بررسی عوامل روانی  اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای بیماران  …

بررسی عوامل روانی اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای بیماران …

.۰۰۰

۲۵۴

حل مدبرانه مسئله

.۶۲۴**

.۰۰۰

۲۵۴

مقابله رویارویانه

.۴۳۸**

.۰۰۰

۲۵۴

نمودار (۴-۸): ماتریس همبستگی بین شبکه روابط اجتماعی و سبکهای مقابلهای
ماتریس همبستگی نشان میدهد که بین شبکه روابط اجتماعی و ارزیابی مجدد مثبت، دوری جویی، خویشتنداری و گریز- اجتناب رابطه خطی منفی وجود دارد ضمن اینکه رابطه بین شبکه روابط اجتماعی با دوری جویی، خویشتنداری و ارزیابی مجدد مثبت ضعیف میباشد. ولی با مقابله رویارویانه، حل مدبرانه مسئله و جستجوی حمایت اجتماعی رابطه خطی مثبت وجود دارد و نیز با مسئولیت پذیری رابطه مثبت ضعیف وجود دارد. این بدین معنی است که بیمارانی که شبکه روابط اجتماعی بالایی داشتند بیشتر از سبک مقابلهای مسئله مدار استفاده کردهاند و برعکس بیماران با شبکه روابط اجتماعی کمتر از سبک مقابلهای هیجان مدار استفاده کردهاند.
فرضیه ۳: بین حمایت اجتماعی و سبک‌های مقابله‌ای رابطه وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه، از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. فرض صفر در این آزمون صفر بودن ضریب همبستگی (عدم وجود رابطه) است. اگر سطح معنی‌داری آزمون کمتر از ۰۵/۰ باشد فرض صفر رد خواهد شد. یعنی در این صورت بین متغیرها رابطه وجود خواهد داشت.
نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می‌دهد که در سطح احتمال ۹۵ درصد بین حمایت اجتماعی با جستجوی حمایت اجتماعی (ضریب همبستگی برابر ۶۹۲/۰)، حل مدبرانه مسئله (ضریب همبستگی برابر ۷۳۹/۰)، مقابله رویارویانه (ضریب همبستگی برابر ۴۶۶/۰) رابطه مستقیم معنی‌داری وجود دارد (ضریب همبستگی مثبت و سطوح معنی‌داری کمتر از ۰۵/۰ است).
بین حمایت اجتماعی با ارزیابی مجدد مثبت (ضریب همبستگی برابر ۵۵۸/۰-)، دوری جویی (ضریب همبستگی برابر ۵۲۶/۰-)، خویشتنداری (ضریب همبستگی برابر ۴۲۴/۰-)، گریز-اجتناب (ضریب همبستگی برابر ۶۶/۰-) و مسئولیت پذیری (ضریب همبستگی ۷۶۴/۰-) رابطه معکوس معنی‌داری وجود دارد (ضریب همبستگی منفی و سطوح معنی‌داری کمتر از ۰۵/۰ است).
جدول (۴-۱۸): آزمون همبستگی اسپیرمن برای حمایت اجتماعی و سبک‌های مقابله‌ای

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: , ,
حمایت اجتماعی
ضریب همبستگی سطح معنی‌داری تعداد
ارزیابی مجدد مثبت -.۵۵۸** .۰۰۰