منابع مقالات علمی : 
بررسی عوامل روانی  اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای بیماران ام اس شهر  …

منابع مقالات علمی : بررسی عوامل روانی اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای بیماران ام اس شهر …

۱۸۲۱۳٫۵۰

۱۰۰۸٫۵۰۰

-.۹۹۴

.۳۲۰

بالا

۱۳

۱۱۴٫۴۲

۱۴۸۷٫۵۰

مقابله رویارویانه

متوسط

۱۸۵

۱۰۰٫۴۰

۱۸۵۷۴٫۵۰

۱۰۳۵٫۵۰۰

-.۸۷۱

.۳۸۴

بالا

۱۳

۸۶٫۶۵

۱۱۲۶٫۵۰

فرضیه ۲: بین شبکه روابط اجتماعی و سبک‌های مقابله‌ای رابطه وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه، از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. فرض صفر در این آزمون صفر بودن ضریب همبستگی (عدم وجود رابطه) است. اگر سطح معنی‌داری آزمون کمتر از ۰۵/۰ باشد فرض صفر رد خواهد شد. یعنی در این صورت بین متغیرها رابطه وجود خواهد داشت.
نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان می‌دهد که در سطح احتمال ۹۵ درصد بین شبکه روابط اجتماعی با جستجوی حمایت اجتماعی (ضریب همبستگی برابر ۶۲۱/۰)، مسئولیت پذیری (ضریب همبستگی برابر۲۳۴/۰)، حل مدبرانه مسئله (ضریب همبستگی برابر ۶۲۴/۰)، مقابله رویارویانه (ضریب همبستگی برابر ۴۳۸/۰) رابطه مستقیم معنی‌داری وجود دارد (ضریب همبستگی مثبت و سطوح معنی‌داری کمتر از ۰۵/۰ است).
بین شبکه روابط اجتماعی با ارزیابی مجدد مثبت (ضریب همبستگی برابر ۴۸۸/۰-)، دوری جویی (ضریب همبستگی برابر ۴۹۵/۰-)، خویشتنداری (ضریب همبستگی برابر ۲۷۴/۰-)، گریز-اجتناب (ضریب همبستگی برابر ۵۲۴/۰-) رابطه معکوس معنی‌داری وجود دارد (ضریب همبستگی منفی و سطوح معنی‌داری کمتر از ۰۵/۰ است).
جدول (۴-۱۷): آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای شبکه روابط اجتماعی و سبک‌های مقابله‌ای

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: ,
شبکه روابط اجتماعی