت بازرگانی) تهیه و تنظیم گردیده است. پرسشنامه شامل۴۱ سؤال وتناظر سوالات با فرضیه ها مطابق جدول ۳-۱ میباشد. که برای اندازه گیری فراوانی ها از مقیاس لیکرت استفاده شده است. در طیف لیکرت برای هر یک از سؤالت پرسشنامه ۵ پاسخ در نظر گرفته شده است که عبارتند از:
۱-خیلی کم ۲- کم ۳- متوسط ۴- زیاد ۵-خیلی زیاد
جدول ۳-۲ : تناظر فرضیه ها با سوالات پرسشنامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,
فرضیه ها