مقاله علمی با منبع : 
بررسی جایگاه تصویر ذهنی (برند) دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با دانشگاه های  …
GUI (Graphical User Interface) concept.

مقاله علمی با منبع : بررسی جایگاه تصویر ذهنی (برند) دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با دانشگاه های …

۳-۸- پایایی[۱۸۱]
مفهوم پایایی با این امر سرو کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست میدهد. دامنه ضریب پایایی از صفر (عدم ارتباط) تا ۱+ (ارتباط کامل) است روش های متعددی برای اندازه گیری پایایی پرسشنامه وجود دارد که میتوان به اجرای دوباره، روش موازی، روش تنصیف و ضریب آلفای کرونباخ اشاره نمود. جهت سنجش اعتبار پرسشنامه این پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه یا آزمون هایی که خصیصههای مختلف را اندازه گیری میکنند بکار میرود. در این گونه ابزار، پاسخ هر سؤال میتواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سؤالهای پرسشنامه (زیر آزمون ) و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.
ra =
k = تعداد سوالات
J = تعداد زیر مجموعه سؤالهای پرسشنامه یا آزمون
Sj2= واریانس زیر آزمون j ام
S2 =واریانی کامل آزمون
جهت سنجش ابزار اندازه گیری از آلفای کرونباخ استفاده شده است که برای این منظور یک نمونه ۱۰ تایی را مورد استفاده قرار دادیم که نتیجه آن اعتبار کل پرسشنامه ۹۶/۰ میباشد که حاکی از پایایی بالای ابزار اندازه گیری میباشد.
ra = ra = 0/96
همچنین پایایی پرسشنامه به تفکیک شاخص‌ها در جدول زیر ارائه شده است. همانظور که مشاهده می‌شود برای تمامی شاخص‌ها مقدار پایایی بیشتر از ۷/۰ می‌باشد و از پایایی و اعتبار خوبی برخوردار می‌باشند.
جدول ۳-۳ : آماره پایایی[۱۸۲] پرسشنامه

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با:
شاخص ها تعداد سوال ضریب آلفای کرونباخ
مهارت پژوهشی ۵ ۹۰۱/۰
مهارت ارتباطی ۵ ۸۶۵/۰
مهارت تسلط به زبان ۵ ۸۲۸/۰
مهارت تدریس ۵ ۸۳۶/۰
مهارت آموزشی ۶