پژوهش – 
بررسی جایگاه تصویر ذهنی (برند) دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با دانشگاه های دولتی-  …

پژوهش – بررسی جایگاه تصویر ذهنی (برند) دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با دانشگاه های دولتی- …

۸۱۶/۰

مهارت کارآفرینی

۵

۸۲۷/۰

مهارت تخصص گرایی

۶

۸۴۱/۰

مهارت اجرایی

۵

۷۳۲/۰

۳-۹- روش های آماری این پژوهش
تجزیه و تحلیل این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است. در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون نرمالیتی کولموگروف-اسمیرنوف، تی(t) مستقل و از نرم افزار spssولیزرل[۱۸۳] وهمچنین ترسیم نمودار راداری یا عنکبوتی استفاده شده است.
فصل ۴
تجزیه وتحلیل داده ها
به منظور تجزیه وتحلیل داده های این تحقیق از دو بخش تحلیل های توصیفی وتحلیل های استنباطی استفاده شده است. در ابتدای این فصل به توصیف نتایج آزمودنی ها پرداخته می شود.
از آنجایی که روش تحقیق در این پژوهش سهمیه ایی می باشد، برای آمار توصیفی شامل فراوانی ودر صد فراوانی، میانگین، انحراف معیار، جنسیت، مدرک تحصیلی ووضعیت افراد برحسب شغل وتحصیل (هیئت علمی ودانشجو) بررسی می گردد. در قسمت بعد بر اساس طرح تحقیق آماری انتخاب شده، نتایج به دست آمده مورد تحلیل وبررسی قرار می گیرد واز آمار استنباطی به منظور بررسی فرضیات تحقیق استفاده می شود.
۴-۱- بخش اول: تحلیل های توصیفی
۴-۱-۱-توزیع فراوانی نسبی افراد از نظر خصوصیات دموگرافیک ( جنس، سن و محل تحصیل)
نمودار۴-۱ :توزیع فراوانی نسبی افراد از نظر جنس
جدول ۴-۱ : توزیع وضعیت اعضاء هیئت علمی ودانشجویان از نظر جنسیت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با:
درصد فراوانی فراوانی جنس
۷/۵۶% ۱۷ زن