جستجوی مقالات فارسی – 
بررسی عوامل روانی  اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای بیماران ام  …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی عوامل روانی اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای بیماران ام …

مقابله رویارویانه

.۴۶۶**

.۰۰۰

۲۵۴

نمودار (۴-۹): ماتریس همبستگی بین حمایت اجتماعی و سبکهای مقابلهای
ماتریس همبستگی نشان میدهد که بین حمایت اجتماعی و ارزیابی مجدد مثبت، دوری جویی، خویشتنداری و گریز- اجتناب و مسئولیت پذیری رابطه خطی منفی وجود دارد ولی با مقابله رویارویانه، حل مدبرانه مسئله و جستجوی حمایت اجتماعی رابطه خطی مثبت وجود دارد این بدین معنی است که بیمارانی که حمایت اجتماعی بالایی داشتند بیشتر از سبک مقابلهای مسئله مدار استفاده کردهاند و برعکس بیماران با حمایت اجتماعی کمتر از سبک مقابلهای هیجان مدار استفاده کردهاند.
فرضیه ۴: بین احساس خودکارآمدی و سبک‌های مقابله‌ای رابطه وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه، از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. فرض صفر در این آزمون صفر بودن ضریب همبستگی (عدم وجود رابطه) است. اگر سطح معنی‌داری آزمون کمتر از ۰۵/۰ باشد فرض صفر رد خواهد شد. یعنی در این صورت بین متغیرها رابطه وجود خواهد داشت.
نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان می‌دهد که در سطح احتمال ۹۵ درصد بین احساس خودکارآمدی با جستجوی حمایت اجتماعی (ضریب همبستگی برابر ۶۰۰/۰)، مسئولیت پذیری (ضریب همبستگی برابر ۱۵۳/۰)، حل مدبرانه مسئله (ضریب همبستگی برابر ۶۰۲/۰)، مقابله رویارویانه (ضریب همبستگی برابر ۵۶۸/۰) رابطه مستقیم معنی‌داری وجود دارد (ضریب همبستگی مثبت و سطوح معنی‌داری کمتر از ۰۵/۰ است).
بین احساس خودکارآمدی با ارزیابی مجدد مثبت (ضریب همبستگی برابر ۶۳۹/۰-)، دوری جویی (ضریب همبستگی برابر ۶۶۷/۰-)، خویشتنداری (ضریب همبستگی برابر ۵۸۳/۰-)، گریز-اجتناب (ضریب همبستگی برابر ۵۳۳/۰-) رابطه معکوس معنی‌داری وجود دارد (ضریب همبستگی منفی و سطوح معنی‌داری کمتر از ۰۵/۰ است).
جدول (۴-۱۸): آزمون همبستگی اسپیرمن برای احساس خودکارآمدی و سبک‌های مقابله‌ای

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

احساس خودکارآمدی
ضریب همبستگی سطح معنی‌داری تعداد
ارزیابی مجدد مثبت ۶۳۹٫- .۰۰۰ ۲۵۴
دوری جویی ۶۶۷٫- .۰۰۰ ۲۵۴

برچسب گذاری شده با: , , ,