دسترسی به منابع مقالات : 
بررسی جایگاه تصویر ذهنی (برند) دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با دانشگاه های دولتی- قسمت  …

دسترسی به منابع مقالات : بررسی جایگاه تصویر ذهنی (برند) دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با دانشگاه های دولتی- قسمت …

اجزای اصلی فرضیه دوم شامل مهارت های ارتباطی اعضاء هیئت علمی، نحوه ارتباط برقرار نمودن هیئت علمی با دانشجویان، ارتباطات مجازی وغیر حضوری، مهارت ارتباطی اعضاء هیئت علمی به عنوان تمایز خدمات و ارتباط اعضاء هیئت علمی جهت تکمیل پایان نامه وتحقیقات علمی در تعیین جایگاه تصویر ذهنی دانشگاه می باشد. که مجموع ۶/۶% مهارت ارتباط اعضاء هیئت علمی در بررسی جایگاه تصویر ذهنی دانشگاه آزاد در مقایسه با دانشگاه دولتی را خیلی کم، ۱۰% کم، ۳۰% متوسط، ۳۰% زیاد و۴/۲۳% خیلی زیاد پاسخ داده اند. میزان نحوه برقراری ارتباط اعضاء هیئت علمی با دانشجویان را دربررسی جایگاه برند دانشگاه ۶/۶% خیلی کم،۷/۱۶% کم، ۷/۲۶% متوسط، ۳۰% زیاد ودر نهایت ۲۰% خیلی زیاد دانسته اند. همچنین میزان برقراری ارتباط مجازی وغیر حضوری دانشگاه در بررسی جایگاه برند ۶/۶% خیلی کم، ۷/۲۶% کم، ۳۰% متوسط، ۷/۲۶% زیاد و۱۰% خیلی زیاد پاسخ داده شده است. درپاسخگویی به میزان مهارت ارتباطی اعضاء هیئت علمی به عنوان تمایز خدمات در بررسی جایگاه برند ۳/۳% خیلی کم، ۲۰% کم، ۴/۳۳% متوسط، ۷/۲۶ زیاد و۶/۱۶% خیلی زیاد می باشد وبالاخره میزان ارتباط هیئت علمی جهت تکمیل پایان نامه و تحقیقات علمی در زمینه بررسی جایگاه برند دانشگاه آزاد در مقایسه با دانشگاه دولتی ۶/۶% خیلی کم، ۲۰% کم، ۷/۲۶% متوسط، ۳۰% زیاد، ۷/۱۶ خیلی زیاد پاسخ داده شده است.
همچنین طبق نمودار ۴-۵ ، فراوانی نسبی اجزای فرضیه دوم وجدول ۴- ۷ میانگین انحراف معیار این اجزاء قابل مشاهده است.
نمودار ۴- ۵ : توزیع درصد فراوانی اجزای فرضیه دوم (مهارت ارتباطی)
از نظر شرکت کنندگان از بین اجزای فرضیه دوم بیشترین فراوانی نسبی مربوط به مهارت ارتباطی هیئت علمی به عنوان تمایز خدمات با (۴/۳۳%) وکمترین فراوانی نسبی نیز به مهارت ارتباطی هیئت علمی به عنوان تمایز خدمات با (۳/۳% ) می باشد.
جدول۴- ۷ : رتبه بندی عوامل مرتبط با فرضیه دوم تحقیق در زمینه بررسی جایگاه برند دانشگاه ها

برچسب گذاری شده با: , ,
رتبه موارد میانگین انحراف معیار
۱ مهارت های ارتباطی اعضاءهیئت علمی ۵۰۰/۳ ۱۶۷/۱
۲ نحوه ارتباط هیئت علمی با دانشجویان ۴۰۰/۳ ۱۹۲/۱
۳ ارتباط مجازی وغیر حضوری ۰۶۷/۳ ۱۱۲/۱
۴ مهارت ارتباطی هیئت علمی به عنوان تمایز خدمات ۳۳۳/۳ ۰۹۳/۱