جستجوی مقالات فارسی – 
بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی  …
colored waves, scientific and technological design element

جستجوی مقالات فارسی – بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی …

جدول فوق توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر رضایت از زندگی است. این متغیر از ترکیب ۸ گویه تشکیل یافته است که قبل از compute، یکسان سازی جهت گویه ها انجام گرفته است.زیرا سوالات گویه هم جهت نبودند وبه خاطر میزان کردن گویه برخی از سوالات منفی طرح شدند که لازم است قبل از جمع بستن مجموعه سوالات، ابتدا باید با بهره گرفتن از دستور Recode ، جهت سوالات را یکسان نموده ودر مرحله بعد اقدام به ساخت شاخص کنیم(حبیب پور وصفری،۱۳۹۰ :۱۴۴ ).
همچنانکه از جدول فوق قابل مشاهده است در مجموع ۶/۳۷% پاسخگویان از زندکی، خیلی کم وکم راضی هستند و۳/۳۳% دارای رضایت متوسط ۱/۲۹ %از زندگی رضایت زیاد وخیلی زیاد دارند.

جدول ۴-۱۰شاخصهای مرکزی در متغیر رضایت از زندگی

۳۸۱ تعداد پاسخگویان
۲ بی جواب
۰۳/۳ میانگین
۱۲/۳ میانه
۰٫۹۴ انحراف معیار

میانگین رضایت از زندگی پاسخگویان در بازه ]۵-۱[ معادل ۰۳/۳ است که حکایت از آن دارد که در مجموع رضایت از زندگی جامعه مورد مطالعه در حد متوسط است.
 

نمودار ۴-۶هیستوگرام توزیع رضایت از زندگی در بین پاسخگویان

نمودار فوق، هیستوگرام رضایت از زندگی در بین پاسخگویان است که حکایت از توزیع نرمال رضایت از زندگی در بین پاسخگویان دارد. شایان ذکر است نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف نیز مؤید نکته مذکور است. (جدول شماره ۶-۱ در قسمت پیوست)
نمودار ۴-۷توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر رضایت از زندگی
همچنانکه ملاحظه می گردد؛ بالاترین ستون (مد ) مربوط به دسته « متوسط» است. یعنی ۳/۳۳%درصد پاسخگویان دارای رضایت از زندگی « متوسط » هستند.

۴-۲-۷-توصیف متغیر های مستقل

۴-۲-۷-۱-محرومیت نسبی

هولندر معتقد است که این محرومیت زمانی رخ می‌دهد که مردم به چیزی میل کنند که آن را ندارندوخود را مستحق بدست آوردن آن بدانند. به خاطر ناتوانی در تملک آن خود را مقصر ندانند (هولندر، ۱۳۷۸: ۳۸۳ به نقل از رفیع‌پور، ۱۳۷۷، ۴۵-۴۶).

جدول ۴-۱۱توزیع درصدی پاسخهای نمونه تحقیق به گویه های متغیر محرومیت نسبی

برچسب گذاری شده با:
کاملا مخالفم تاحدودی
مخالفم
نظری
ندارم