سامانه پژوهشی – بررسی عوامل روانی  اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای بیماران ام  …
Ethical hacking concept with blue lighting

سامانه پژوهشی – بررسی عوامل روانی اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای بیماران ام …

طبق تعریف استراتژی های مقابله آن دسته از تلاش های شناختی و رفتاری را در بر میگیرند که به منظور کاهش استرس های درونی یا بیرونی صورت میگیرند (فولکمن و لازاروس). به بیان دیگر مقابله تلاشی است که با هدف کنترل و غلبه بر مقتضیات و وقایع بحرانی صورت میگیرد. این مقتضیات مبین چالش، تهدید، خطر، صدمه یا منفعتی برای فرد هستند (لازاروس، ۱۹۹۱).
شاخصهای سنجش استراتژیهای مقابلهای پرسشنامه ساخت یافته لازاروس می باشد که دارای ۶۶ ماده است. و دارای ۸ خرده آزمون به شرح زیر میباشد.
۱٫مقابله رویارویانه: در این نوع از مقابله فرد با بکار بستن مقابله کارآمد مسئلهمدار از مهارتهای شناختی برای حل مسئله استفاده میکند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

  1. فاصله گرفتن: فرد سعی میکند از مسائل تنشزا بدون حل کردن آن فاصله بگیرد که در درازمدت باعث بوجود آمدن استرس و وخیم تر شدن سلامت عمومی میشود.
  2. خویشتنداری: استفاده از راهبردهای مقابلهای موثر و متناسب با تغییر و تنش محسوب میشود و از سوی دیگر خود زمینهساز فضای روانی سالمی است که در پرتو آن شناخت صحیح و ارزیابی درست موقعیت تنشزا جهت انتخاب راهکار مقابلهای موثر، میسر میسازد.
  3. طلب حمایت اجتماعی: استفاده از حمایت اجتماعی برای کاهش تنش حاصل از فشارها خصوصاً بیرونی، در صورت توامان بودن با عزت نفس به فرد کمک موثری خواهد کرد.
  4. پذیرش مسئولیت: تمرکز فرد بر مسئولیت خود در ارتباط با عامل استرسزا.
  5. گریز – اجتناب: مقابله اجتنابی به عنوان راهبردی کوتاه مدت کارآمد شناخته شده است اما در دراز مدت مانع سازش روانشناختی میشود و نشانه های درماندگی مانند افسردگی را افزایش میدهد.
  6. حل مدبرانه مسئله: بر این اساس حل مسئله برنامه ریزی شده و راه های مقابلهای با مشکل مستقیماً بررسی میشوند و معمولاً با یافتن راهحل های مناسب برای مشکل، رضایت روانی حاصل میشود.
  7. ارزیابی مجدد مثبت: تلاش فرد برای ارزیابی مثبت از موقعیت.

راهبردهای مقابلهای معطوف به مسئله عبارتند از: مقابله رویارویانه: تلاشهای ستیزهجویانه برای تغییر موقعیت؛ جستجوی حمایت اجتماعی: تلاشها در راستای کسب حمایت هیجانی و اطلاعاتی از دیگران؛ و راهبرد حل مسئله با برنامه: تلاشهای سنجیده مسئلهمدار برای حل موقعیت. مهمترین راهبردهای مقابلهای هیجانمدار عبارتند از: خویشتنداری: تلاش شخص برای تنظیم و کنترل احساسات خود؛ دوری جویی: کوچک شمردن تهدید از طریق فاصله گرفتن؛ ارزیابی دوباره/سازگاری: تلاش برای یافتن معنای مثبت در تجربه با تاکید بر رشد شخصی؛ راهبرد اجتناب/گریز: تلاش برای رهایی یا پرهیز از موقعیت و پذیرش مسئولیت: خود ملامتگری (تایلور ۱۹۹۹). ضریب آلفای این پرسشنامه در تحقیق فریبا بشردوست ۸۴/۰ درآمده است.
جدول۵-۴: گویه های سبکهای مقابلهای

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , ,
فاصلهای گویه ها ردیف
فاصلهای دائم نگران این هستم که باید قدم به قدم چه کاری انجام دهم. ۱
من سعی کردم برای فهم بهتر مشکل آن را تجزیه وتحلیل کنم. ۲
من برای آسایش خاطر از همه مشکلاتی که در ذهنم هست خود را مشغول کار یا فعالیتهای دیگری کردم. ۳
من تصور کردم که زمان همه چیز را تغییر خواهد داد، تنها کاری که می توان انجام داد انتظار است. ۴