بررسی جایگاه تصویر ذهنی (برند) دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با دانشگاه های دولتی- قسمت ۳۴

بررسی جایگاه تصویر ذهنی (برند) دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با دانشگاه های دولتی- قسمت ۳۴

ابداعات،اختراعات ونوآوریهای علمی

۵/۶%

۱۰%

۷/۱۶%

۴/۳۳%

۴/۳۳%

پایان نامه ها وپژوهش ها علمی

۵/۶%

۱۰%

۷/۲۶%

۴/۳۳%

۴/۲۳%

اجزای اصلی فرضیه اول شامل مهارت های پژوهشی اعضاء هیئت علمی، اجرایی گردیدن پژوهش های علمی، ارسال مقالات خارجی ISI ، ابداعات،اختراعات ونوآوری های علمی وپایان نامه ها وپژوهش های علمی در تعیین جایگاه برند دانشگاه می باشد. که در مجموع ۶/۶% از پاسخ دهندگان میزان مهارت های پژوهشی اعضاء هیئت علمی در تعیین جایگاه برند را خیلی کم، ۲۰% این میزان را کم، ۳/۱۳% این میزان را متوسط، ۴/۳۳% این میزان را زیاد و ۷/۲۳% خیلی زیاد دانسته اند. میزان اجرایی گردیدن پژوهش های علمی از نظر ۱۰% خیلی کم، ۳/۳% کم،۱۰% متوسط،۵۰% زیاد و۷/۲۶% خیلی زیاد برای تعیین جایگاه برند دانشگاه دانسته شده است. پاسخ دهندگان میزان ارسال مقالات خارجی ISI وتاثیر گذاری آن بر برند دانشگاه را۶/۶% خیلی کم،۱۰% کم،۷/۱۶% متوسط ۷/۳۶% زیاد و۳۰% خیلی زیاد دانستند.در خصوص میزان ابداعات،اختراعات ونوآوری های علمی در تعیین جایگاه برند دانشگاه پاسخ دهندگان ۵/۶% خیلی کم، ۱۰% کم، ۷/۱۶%متوسط،۴/۳۳% زیاد و۴/۳۳% خیلی زیاد را ترجیح داده اند. وبالاخره میزان اثربخشی پایان نامه ها وپژوهش های علمی در دانشگاه جهت تعیین جایگاه برند را ۵/۶% خیلی کم، ۱۰% کم، ۷/۲۶%متوسط، ۴/۳۳% زیاد و۴/۲۳% خیلی زیاد پاسخ داده اند.
همچنین طبق نمودار ۴-۴ ، فراوانی نسبی اجزای فرضیه اول وجدول ۴- ۵ میانگین انحراف معیار این اجزاء قابل مشاهده است.
نمودار۴- ۴ : توزیع درصد فراوانی اجزای فرضیه اول (مهارت های پژوهشی)
از نظر شرکت کنندگان از بین فرضیه اول بیشترین فراوانی نسبی مربوط به اجرایی گردیدن پژوهش های علمی با (۵۰%) وکمترین فراوانی نسبی نیز مربوط به اجرایی گردیدن پژوهش های علمی با (۳/۳%) می باشد.
جدول۴- ۵ : رتبه بندی عوامل مرتبط با فرضیه اول تحقیق در زمینه بررسی جایگاه برند دانشگاه ها

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

برچسب گذاری شده با:
رتبه موارد میانگین انحراف معیار
۱ مهارت پژوهشی اعضاء هیئت علمی ۴۶۷/۳ ۳۸۳/۱
۲ اجرایی گردیدن پژوهش های علمی