متن کامل – 
بررسی جایگاه تصویر ذهنی (برند) دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با دانشگاه های  …

متن کامل – بررسی جایگاه تصویر ذهنی (برند) دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با دانشگاه های …

شماره سوال

فرضیه اول (مهارت های پژوهشی)

۵-۱

فرضیه دوم (مهارت های ارتباطی)

۱۰-۶

فرضیه سوم (مهارت تسلط به زبان)

۱۵-۱۱

فرضیه چهارم (مهارت های تدریس)

۲۰-۱۶

فرضیه هفتم(مهارت های آموزشی)

۲۵-۲۰

فرضیه پنجم(مهارت های کارآفرینی)

۳۰-۲۶

فرضیه ششم(مهارت های تخصص گرایی)

۳۶-۳۱

فرضیه هشتم(مهارت های اجرایی)

۴۱-۳۷

۳-۷- روایی[۱۸۰]
روایی موضوعی پیچیده و بحث انگیز است. منظور از روایی این است که مقیاس ومحتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار گردآوری اطلاعات دقیقاً متغیر ها وموضوع مورد مطالعه را بسنجد. یعنی این که هم داده های گردآوری شدهاز طریق ابزار مازاد برنیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیر ها در محتوای ابزار حذف نشده باشد. یا به عبارت دیگر، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد.(حافظ نیا،۱۳۸۹ : ۱۸۲)
بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه گیری نمیتوان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. روش های متعددی برای تعیین روایی ابزار اندازه گیری وجود دارد که میتوان به روایی محتوا، روایی ملاکی و روایی سازه اشاره نمود.
جهت سنجش روایی ابزار اندازه گیری این پژوهش از روایی محتوایی استفاده شده است روایی محتوایی یک آزمون، معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین میشود.
از این رو روایی محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد. جهت سنجش روایی اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه مقدماتی در اختیار استاد راهنما و همچنین اساتید آماردانشگاه اصفهان ، بهعنوان داور قرار گرفته و آنان روایی پرسشنامه را تأیید نمودند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: ,