علمی :
بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی  …

علمی : بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی …

۸/۱۶%

۸/۳۳%

۴/۱۹%

احساس می کنم که در زندگیام رو به پیشرفت هستم (+)

۲/۱۴%

۵/۱۹%

۹/۱۱%

۷/۲۷%

۶/۲۶%

بارها احساس کردهام، که در مقابل مشکلات زندگی ام ناتوان هستم (- )

۷/۱۷%

۹/۶%

۵/۹%

۲/۳۰%

۷/۳۵%

زندگی با وجود همه سختی ها ومشکلاتش دوست داشتنی است. (+)

۵/۳۷%

۸/۹%

۴/۱۲%

۱/۱۲%

۲/۲۸%

با خود میگویم که ایکاش به دنیا نمی آمدم.(-)

– همچنانکه مشاهده می شود پاسخگویان در پاسخ به گویه « من با علاقه، فعالیت های روزمره زندگیام را انجام میدهم » ۱/۲۳ درصد آنها پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و ۹/۶۶ درصد آنها کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و ۱۰درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
-در پاسخ به گویه « این ایام بهترین سالهای زندگی من است » ۳/۳۸ درصد آنها پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و ۴۶ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و ۸/۱۵ درصد پاسخ نظری ندارم، را داده اند.
-در پاسخ به گویه « در مجموع می توانم بگویم که من در طول زندگیام به خیلی از آرزوهایم دست یافته ام» ۷/۴۵ درصد آنها پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و ۵/۴۲ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و ۶/۱۱ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
-در پاسخ به گویه « چیزهای زیادی است که دوست داشتم در زندگیام داشته باشم، اما ندارم » ۸/۲۲ درصد آنها کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و ۶/۶۹درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و ۸/۷ درصد پاسخ نظری ندارم داده اند.
-در پاسخ به گویه « احساس می کنم که در زندگی ام رو به پیشرفت هستم » ۳۰ درصد آنها پاسخ کاملامخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و ۲/۵۳ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند و۸/۱۶ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
-در پاسخ به گویه « بارها احساس کرده ام که در مقابل مشکلات زندگیام ناتوان هستم » ۷/۳۳درصد آنها پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و۳/۵۴ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و ۹/۱۱ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
-درپاسخ به گویه « زندگی با وجود همه سختی ها ومشکلاتش دوست داشتنی است » ۶/۲۴درصد آنها پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و ۹/۶۵درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و ۵/۹ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
-در پاسخ به گویه « ای کاش به دنیا نمی آمدم » ۳/۴۷درصد آنها پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و ۳/۴۰درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و ۴/۱۲درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.

جدول ۴-۹ توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر رضایت از زندگی

برچسب گذاری شده با:
درصد تراکمی درصد معتبر درصد