پژوهش دانشگاهی – 
بررسی عوامل روانی  اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای بیماران ام  …
3D flow chart. Programming, planning, ...

پژوهش دانشگاهی – بررسی عوامل روانی اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای بیماران ام …

فاصلهای

۲

وقتی با دوستان ام اسی ام هستم جدیدترین اطلاعات در مورد ام اس بین ما رد و بدل می شود.

فاصلهای

۳

وقتی از بیماری خود خسته می شوم با دوستان ام اسی خود دردودل می کنم.

فاصلهای

۴

در انجمن ام اس با دیگر ام اسی ها همکاری و مشارکت دارم.

فاصله ای

۵

از هرگونه کمک کردن به دیگر ام اسی ها دریغ نمی کنم.

فاصله ای

۳-۹- حمایت اجتماعی:
حمایت اجتماعی عبارت است از کسب اطلاعات، کمکهای معمولی، طرح یا توصیه سلامتی، حمایت عاطفی از سوی دیگران مهم، مانند همسر، بستگان، دوستان و نیز تماسهای اجتماعی با نهادهای مذهبی (تیلور، ۱۹۹۷). به عبارت دیگر به مجموعه پشتیبانیهایی که افراد را قادر میسازد تا توانایی رویارویی با مشکلات روزمره و بحرانهای زندگی را داشته باشند، حمایت اجتماعی گفته میشود.
تعریف عملیاتی: برای سنجش حمایت اجتماعی به تبعیت از رویکرد راتوس (۱۹۹۰)، ساراسن، ساراسن و پیرسون (۱۹۹۰) و ولمن (۱۹۹۲) از ابعاد مدنظر انها سه بعد حمایت هیجانی/عاطفی، حمایت ابزاری/عملی و حمایت اطلاعاتی/ آگاهکننده استفاده شده است. هر سه گویه در سطح سنجش ترتیبی بوده و از جمع زدن آنها شاخص حمایت اجتماعی در سطح سنجش فاصلهای به دست میآید.
پرسشنامه حمایت اجتماعی توسط خداپناهی و همکارانش (۱۳۸۸) ساخته شده که مقیاسی برای سنجش حمایت اجتماعی بیماران مزمن میباشد. پرسشنامه دارای ۷۹ گویه است که ۳۴ گویه آن حمایت (عاطفی، اطلاعاتی و ابزاری) را میسنجد و لذا این گویه ها از پرسشنامه استخراج شد. ضریب آلفای بدست آمده در تحقیق خداپناهی ۹۷/ . بوده است. این پرسشنامه در قالب درجه بندی لیکرت و به صورت چهاردرجهای به گویه ها پاسخ داده میشود. برای کمیسازی پاسخها به درجهبندیها از یک تا چهار نمره داده میشود. گویه های یک تا ۱۸ حمایت عاطفی، گویه های ۱۹ تا ۲۸ حمایت اطلاعاتی و ۲۹ تا ۳۴ حمایت ابزاری را می سنجند.
جدول ۳-۳ شاخصهای سنجش حمایت اجتماعی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: ,