سامانه پژوهشی – 
بررسی عوامل روانی  اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای بیماران  …

سامانه پژوهشی – بررسی عوامل روانی اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای بیماران …

۲٫۴۲۹

.۰۰۰

 

ارزیابی مجدد مثبت

۲۵۴

۳٫۰۴۹

.۰۰۰

 

۴-۱- فرضیه ۱: بین پایگاه اقتصادی اجتماعی و سبک های مقابله‌ای رابطه وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه، به دلیل غیرنرمال بودن توزیع متغیرها، از آزمون کروسکال- والیس استفاده شده است. فرض صفر در آزمون کروسکال- والیس برابر بودن میانگین رتبه‌های متغیر وابسته در تمام سطوح متغیر مستقل (پایگاه اقتصادی اجتماعی) است. اگر سطح معنی داری آزمون کمتر از ۰۵/۰ باشد فرض صفر رد خواهد شد. رد فرض صفر به معنای ارتباط داشتن متغیرها است.
نتایج آزمون کروسکال- والیس نشان می‌دهد که میزان تمام سبک‌های مقابله‌ای در سطوح مختلف پایگاه اقتصادی اجتماعی تفاوت معنی‌داری دارد. یعنی بین پایگاه اقتصادی اجتماعی و سبک‌های مقابله‌ای رابطه معنی‌داری وجود دارد (سطوح معنی‌داری آزمون کمتر از ۰۵/۰ است).
نظر به اینکه در آزمون کروسکال- والیس مقایسه دوتایی (آزمون‌های تعقیبی) انجام نمی‌گیرد، برای پی بردن به تفاوت موجود در سطوح پایگاه اقتصادی اجتماعی از آزمون من- ویتنی استفاده شده است. ولی در این آزمون جهت کنترل خطای نوع اول از تصحیح بونفرونی برای سطح اطمینان استفاده می‌شود. برای این کار سطح معنی‌داری ۰۵/۰ بر تعداد مقایسه‌ها یعنی ۳- تقسیم شده و ملاک معنی‌داری برابر ۰۱۷/۰ در نظر گرفته می‌شود.
نتایج آزمون من- ویتنی نشان می‌دهد که میزان جستجوی حمایت اجتماعی، حل مدبرانه مسئله، و مقابله رویارویانه در پایگاه اقتصادی اجتماعی متوسط و بالا بطور معنی‌داری بیشتر از پایگاه اقتصادی اجتماعی پایین است ولی بین طبقات متوسط و بالا تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.
میزان دوری جویی، خویشتنداری، گریز- اجتناب و مسئولیتپذیری در پایگاه اقتصادی اجتماعی پایین بطور معنی‌داری بیشتر از پایگاه اقتصادی اجتماعی متوسط و بالا است ولی بین طبقات متوسط و بالا تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. میزان ارزیابی مجدد مثبت در پایگاه اقتصادی اجتماعی پایین بطور معنی‌داری بیشتر از پایگاه اقتصادی اجتماعی متوسط است ولی بین طبقات متوسط و بالا تفاوت معنی داری وجود ندارد.
جدول (۴-۱۲): نتایج آزمون کروسکال-والیس برای مقایسه سبک‌های مقابله‌ای بر حسب پایگاه اقتصادی اجتماعی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: , ,
سبک‌های مقابله‌ای پایگاه اقتصادی اجتماعی تعداد میانگین رتبه مقدار خی دو درجه آزادی سطحمعنی‌داری
ارزیابی مجدد مثبت پایین ۵۶ ۱۷۰٫۴۱ ۲۵٫۱۳۰ ۲ .۰۰۰