بررسی عوامل روانی  اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای بیماران ام  …

بررسی عوامل روانی اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای بیماران ام …

خویشتنداری

۶

۸،۱۸،۲۲،۳۱،۴۲،۴۵

جستجوی حمایت اجتماعی

۴

۹،۲۵،۲۹،۵۱

مسئولیت پذیری

۸

۱۱،۱۶،۳۳،۴۰،۴۷،۵۰،۵۸،۵۹

گریز-اجتناب

۶

۱،۲۶،۳۹،۴۸،۴۹،۵۲

حل مدبرانه مسئله

۷

۲۰،۲۳،۳۰،۳۶،۳۸،۵۶،۶۰

ارزیابی مجدد مثبت

۳-۱۳- اعتبار[۵۴] تحقیق
مفهوم اعتبار به این سوال پاسخ میدهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را میسنجد. بدون آگاهی از اعتبار اندازه گیری نمیتوان به داده های حاصل اطمینان داشت (سرمد و همکاران، ۱۳۷۸: ۱۷۰).
روش های متعددی برای تعیین اعتبار اندازه گیری وجود دارد که در این تحقیق برای تعیین اعتبار از «اعتبار صوری»[۵۵] استفاده شده است. منظور از اعتبار صوری میزان توافق متخصصان یک امر در رابطه با یک شاخص یا معیار است (ساروخانی، ۱۳۷۸: ۲۸۷). که در این تحقیق از آقایان دکتر قدسی، دکتر یارمحمدی و حدود سه نفر از دانشجویان دکتری جامعهشناسی و روانشناسی مشورت شد و مورد تائید آنان قرار گرفت.
۳-۱۴- پایایی[۵۶]
پایایی به معنی دقت و ثبات در اندازه گیری است، این مفهوم با این امر سرو کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان، تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد (سرمد و همکاران، ۱۳۷۸: ۱۶۶).
یعنی تا چه حد در صورت تکرار آزمون، نتایج مشابه به دست میدهد. برای سنجش پایایی چندین روش وجود دارد، در این تحقیق برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه است . مقدار آلفای کرونباخ بین صفر تا یک در نوسان است و هر چه به سمت یک میل کند و به آن نزدیکتر باشد به همان نسبت وسیله اندازه گیری بیانگر پایایی بالا خواهد بود.
در تحقیقات علوم اجتماعی مقدار پایایی بالای ۵/۰ قابل قبول و مقدار پایینتر از ۵/۰ پایایی ضعیف را نشان میدهد و قابل قبول نیست. چنانچه مقدار آلفا پایین باشد میتوان از طریق افزایش گویه ها، حذف گویه های ناهمسان و اصلاح ساختار گویه ها آن را افزایش داد. برای تعیین مقدار آلفای کرونباخ پیش آزمون گرفته شد. پیشآزمون وسیله اندازه گیری و جمعآوری داده ها، جهت رفع نارساییها و ابهامات موجود و همچنین تعیین پایایی وسیله اندازه گیری است (دواس، ۱۳۷۶: ۱۰۶).
با توجه به اینکه پرسشنامه استفاده شده در این پژوهش استاندارد میباشد و پایایی آنها در تحقیقات قبلی سنجیده شده بطوریکه ضریب همبستگی درونی گویه های پرسشنامه سبکهای مقابلهای ۸۴/۰، حمایت اجتماعی ۹۷/۰، احساس خودکارآمدی ۷۹/۰ و ادراک بیماری ۷۶/۰ و شبکه روابط اجتماعی نیز ۹۵/۰در تحقیقات قبلی بدست آمده است.
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: , , , , ,