بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی  …

بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی …

۴/۷%

۴/۱۲%

۹%

۲/۳۲%

۱/۳۹%

فکر می‌کنم در این زمانه نمی‌شود روی دوستی کسی حساب کرد. (+)

۴/۱۷%

۲/۱۸%

۹/۱۶%

۴/۲۲%

۱/۲۵%

قوانین این قدر دست و پاگیرند که اگر آدم آنها را رعایت کند
کاملاً از زندگی عقب می‌افتد. (+)

۲/۴%

۵/۴%

۵%

۸/۲۰%

۳/۶۵%

به نظر می‌رسد که بدون پارتی کار آدم راه نمی‌افتد. (+)

۱/۸%

۹/۸%

۴/۹%

۴/۲۳%

۹/۴۹%

امروزه در این شرایط هر کسی باید خودش حق خودش را بگیرد. (+)

– همچنانکه مشاهده می شود۴/۱۸ درصد پاسخگویان در پاسخ به گویه « در جامعه ما آنقدر بی‌نظمی وجود دارد که نمی‌توان گفت فردا چه خواهد شد. » پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و ۱/۷۱ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و۵/۱۰ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گویه « اوضاع آنچنان سریع تغییر می‌کند که معمولاً برای مردم مشکل است رفتار سالمی در پیش بگیرند »۱/۲۲پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و۳/۶۱ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و۳/۱۱ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گویه « پیش از این مردم خوشبخت‌تر بودند و انتظاراتی که افراد از همدیگر داشتند مشخص بود» ۵/۱۴پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و ۹/۷۳ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و۶/۱۱ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گویه « در این وضعیت آدم ناچار است عمدتاً به فکر امروز باشد و فردا هر چه بادا باد»۸/۲۵پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و ۲/۶۵ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و۹ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گویه « این روزها به نظر می‌رسد واقعاً نمی‌توان به کسی اعتماد کرد »۷/۹پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و۸۵ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و۲/۵ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گویه « وضع طبقات محروم روز به روز بدتر می‌شود »۷/۹پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و ۵/۸۱ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، ۷/۸ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گویه « گرانی دارد روز به روز بیشتر می‌شود و قابل کنترل نیست. » ۳/۶پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و ۵/۸۹ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و۲/۴ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گویه « در مملکت ما کارها براساس قانون نیست و هر کسی هر کاری دلش بخواهد انجام می‌دهد. » ۹/۲۴پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و ۲/۶۳ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و۹/۱۱ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گویه « برای رسیدن به هدف می‌توان از هر وسیله‌ای استفاده کرد » ۱/۴۳پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و ۱/۴۳درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و۸/۱۳ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گویه « فکر می‌کنم در این زمانه نمی‌شود روی دوستی کسی حساب کرد » ۸/۱۹پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و ۳/۷۱ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و۹ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گویه « قوانین این قدر دست و پاگیرند که اگر آدم آنها را رعایت کند کاملاً از زندگی عقب می‌افتد. »۶/۳۵پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و ۵/۴۷ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و۹/۱۶ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است